Lid Raad van Toezicht

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

ORGANISATIE | VIVIUM ZORGGROEP

Vivium Zorggroep is dé zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek voor thuiszorg, zorgeloos wonen, verpleeghuiszorg en services. De organisatie is met ruim 3.000 medewerkers ingericht naar de klantgroepen Psychogeriatrie, Zorgeloos Wonen & Zorg aan Huis en Geriatrische Revalidatie, elk met een eigen directeur.

Vivium Zorggroep is een professionele en stabiele organisatie onder leiding van de eenhoofdige Raad van Bestuur met het team van directeuren en heeft een jaaromzet van € 150 miljoen. De komende jaren richt de organisatie zich op de verdere decentralisatie van de zorg naar de wijk en thuis, met behoud van de hoge cliënt- en medewerkerstevredenheid. Daarnaast staat een aantal omvangrijke bouw- en renovatieprojecten op stapel, waaronder de volledige nieuwbouw van de locatie voor intensieve behandeling.

FUNCTIE | LID RAAD VAN TOEZICHT

Raad van toezicht | algemene informatie

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, onder wie de voorzitter en een vicevoorzitter. De vacatures waarin binnenkort voorzien moet worden betreffen die van voorzitter en van een lid van de Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad. Van beiden loopt de benoemingstermijn af, reden waarom Vivium Zorggroep op zoek is naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht functioneert conform de Governancecode Zorg en is actief betrokken bij vernieuwingen op het gebied van goed bestuur en intern toezicht. De hoofdtaak van de Raad van Toezicht is toezicht houden op bestuur en besturing van Vivium Zorggroep en heeft de volgende taken:

 • De Raad van Toezicht functioneert als werkgever van de Raad van Bestuur (benoeming, reguliere werkgeverstaken, en eventueel schorsing en ontslag);
 • De Raad van Toezicht waakt over het belang van de organisatie in relatie tot het maatschappelijke doel;
 • De Raad van Toezicht waakt of en hoe de Raad van Bestuur handelt in lijn met de inhoud van het strategische beleid van de organisatie;
 • De Raad van Toezicht waakt of en hoe de Raad van Bestuur handelt volgens vaststaande (wetten, overeenkomsten) of overeengekomen (interne procedures, principes van behoorlijk bestuur) normen;
 • De Raad van Toezicht keurt relevante besluiten van de Raad van Bestuur goed;
 • De Raad van Toezicht functioneert als adviseur en sparringpartner voor de Raad van Bestuur;
 • De Raad van Toezicht voorziet in de kwaliteit en de continuïteit van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht werkt met verschillende commissies. De commissies hebben een voorbereidende taak en geen besluitvormende taak. Zij brengen hun bevindingen in bij vergaderingen, maken notulen van hun bijeenkomsten en delen deze met de totale Raad van Toezicht. Het betreft de volgende commissies:

 • De commissie financiën en vastgoed;
 • De commissie kwaliteit en veiligheid;
 • De remuneratie commissie.

Om invulling te geven aan goed toezicht is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat in gezamenlijkheid sprake is van een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk om qua samenstelling een breed spectrum van persoonlijkheden en karakters te bestrijken. Hierbij wordt gezocht naar een gebalanceerde combinatie tussen aan de ene kant een zakelijke, rationele insteek en anderzijds de agogische en verbindende kwaliteiten. De leden van de raad van toezicht opereren ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch.

Trefwoorden: zorginhoudelijk lid, op voordracht van de cliëntenraad

PROFIEL

Het lid Raad van Toezicht op voordracht van de Centrale Cliëntenraad vertegenwoordigt primair het cliëntbelang in de Raad van Toezicht en ziet toe op de juiste prioritering daarvan. Dit lid ziet toe op een gestructureerde en inhoudsvolle informatie-uitwisseling met alle belanghebbenden met name als het gaat om aspecten van kwaliteit en veiligheid, waaronder het monitoren van cliënttevredenheid, de planmatige aanpak van verbeterpunten en de uitkomsten van toetsing door externe instanties.

In aanvulling op de hierna beschreven eisen voor alle individuele leden van de Raad van Toezicht geldt voor dit lid Raad van Toezicht specifiek het volgende:

 • Is lid van de commissie kwaliteit en veiligheid en draagt expertise daaraan bij zowel zorginhoudelijk als qua organisatie, inclusief zorginnovatie (technologie);
 • Er is een voorkeur voor een persoon met wetenschappelijke kennis van de inhoud van de zorg, in disciplines als ouderengeneeskunde/dementiezorg en zorgontwikkeling/innovatie;
 • Heeft kennis van of affiniteit met het cliëntperspectief en kan zo eraan bijdragen dat dit perspectief een plek krijgt als één van de perspectieven van waaruit de raad toezicht houdt;
 • Is actief in het vakgebied en op de hoogte van actuele wet- en regelgeving (Zorg en Dwang, BOPZ etc.);
 • Iemand die met kennis van zaken op onafhankelijke wijze bijdraagt aan de kwaliteit van het toezicht;
 • Kan met gezag een stevige en actieve rol binnen de Raad vervullen;
 • Kan zich een goed generalistisch beeld vormen van het functioneren van de organisatie, qua kwaliteit, veiligheid en bedrijfsvoering.

 

Voor ieder lid is vereist:

 • Algemene toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • Het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en advies terzijde te staan;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Het vermogen om het beleid van de organisatie en het functioneren van het bestuur te toetsen;
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • Is in staat de voorliggende informatie te duiden, om eisen te verwoorden die de Raad van Toezicht aan de informatievoorziening stelt en vergaart zowel binnen als rondom de organisatie informatie, dit alles met het oog op optimale kwaliteit van de informatie, die nodig is voor goed intern toezicht;
 • Is in staat te reflecteren op het functioneren van de Raad van Bestuur en als zodanig bij te dragen aan het werkgeverschap van de raad;
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Kennis van en affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de VVT-sector in het bijzonder;
 • Heeft integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn in het algemeen en de zorgfunctie van de organisatie in het bijzonder. Tevens wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij zelf maatschappelijk actief zijn en beschikken over een breed functioneel netwerk.

AANBOD

Deelname aan een team van toezichthouders voor een organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie. Een team dat veel waarde hecht aan de onderlinge samenwerking en de match van persoonlijkheden. Bezoldiging vindt plaats in overeenstemming met Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Vivium Zorggroep valt onder de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp, en is ingedeeld in klasse IV.

PROCEDURE

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand april 2021 af te ronden. De procedure start met een gesprek bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van uw kandidatuur. Hierna volgen twee gesprekken bij Vivium Zorggroep in de laatste week van april. Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure.

GEÏNTERESSEERD

Wanneer deze functie u aanspreekt zien wij uit naar uw reactie. U heeft tot en met dinsdag 13 april a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, via kv.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Emile Douma contactinformatie .

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. De uitkomsten daarvan worden bij de kennismaking besproken en in het vervolg van de procedure ingepast in het teamprofiel van de voltallige Raad van Toezicht.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen