Lid raad van toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profiel met betrekking tot de posities 'twee leden raad van toezicht' bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren vanaf 16 jaar met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. Leidend is: 'We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.'

Visie

Een belangrijk uitgangspunt in het werk van RIBW AVV is dat mensen, met een psychische aandoening, recht hebben op een volwaardige plek in de samenleving. Men zoekt daarin continue de verbinding met de kracht en mogelijkheden van cliënten. Het herstelproces van cliënten staat centraal in de werkwijze van RIBW AVV.

Kernwaarden

Vier kernwoorden typeren RIBW AVV:

 • zelf: staat voor eigenheid en eigen kracht, 'dat wat we in ieder persoon waarderen';
 • samen: drukt onder andere uit hoe bewust men is van de meerwaarde van samenwerking in het belang van de cliënt;
 • stabiliteit: geeft de stevigheid weer die in de basis nodig is;
 • ontwikkeling: gaat over het verlangen om niet stil te staan, maar te blijven zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening van RIBW AVV te verbeteren.

Het motto: Zijn wie je bent. RIBW AVV is ervan overtuigd dat wie werkt vanuit waarden, altijd naar de mens blijft kijken. De mens achter de cliënt, de mens achter de samenwerkingspartners en de mens achter de collega. RIBW AVV werkt vanuit de verbinding met de ander. In het contact met de ander kunnen zijn wie men is. Methodiek, protocollen en werkwijzen zijn hulpmiddelen ter ondersteuning van de kwalitatieve begeleiding aan cliënten.

Kerngetallen en organisatiestructuur

RIBW AVV is een regionale instelling met als zorgdoel: cliënten weer grip te laten krijgen op hun leven, een plek vinden in de maatschappij door middel van participatie, begeleiding en veilige opvang. De overkoepelende organisatie (branchevereniging) is Valente (voorheen RIBW Alliantie). Hierin participeren alle Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW) in Nederland.

RIBW AVV helpt met circa 600 medewerkers bijna 2.200 cliënten in de regio Arnhem en Veluwe Vallei. Er zijn circa  plaatsen voor beschermd wonen en circa 1.600 cliënten voor ambulante begeleiding. De medewerkers hebben 74.810 ambulante contacten per jaar. De omzet bedraagt circa € 40 miljoen.

Het zorggebied van RIBW AVV omvat 14 regio's in de gemeente Arnhem en een groot deel van het valleigebied. De begeleidingsteams in de regio ontvangen integraal leiding van een regiomanager. In totaal zijn er zes regiomanagers die zich ontfermen over de regio's.

Strategie en uitdagingen

RIBW AVV acteert binnen de dynamische wereld van zorg. RIBW AVV is een betrokken en inhoudelijke organisatie met een financieel gezonde basis die afgelopen jaren te maken heeft gehad met veel veranderingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en transities bij gemeenten, die niet ongemerkt zijn gebleven op de werkvloer en voor de cliënten. Thema’s die speelden en nog spelen zijn o.a. de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg, de tekorten in de zorg, bezuinigingen (door gemeenten), het opbouwen van een relatienetwerk met gemeenten als financiers, het binden en boeien van werknemers en de noodzaak tot innovatie. Deze uitdagingen zijn ook voor RIBW AVV actueel.

De organisatie heeft de afgelopen jaren verder gebouwd aan een stevige basis - op het gebied van haar vakmanschap, aantrekkelijk werknemersbeleid, doorontwikkeling zelforganisatie - om goed te anticiperen op de toekomstige ontwikkeling. Zij richt zich zowel op continu verbeteren als op vernieuwing/innovatie.

De eerste uitdaging is de borging van excelleren op vakmanschap met een gezonde stabiele basis. Dit doet RIBW AVV door de financiën op orde te houden en goede werknemers vast te houden en nieuwe werknemers te binden. Dit vernieuwde werknemersbeleid heet 'boeien en binden'. Een uitdaging blijft het ziekteverzuim komend(e) jaar/jaren. Dit is afgelopen jaar al licht gedaald, maar blijft een aandachtspunt de aankomende jaren naast de ontwikkeling van medewerkers.   

Een tweede uitdaging is oog blijven houden voor de positieve doorontwikkeling van  'zelforganisatie'. Op de werkvloer, door passende en gerichte aandacht van teamcoaches en regiomanagers voor de teams en in de ondersteuning van de staf naar de teams in de regio's. Van belang is om met behulp van zelforganisatie nog meer vraaggericht te werken. Het aantal regiomanagers is teruggebracht van dertien naar zes. Teamcoaches zijn binnen de organisatie aangetrokken om de teams te ondersteunen bij het goed oppakken van hun teamverantwoordelijkheid.

Een derde uitdaging is het behoud van kwaliteit en effectiviteit van begeleiden en het voorkomen van verschraling van de zorg. Door de huidige transitie met verlaagde tarieven en budgetten, ontstaat de angst dat niet alle noodzakelijke zorg voor de cliënten meer geleverd kan worden. Het is van belang om oog te houden voor wat er nodig is voor herstel van cliënten. RIBW AVV wil voorkomen dat cliënten bang zijn om 'volledig los gelaten te worden' en geen passende begeleiding meer te krijgen. Dit is een gezamenlijke uitdaging voor zorgorganisatie, financiers en cliënten.  

RIBW AVV kijkt naar de toekomst (RIWB AVV in 2020), aan de hand van vier speerpunten uit het beleid contactinformatie ; (1) 'Wij zijn 'de specialist' in herstelondersteunende begeleiding' (2) werken intensief samen in de wijken met onze samenwerkingspartners (3) het is vanzelfsprekend dat cliënten meedoen en participeren, vanuit hun eigen krachten en mogelijkheden (4) we organiseren onze zorg zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk, helemaal gericht op de bedoeling van onze organisatie: om het herstel van onze cliënten door herstelondersteunende begeleiding zo optimaal mogelijk te maken.

Voor meer informatie over de organisatie: www.ribwavv.nl.  

Positie raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de uitgangspunten van de zorgbrede governancecode (lid NVTZ). De raad van toezicht adviseert en houdt toezicht op de raad van bestuur, vervult de werkgeversrol voor de raad van bestuur en brengt kennis, deskundigheid en maatschappelijke contacten in. De eenhoofdige raad van bestuur (mevrouw Hillegonde van den Berg) is statutair eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de organisatie en hiermee onder meer verantwoordelijk voor het opstellen en de realisatie van de strategische doelstellingen, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten.

De huidige raad van toezicht wordt gevormd door:

 • dhr. A.W. (Allert) de Geus, voorzitter;
 • mevr. E.M.A. (Elly) van der Bijl (aftredend eind 2020);
 • dhr. W. (Wil) Bouwman (aftredend eind 2020);
 • mevr. A.J. (Anja) Stunnenberg;
 • vacante positie.

Algemene taken raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de RIBW AVV. De raad van toezicht wordt in zijn geheel betrokken bij het strategisch beleid, de positie van RIBW AVV in de regio en binnen het landelijk netwerk en samenwerkingsverbanden met andere organisaties. De relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur kenmerkt zich door een constructieve, positieve en transparante houding.

De raad van toezicht bewaakt:

 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controle­systemen;
 • financiële verslaglegging;
 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • verhouding met belanghebbenden;
 • als organisatie op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van de stichting;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Naast de rol van toezichthouder en werkgever geeft de raad van toezicht invulling aan zijn klankbordrol. Op basis van kennis en expertise zijn de leden raad van toezicht klankbord, verbinder en inspirator voor de raad van bestuur aangaande specifieke projecten en het strategisch beleid. De raad van toezicht heeft drie commissies ingericht waarbij telkens meerdere leden van de raad van toezicht betrokken zijn:

 • auditcommissie; wordt betrokken bij overleggen die verband houden met het opstellen/vaststellen van de jaarrekening en de begroting van RIBW AVV en andere financiële en interne bedrijfsvoeringszaken;
 • remuneratiecommissie; is onder andere verantwoordelijk voor het voeren van jaargesprekken met de bestuurder en het beloningsbeleid;
 • commissie kwaliteit en veiligheid; wordt betrokken bij het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van RIBW AVV alsmede bij vraagstukken rondom zorg- en begeleidingsinhoudelijke ontwikkeling en ethisch handelen.

De raad van toezicht stelt de drie waarden uit het programma Goed Toezicht van de NVTZ centraal:

 • begin goed voorbereid aan de taak van toezichthouder;
 • wees open over waar de raad van toezicht mee bezig is;
 • blijf ontwikkelen en reflecteren.

Een delegatie van de raad van toezicht neemt jaarlijks deel aan de ‘artikel 24 vergadering’, de vergadering van de raad van bestuur en ondernemingsraad waarin de grote lijnen van de organisatie besproken worden. Minstens eenmaal per jaar sluit een delegatie van de raad van toezicht aan bij een vergadering van de cliëntenraad.

De raad van toezicht komt circa acht maal per jaar bijeen (reguliere vergaderingen en commissiebijeenkomsten), naast aanvullende bijeenkom­sten met de medezeggenschaps­organen, tweede echelon en werkbezoek aan locaties. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht het eigen functioneren.

Algemeen profiel leden raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht beschikken over academisch werk- en denkniveau, bestuurlijke ervaring of ervaring met specifieke expertise en hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen. Zij beschikken over een visie op het domein van de zorg en hebben voeling met het veld waarin RIBW AVV actief is. Zij leveren een concrete bijdrage vanuit hun individuele achtergrond en maatschappelijke bezigheden. De leden hebben het vermogen netwerken te onderhouden en constructief in te brengen. Kandidaten hebben een open en betrokken instelling en zijn daarop aanspreekbaar en reflectief.

Kandidaten zijn zich persoonlijk bewust van de ontwikkelingen in het domein van RIBW AVV (sociaal domein, Wlz, forensische zorg en jeugdwet). De leden van de raad van toezicht hebben zicht op het strategisch management van organisaties met inhoudelijk gedreven professionals en leveren een bijdrage aan de raad van toezicht vanuit het besef van de maatschappelijke opdracht van RIBW AVV. Vanuit karakter en ervaring kunnen omgaan met verandering, onzekerheid en dynamiek is vereist.

De basisprofielschets voor een lid raad van toezicht bevat de volgende aspecten:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur als klankbord terzijde te staan;
 • vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
 • onafhankelijk, in staat kritisch en constructief ook de gevoelige thema's bespreekbaar te maken;
 • durven te prikkelen en elkaar, met respect, uit te dagen;
 • oprecht geïnteresseerd en betrokken;
 • verbindend en sensitief op mens en proces;
 • evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • relevant netwerk;
 • voldoende beschikbaarheid (en flexibiliteit), circa acht reguliere vergaderingen per jaar en in voorkomende gevallen extra vergaderingen/bijeenkomsten;
 • (neven)functie(s) niet conflicterend met de positie en doelstelling van RIBW AVV.

Specifieke profielen

Toezichthouder met de portefeuille bedrijfsvoering/strategisch krachtenveld (met gevoel voor gemeentelijke procesgang, forensische zorg en zorgkantoren):

 • kennis van de complexe financiering van de sector (Wmo, Jeugdwet, Wlz, forensisch);
 • kennis en ervaring op het gebied van vastgoed- en huisvestingsvraagstukken;
 • kennis en kunde op het terrein van brede bedrijfsvoering;
 • in staat overstijgend te denken en het bedrijfsvoerings- en vastgoedbeleid te toetsen in relatie tot de strategische doelstellingen van RIBW AVV; daarbij ook signaleren welke kansen er voor de organisatie zijn en de raad van bestuur daarover adviseren;
 • begrijpt de financieringscyclus en verantwoordingsystematiek, gekoppeld aan een jaarlijkse onzekerheid van een RIBW;
 • heeft, vanuit een brede blik, aanvullend ervaring met en een visie op HRM en ervaring met management development vraagstukken.

Deze toezichthouder is beoogd lid van de auditcommissie.

Toezichthouder met de portefeuille kwaliteit en veiligheid/zorginhoudelijke ontwikkelingen - benoeming op voordracht van de cliëntenraad:

 • zorginhoudelijke kennis (bijvoorbeeld als psycholoog of orthopedagoog) met gevoel voor de herstelgerichte benadering van RIBW AVV en de rol van een RIBW in de keten;
 • denkt vanuit gevoel voor de zorginhoudelijke ontwikkeling van RIBW AVV;
 • heeft affiniteit met professionals/begeleiders en met de cliënten en heeft gevoel voor de dynamiek waarbinnen medewerkers hun werk doen en cliënten begeleiding ontvangen;
 • brengt aandacht voor innovatie mee;
 • ondernemend ingesteld met oog voor (inhoudelijke) kansen en ontwikkelingen voor de organisatie.

Deze toezichthouder is beoogd voorzitter van de commissie kwaliteit en veiligheid.

Samenstelling team raad van toezicht

In aanvulling op bovengenoemde profielkenmerken heeft de raad van toezicht bij haar samenstelling oog voor een goede mix van leden inzake gedragen bestuurlijke ervaring en specifieke expertkennis. In algemene zin zijn leden integraal verantwoordelijk (generalist), hebben maatschappelijke feeling en een stevig moreel kompas. Daarnaast gaat de raad uit van diversiteit van de samenstelling (verhoudingen man/vrouw, leeftijd).

RIBW AVV laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roos Korrel of Gerald Knol (telefoon contactinformatie . Belangstellenden worden verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail en uiterlijk zaterdag 22 februari 2020, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen