Lid Raad van Toezicht - medische portefeuille

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Toezicht
Branche
Stichting
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profielschets Raad van Toezicht 2019 

Over Huisartsenposten Oost-Brabant

Huisartsenposten Oost-Brabant (HAPOB) is een coöperatieve  vereniging van huisartsen, opgericht om buiten kantooruren te zorgen voor de patiënten van de huisartsen en andere patiënten die tijdelijk in de regio verblijven. De van oorsprong in 2001 opgerichte coöperaties  CHP en HOV, ieder met een centrale leiding, zijn in 2015 gefuseerd tot de HAPOB. Sinds de fusie is de leiding decentraal georganiseerd in de vorm van zelf organiserende- en lerende locaties en triagecentra met een faciliterend bedrijfsbureau voor dienstverlening aan de locaties en triagecentra op het gebied van: financiën, ICT en personeelszaken. De HAPOB is zodanig ingericht dat het als organisatie flexibel kan reageren op veranderende omstandigheden. De zorg vindt plaats volgens het adagium ‘bij spoed helpen wij u direct’. Als het kan wachten tot de eerstvolgende werkdag wordt de patiënt terugverwezen naar zijn eigen huisarts. Bij de organisatie zijn circa 600 huisartsen aangesloten. De zorg wordt verleend vanuit zeven plaatsen: Eindhoven, Geldrop, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden en Zaltbommel. In Eindhoven, Geldrop, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Uden is de huisartsenpost gevestigd in het ziekenhuis, naast de Spoedeisende Hulp, waar nauw mee wordt samengewerkt. Het triagecentrum heeft twee locaties, één in Eindhoven en één in ’s-Hertogenbosch. Het verzorgingsgebied telt ruim 1,1 miljoen inwoners.

HAPOB heeft een aantal kerndoelen geformuleerd om optimaal voorbereid en toegerust te zijn op de toekomst:

 • de post is op orde voor de patiënt;
 • de post is van de huisartsen, de invloed van huisartsen is groot evenals hun verantwoordelijkheid en inzet voor de organisatie;
 • de bedrijfscultuur, bedrijfsvoering en de bedrijfsinrichting zijn optimaal;
 • ANW-zorg is  goed ingebed  in de regio;
 • de patiënt ervaart de organisatie  als modern, effectief en verantwoordelijk;
 • de bereikbaarheid en kwaliteit van de geleverde zorg zijn beter dan gemiddeld.
 • huisartsen en medewerkers zijn trots op hun organisatie;
 • de organisatie is in staat om zich wendbaar en snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. De structuur en bedrijfsvoering zijn daar dienend aan.

Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat statutair uit vijf personen. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de ledenraad. Het lid met aandachtsgebied “Kwaliteit & Veiligheid van zorg” wordt benoemd op voordracht van de Cliëntenraad. Leden worden benoemd voor de periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar. Voor benoeming komen personen in aanmerking die vanwege hun deskundigheid en netwerk een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstellingen van Huisartsenposten Oost-Brabant. Binnen de kaders van wetgeving en statuten is de werkwijze van de Raad van Toezicht vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.

Profielschets Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit is met de huisartsenzorg in het algemeen en de maatschappelijke doelstelling van de coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant in het bijzonder;
 • een brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk wordt bereikt;
 • een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en ervaring, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan achtergronden op het terrein van:
  • zorginhoud;
  • sociale en bedrijfskundige (inclusief veranderkundige) processen
  • innovatie op het gebied van digitalisering en technologie;
  • risicomanagement;
  • financieel-economische kennis;
  • besturing.
 • de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de Raad van Bestuur  onafhankelijk en kritisch opereren;
 • adequaat wordt voorzien in de werkgever-, advies- en klankbordfunctie van de Raad van Bestuur.

Individuele competenties van leden en voorzitter Raad van Toezicht         

Van ieder der leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met de doelstellingen van Huisartsenposten Oost-Brabant;
 • inhoudelijke kennis en deskundigheid met (een van) de relevante terreinen als genoemd in de algemene profielschets;
 • inzicht in de eisen die aan een organisatie als Huisartsenposten Oost-Brabant gesteld worden;
 • het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen om het beleid en functioneren van Huisartsenposten Oost-Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur  te toetsen;
 • het vermogen  om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord ter zijde te staan;
 • integriteit, normbesef en  zorgvuldigheid;
 • het vermogen om  co-creërend en lerend, proactief en verbindend te werken;
 • binding met de regio en/of het werkveld, wat zich uit in ‘weten wat er speelt’;
 • voldoende beschikbaarheid (ongeveer 16 uur per maand).

Daarboven wordt van de voorzitter Raad van Toezicht verwacht, dat hij/zij beschikt over:

 • het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie te vervullen. Hierbij is een generalistische benadering en acteren op hoofdlijnen van groot belang;
 • de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullende bij de mening- en besluitvorming;
 • bij voorkeur ervaring in maar in ieder geval inzicht  van de functie, verantwoordelijkheden en taken van de Raad van Toezicht;
 • zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de coöperatie.

Profiel Lid Raad van Toezicht - medische portefeuille

Begin dit jaar heeft de ledenraad van Huisartsenposten Oost-Brabant drie nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd. Een nieuwe voorzitter, een nieuw lid Raad van Toezicht met portefeuille financiën en een nieuw lid kwaliteit en veiligheid (de laatste op voordracht van de Cliëntenraad). Om de samenstelling van de Raad van Toezicht te completeren zoekt Huisartsenposten Oost-Brabant versterking met twee leden van de Raad van Toezicht. Een van de leden heeft bij voorkeur een medische achtergrond, de ander heeft recente kennis van datamanagement en ICT processen. Het wordt als een pré beschouwd als een van de twee nieuwe leden tevens juridisch onderlegd is.

Het nieuw te werven lid Raad van Toezicht voor de medische portefeuille heeft de volgende competenties.

Lid Raad van Toezicht (m/v)

 • noodzakelijke kennis en ervaring op het gebied van medische zorg/ zorginhoudelijke achtergrond in de eerste lijn (bij voorkeur werkzaam geweest als huisarts);
 • kennis van recente ontwikkelingen in de rol van de huisarts en visie op de toekomst van de 24 uurs spoedzorg ;
 • bezit een voor de organisatie relevant netwerk in de gezondheidszorg;
 • in staat om het beleid te toetsen aan de belangen van de aangesloten huisartsen en bereid hierover contact te onderhouden met de ledenraad;
 • affiniteit met de doelstellingen van Huisartsenposten Oost-Brabant;
 • inhoudelijke kennis en deskundigheid met (een van) de relevante terreinen als genoemd in de algemene profielschets;
 • inzicht in de eisen die aan een organisatie als Huisartsenposten Oost-Brabant gesteld worden;
 • belangstelling voor de huisartsenwereld;
 • het juiste evenwicht tussen betrokkenheid en afstand;
 • het vermogen om het beleid en functioneren van Huisartsenposten Oost-Brabant en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
 • het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad, advies en als klankbord ter zijde te staan;
 • Integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid
 • het vermogen om co-creërend en lerend, proactief en verbindend te werken;
 • binding met de regio en/of het werkveld, wat zich uit in ‘weten wat er speelt’;
 • voldoende beschikbaarheid (ongeveer 16 uur per maand).

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen