Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-toezicht-2/

Lid Raad van Toezicht

(financiële expertise en bestuurlijke ervaring in de zorg)

King Arthur Groep

King Arthur Groep is een missie gedreven organisatie die begeleiding en zorg biedt aan mensen met dementie en hun naasten. King Arthur Groep is een combinatie van Stichting KAG Zorg en Huis van de Ronde Tafel BV.

Stichting KAG Zorg is hoofdaannemer voor de zorg, bewaakt de kwaliteit van de zorg en zorgt voor de verantwoording en transparantie van de besteding van de overheidsgelden. Huis van de Ronde Tafel BV levert de zorg en begeleiding en exploiteert de zorgvoorzieningen.

De missie van King Arthur Groep is: “Het bijdragen aan een waardig leven en een warm en veilig thuis voor mensen met dementie en hun naasten.”

King Arthur Groep biedt in dialoog met mensen met dementie, naasten, zorgverleners en vrijwilligers persoonlijke zorg en begeleiding aan mensen met dementie en hun naasten. De basisgedachte is met de juiste stimulans en ondersteuning degene met dementie zolang mogelijk in staat te stellen om zijn of haar leven te leiden zoals hij of zij dat wenst. King Arthur Groep gaat uit van de individuele mogelijkheden en behoeften van degene met dementie en gaat niet uit van zijn of haar beperkingen. Daarnaast wil King Arthur Groep een bijdrage leveren aan kennisontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie.

De visie en missie is vertaald in 5 leidende principes, die bijdragen aan een waardig leven en een warm en veilig thuis voor mensen met dementie. Deze leidende principes sturen de manier van werken en zijn van toepassing voor alle betrokkenen in de organisatie.

 • De mens zien: Ieder mens is uniek. We tillen het leven boven de ziekte uit. Zetten mensen in hun kracht. We plaatsen mensen met dementie niet in een hokje, we zien ieder als een uniek persoon.
 • Iedereen is welkom: Wij zijn open, gastvrij, respectvol en uitnodigend. Er is altijd een plek aan tafel. Iedereen mag meedoen. Alles mag, niets moet. Op elk moment van de dag dat iemand binnenkomt of je iemand tegenkomt, wordt hij of zij gastvrij ontvangen, gedag gezegd en hulp geboden.
 • Betrouwbare partner: We zijn oprecht en komen onze afspraken na. Doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Houden elkaar scherp op onze toegevoegde waarde. Investeren in onszelf door opleiding en ontwikkeling.
 • Denken in mogelijkheden: We zijn krachtige ondernemers die uitgaan van wat kan. Voelen ons eigenaar en vinden altijd een oplossing. Zijn ons bewust van kaders en regels en gaan daar creatief mee om. Geen ja maar, maar denken in wat wél kan.
 • Samen in dialoogSamen kom je verder. We zoeken elkaar op, gaan in gesprek, luisteren, proberen te begrijpen alvorens begrepen te worden. Praten niet over maar met iemand. Spreken elkaar aan als het goed gaat of beter kan. Blijven positief en vrij van oordelen.

De organisatie

King Arthur Groep is actief in de volgende regio’s:

 • Regio Gooi en Vechtstreek
 • Regio Eemland
 • Regio Veenendaal
 • Regio Utrecht centrum en Zuidoost
 • Regio Almere

King Arthur Groep biedt:

 • Ontmoetingscentra in Soest, Hilversum, Amersfoort, Utrecht, Achterveld en De Bilt
 • Kleinschalige woonzorgvoorziening Ridderspoor in Hilversum met nog één in ontwikkeling in Bunschoten
 • Ontmoetingshuizen (combinatie van ontmoetingscentrum en logeren) in Amersfoort en Bilthoven
 • Individuele begeleiding thuis in diverse regio’s
 • Casemanagement in Veenendaal, Amersfoort en ‘t Gooi

De organisatie is ook breder actief in de dementiezorg. King Arthur Groep:

 • is lid van diverse netwerken dementie in de regio’s waar zij actief is;
 • draagt bij aan (projecten) dementievriendelijke gemeente;
 • is lid van Deltaplan Dementie;
 • draagt actief bij aan de Kennisalliantie Dementie.

Het dagelijks bestuur is in handen van de Raad van Bestuur. King Arthur Groep werkt uitsluitend met zzp’ers. Er zijn meer dan 150 zzp’ers verbonden aan de organisatie en even zoveel vrijwilligers en stagiaires. De organisatie biedt aan ca. 450 cliënten begeleiding en/ of zorg. De organisatie kent korte lijnen en weinig overhead. Teams werken zoveel als mogelijk zelforganiserend.

De omzet van King Arthur Groep bedraagt ca. € 4.500.000 per jaar, waarvan ca. € 2.500.000 in onderaanneming is van Stichting KAG Zorg.

Meer informatie is te vinden op: www.kingarthurgroep.nl


Raad van Toezicht

Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

Overeenkomstig de statuten van Stichting KAG Zorg heeft de Raad van Toezicht (RvT) tot taak om:

- Toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorgorganisatie als maatschappelijke onderneming.  De RvT houdt toezicht op onder meer:

 • De realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie
 • De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de zorgorganisatie
 • De kwaliteit en de veiligheid van zorg
 • De financiën en de financiële verslaglegging

Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur over onder meer:

 • Vaststelling van de begroting, jaarrekening en winstbestemming
 • Vaststelling van (strategische) beleidsplannen
 • Beleid voor de dialoog met belanghebbenden
 • Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie

De Raad van Bestuur met raad terzijde te staan.
De RvT is gesprekspartner en klankbord voor de Raad van Bestuur over allerhande beleidsmatige onderwerpen. Actuele thema’s voor de komende periode zijn o.m. het adviseren over normen voor de verdere versterking van de rechtspersoon structuur (BV in combinatie met Stichting) om de waarden van King Arthur Groep te versterken en hoe toezicht te houden op BV en Stichting in samenhang met elkaar. Daarnaast maakt de RvT voor de klankbordfunctie ruimte op de bijeenkomsten van de RvT, en neemt regelmatig deel aan bijeenkomsten gericht op beleidsvorming met interne en externe stakeholders.

De werkgeversrol voor de Raad van Bestuur te vervullen en er voor te zorgen door benoeming, evaluatie en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur dat de zorgorganisatie is voorzien van een capabel bestuur.
De RvT voert daartoe onder meer jaarlijks met elk van de leden van de Raad van Bestuur een gesprek over hun functioneren.

De Raad van Toezicht draagt bij aan de ontwikkeling van King Arthur Groep als lerende organisatie door:

 • In zijn besprekingen bijzondere aandacht te schenken aan het vermogen van medewerkers en de organisatie om de eigen competenties door scholing en ontwikkeling aan te passen aan veranderende omstandigheden.
 • In alle bijeenkomsten van de RvT tijd in te ruimen voor evaluatie van het eigen functioneren en van de ontwikkeling van de governance van King Arthur Groep.
 • Gerichte programma’s te ontwerpen voor scholing en deskundigheidsbevordering van de leden van de RvT, zowel individueel als gezamenlijk.

Samenstelling

De RvT van de Stichting KAG Zorg bestaat uit drie leden, waarvan één de voorzitter is. De volgende deskundigheden zijn in de RvT vertegenwoordigd:

 • Inhoudelijke kennis en ervaring in de zorg
 • Bestuurlijke kennis en ervaring in de zorg
 • Financiële deskundigheid en bestuurlijke ervaring in de zorg

Op dit moment bestaat een vacature voor een lid van de RvT met financiële deskundigheid en bestuurlijke ervaring in de zorg.

De samenstelling van de huidige RvT is als volgt:

Mevrouw Mr. H. (Helene) Wüst (voorzitter RvT), programmadirecteur Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) - Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en jarenlang als bestuurder in de zorg gewerkt.

De heer M. (Martin) Kat (lid RvT) is psychiater-psychotherapeut en sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw gespecialiseerd in de ouderenpsychiatrie waaronder dementie.


Profiel lid RvT met de portefeuille financiën

De RvT van Stichting KAG Zorg zoekt naar een kandidaat die voldoet aan het onderstaande profiel.

 • Affiniteit met de leidende principes, de missie en de visie van Stichting KAG Zorg.
 • Denkt in mogelijkheden en zoekt de dialoog.
 • Onafhankelijk, kan zonder conflicterende belangen opereren.
 • Heeft het vermogen om het beleid van de Raad van Bestuur te toetsen.
 • Kan in zijn/haar functioneren binnen de RvT een goede balans vinden tussen toezicht houden en het vervullen van de klankbordrol.
 • Beschikt over brede financiële en bedrijfsvoering expertise, en tevens ruime ervaring als financieel verantwoordelijke in de zorg.
 • Heeft een brede maatschappelijke belangstelling, en is in staat om financiële en bedrijfsvoering ontwikkelingen in de zorg betekenis te geven binnen ontwikkelingen in de samenleving als geheel.

Bezoldiging

De bezoldiging vindt plaats op basis van de WNT-2.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen