Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Stichting Wielewaal organiseert vakanties, logeerweekenden en kinderthemaweken voor kinderen en volwassenen met een beperking. Wielewaal wil deze kinderen en volwassenen een leuke vakantiebesteding bieden. Alle activiteiten worden begeleid door jonge, enthousiaste vrijwilligers. Wielewaal is een zorgaanbieder, vrijwilligersorganisatie en vakantieorganisatie tegelijk. De organisatie is volop in beweging. Kwaliteit en professionaliteit staan centraal in de visie van Wielewaal.

Voor haar Raad van Toezicht heeft Wielewaal twee vacatures:

Lid Raad van Toezicht

M/V

Raad van Toezicht

Het doel van de Raad van Toezicht is toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in relatie tot de doelstelling van de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat (in principe) uit vijf leden en komt minimaal viermaal per jaar bijeen. Tijdsbesteding is gemiddeld een halve dag per maand.

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van 4 jaar. De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren.

De Raad van Toezicht streeft naar een evenwichtige samenstelling, waarbij het van belang is dat de samenstelling zodanig is dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

Wegens het verstrijken van de termijn in het rooster van aftreden en een evenwichtig rooster van aftreden zoekt Wielewaal (i) een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied fondsenwerving en (ii) een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied Gemeentelijke Inkoop. De Raad van Toezicht roept kandidaten met een beperking nadrukkelijk op om te reageren. 

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Vaststellen begroting en jaarplan;
 • Goedkeuren jaarrekening;
 • Strategische beslissingen zoals vaststellen strategie, besluiten over reorganisaties, duurzame samenwerkingsverbanden, omvangrijke financiële transacties en verwerven of afstoten van vastgoed;
 • Benoeming, ontslag en schorsing van de directie;
 • Bewaken van de samenstelling en de kwaliteit van de directie, onder meer door het:
  • Toezicht uitoefenen op de functievervulling van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Wielewaal door het beoordelen van o.a. jaarplan, begroting, jaarverslag en strategie;
  • Terzijde staan van de directie met reflectie of advies;
  • Jaarlijks houden van een beoordelingsgesprek met de directie;
  • Wijzigen van statuten;
  • Vaststellen van het directiereglement;
  • Desgewenst betrekken van deskundigen van buiten de stichting bij de procedure voor de vervulling van een directiefunctie;
 • De overige taken en verantwoordelijkheden zoals vastgelegd in de statuten van Wielewaal en het reglement voor de Raad van Toezicht.

Profiel voor het nieuwe lid met aandachtsgebied fondsenwerving

De kandidaat heeft kennis van en ervaring met zowel grote als kleine fondsen en beschikt over een bewezen netwerk in de fondsenwereld voor de goede doelenbranche. Tevens heeft de kandidaat ervaring met het indienen van fondsaanvragen en is de kandidaat bekend met de verantwoordingseisen.

Profiel voor het nieuwe lid met aandachtsgebied gemeentelijke inkoop

De kandidaat heeft ruime ervaring met en kennis van inkooptrajecten bij Gemeenten op het gebied van WMO,WLZ en ZIN. De kandidaat heeft zicht op de ontwikkelingen in de gemeentelijke markt en bij de overheid ten aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot zorg.

 Naast dit specifieke profiel kent Wielewaal voor een RvT-lid het volgende algemene profiel

 • Affiniteit met de doelgroep en de doelstelling van Wielewaal;
 • Strategisch inzicht en een klankbord voor de directie op strategisch niveau;
 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring, maatschappelijk betrokken;
 • Brede maatschappelijke oriëntatie en ervaring in het onderhouden van externe (commerciële) relaties die van belang zijn voor de organisatie (overheid, politiek, reisbranche, enz.);
 • Adviserende en communicatieve kwaliteiten, resultaatgericht en een teamspeler met overtuigingskracht;
 • Aandacht voor kwaliteit, empowering, organisatiebewustzijn, plannen & organiseren, sensitiviteit  en flexibiliteit;
 • Minimaal hbo+ werk- en denkniveau in een relevante discipline;
 • Voldoende tijd beschikbaar: circa een halve dag per maand. In uitzonderingsgevallen kan er tijdelijk sprake zijn van een hoger tijdsbeslag.

Relevant om te weten

 • Lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie;
 • Wielewaal is lid van Sociaal Werk Nederland en volgt de Governancecode Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
 • Iemand kan geen lid zijn van de Raad van Toezicht indien hij/zij op andere wijze een direct belang heeft bij Wielewaal waarbij het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kan leiden tot onverenigbaarheid, strijdigheid dan wel tot ongewenste vermenging van belangen;
 • Uit oogpunt van onafhankelijkheid wordt van de leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij transparant zijn over hoofd- en nevenfuncties.

Informatie procedure

Heeft u belangstelling voor deze interessante en maatschappelijk relevante functie? Stuur uw motivatie en cv vóór 1 september 2019 naar rvt@wielewaal.nl t.a.v. de voorzitter van de selectiecommissie van de Raad van Toezicht.

Wilt u meer informatie over de functie? Neem dan contact op Arthur Slijkhuis (voorzitter Raad van Toezicht Wielewaal) via rvt@wielewaal.nl of contactinformatie .

Na een voorselectie wordt een aantal potentieel geschikte kandidaten uitgenodigd voor het voeren van een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie doet vervolgens een voordracht aan de Raad van Toezicht, die het benoemingsrecht uitoefent.  

Stichting Wielewaal

Regentesselaan 20-26, 1217 EG Hilversum

www.wielewaal.nl
en http://werkenbij.wielewaal.nl

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen