Lid raad van toezicht - Sevagram

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Sevagram - lid raad van toezicht

(met expertise op gebied van kwaliteit & veiligheid, innovatie en  ondernemerschap)

Zorg met bezieling

Om Zorg met bezieling gestalte te geven, vormt het Planetree-concept voor Sevagram de ‘overkoepelende paraplu’.  Planetree is een waardegedreven, cliëntgerichte zorgvisie en aanpak, die laat zien hoe hartelijke zorg op basis van een twaalftal componenten daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Het gaat hierbij om de manier waarop zorg aangeboden wordt én hoe die ervaren  wordt door cliënt, familie (mantelzorg), medewerkers en vrijwilligers.

In februari jl. zijn alle 16 zorgcentra, de beide hospices en het geriatrisch revalidatiecentrum volledig Planetree-gecertificeerd (worldwide ruim 100 labels). Het is tevens de bekroning van een traject van zeven jaar, waarin fors is geïnvesteerd in het realiseren van mensgerichte zorg voor de cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders.

Sevagram is de enige ouderenzorgorganisatie in Limburg, die concernbreed voldoet aan de voorwaarden voor het voeren van dit kwaliteitskeurmerk. De organisatie laat daarmee zien, dat ze een ondernemende instelling heeft, bereid is om vernieuwend te denken de ambitie heeft om op deze gebieden tot een permanente verbetercultuur te komen. 


Naar wie is Sevagram op zoek?

Van het nieuwe lid raad van toezicht worden de volgende competenties en kwaliteiten verwacht:

Competenties

Ondernemerschap/innovatie

 • gevoel voor en bekend met ontwikkelingen op gebied van ondernemen / innovatie;
 • bereid en in staat om vernieuwend te denken over ontwikkelingen en vraagstukken op dit gebied en die deskundigheid te delen;
 • inzicht in en affiniteit met de omgang van belangen van de medewerkers binnen de organisatie / ondernemingsraad. 

Kwaliteit & Veiligheid

 • expertise, ervaring en inzicht in de aanpak van vraagstukken op het gebied van zorg, kwaliteit en veiligheid;
 • inzicht in en kennis van actuele ontwikkelingen in de VVT sector;

Profiel

 • Als persoon is hij/zij iemand, die vernieuwend kan denken en die zijn/haar deskundigheid niet monopoliseert, maar juist deelt met zijn/haar collegae in de raad;
 • Hij/zij beschikt over een goede antenne voor actuele ontwikkelingen in het maatschappelijke domein en de bovengenoemde gebieden;
 • hoeft niet per se te beschikken over langdurige ervaring in toezichthoudende functie, maar wel bereid om daarin actief te investeren;
 • bij  voorkeur bekend met de regio door wonen en/of werken en een maximale reistijd van één uur naar Sevagram (Heerlen).

De organisatie

Sevagram is een onderscheidende zorgorganisatie, die de focus richt op het bieden van mensgerichte zorg aan met name kwetsbare ouderen in de regio's Parkstad en Heuvelland. Ongeveer 2000 medewerkers en 1100 vrijwilligers zijn hiertoe elke dag weer gepassioneerd, innovatief en resultaatgericht aan het werk ofwel bieden 'Zorg met Bezieling'.

Sevagram bestaat uit zestien zorgcentra, één geriatrisch revalidatiecentrum en twee  hospices. Daarnaast biedt Sevagram mensgerichte zorg bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer en met behulp van hun eigen netwerk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Ook verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra.

Naast mensgerichte zorg biedt Sevagram extra diensten die vooral betrekking hebben op  gezondheid, welzijn, veiligheid, ontspanning en sociale contacten van kwetsbare ouderen, zoals dagbehandeling, maaltijdservice, personenalarmering en seniorenprojecten. Van deze diensten kunnen zowel ouderen die nog zelfstandig thuis wonen gebruik maken als ouderen die in één van onze zorgcentra wonen, gebruik maken. 

Bestuur en Toezicht  

Sevagram wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur (RvB). De raad van toezicht (RvT) bestaat uit vijf leden en is belast met het toezicht op de strategie en realisatie van de beoogde financiële en operationele resultaten. Daarnaast is de RvT verantwoordelijk voor het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de RvB. Uiteraard heeft de RvT ook een adviserende rol richting RvB en kan zij daaraan gevraagd én ongevraagd advies geven.

De samenstelling van de RvT is qua profiel, sekse, anciënniteit en maatschappelijke en culturele achtergrond divers. De RvT opereert vanuit betrokkenheid op afstand, heeft voldoende tijd en aandacht voor haar taken en vervult haar taak onafhankelijk.

RvB en RvT oefenen hun taak uit met inachtneming van de Governancecode Zorg. De aanbevelingen uit deze Code zijn overgenomen in de statuten, het governancedocument en de reglementen van Sevagram. 

Algemeen profiel raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht hebben hart voor de ouderenzorg, beschikken over een intrinsieke motivatie en bereidheid om de rol van toezichthouder in de ouderenzorg op zich te nemen en stellen hierbij het belang van de cliënt voorop.

Het algemene profiel van de raad is zodanig opgesteld, dat er voldoende strategische kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van: 

 • financiën en bedrijfseconomische ontwikkelingen;
 • brancheontwikkelingen;
 • vastgoed;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • organisatiekundige/HRM vraagstukken in mens-intensieve organisaties;
 • recente bestuurlijke ervaring in een qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie;
 • toezichthouden. 

Daarnaast beschikken de leden van de raad over de volgende algemene competenties:

 • strategisch denken;
 • snel overzicht en inzicht verwerven in complexe situaties en vraagstukken;
 • proactieve houding en gedrag;
 • samenwerken in teamverband: ruimte nemen en geven, open voor inbreng van anderen en zelf inbreng leveren;
 • sensitiviteit voor wat speelt in de samenleving;
 • organisatiesensitiviteit;
 • scherp kunnen/durven zijn op constructieve wijze;
 • onafhankelijke geest;
 • zelfreflecterend vermogen;
 • open-minded, bevordert diversiteit en heeft aandacht voor verschillen in culturele en religieuze achtergronden van de doelgroepen van Sevagram;
 • grote affiniteit/ervaring met zorgverlening;
 • voldoende beschikbaar.

Positionering

Het nieuwe lid raad van toezicht gaat als lid deel uitmaken van de RvT-commissie Kwaliteit & Veiligheid en wordt benoemd voor een eerste periode van maximaal vier jaar, met een mogelijkheid van een tweede termijn van maximaal vier jaar. De bezoldiging is conform de Wet Normering Topinkomens.

De procedure

Sevagram laat zich in deze procedure bijstaan door Eugenie van Leusen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan sevagram@vanderkruijs.com. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen op contactinformatie . U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met gespreksrondes in de eerste weken van november. De eerste gespreksronde is voorzien op 1 november 13.00-17.00 uur. De data voor de overige rondes volgen zo spoedig mogelijk. 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen