Lid Raad van Bestuur met voorzitterskwaliteiten

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Inleiding 

Dank je wel voor je interesse in de positie van Voorzitter Raad van Bestuur bij Livio. Met dit functieprofiel willen we je graag inzicht geven in de belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en competenties die horen bij deze positie.

We geven een schets van deze mooie en ambitieuze organisatie en de belangrijkste opgaven en ontwikkelingen. We beschrijven de vacante positie, gewenste kennis en ervaring en de benodigde capaciteiten en competenties. We besluiten met een beschrijving van de selectieprocedure.

Voor meer achtergrondinformatie adviseren we je om de website te bezoeken: https://www.livio.nl/ 

Wellicht ten overvloede vermelden we dat waar in het profiel ‘hij’ staat uiteraard ook ‘zij’ gelezen kan worden.

De organisatie 

Livio biedt aan haar cliënten thuiszorg, verpleeg- en revalidatiezorg zorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Dit betreft hoofdzakelijk zorg aan huis (verzorging, verpleging en begeleiding bij klanten thuis), verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen en een breed palet aan paramedische diensten behoren tot de kernactiviteiten van Livio. 
Livio geldt als een van de leidende zorgaanbieders in Twente en Oost-Achterhoek en heeft in de sector een goede naam opgebouwd. Livio is voor veel organisaties een samenwerkingspartner.

De organisatievisie gaat uit van een positief mensbeeld, waarbij de nadruk ligt op wat iemand nog wél kan. Livio hecht er veel waarde aan om leefplezier te stimuleren, wat ertoe bijdraagt dat cliënten graag bij Livio willen komen wonen. Alle vormen van zorg-, welzijn- en dienstverlening die Livio biedt, zijn erop gericht om mensen de regie over het eigen leven te laten behouden of terug te kunnen geven. Hierbij ondersteunt Livio mensen om gebruik te maken van de eigen sociale netwerken en het geven van invulling aan het leven.

Binnen Livio werken circa 2200 medewerkers en zijn ruim 1000 vrijwilligers actief. De kernwaarden van Livio zijn toegewijd, professioneel en verantwoordelijk. Alleen door een nauwe samenwerking tussen Livio collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers is Livio in staat om de beste invulling te geven aan de interesses en behoeften van haar cliënten.

Livio biedt haar medewerkers een veilige werkomgeving die ruimte geeft aan leren en ontdekken, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en feedback geven en ontvangen. De eigen verantwoordelijkheid is ingebed in de besturingsfilosofie van Livio. De teams zijn professioneel georganiseerd. Zij hebben een hoge mate van autonomie, zodat ze beter in staat zijn flexibel te reageren en te anticiperen op de wisselende zorgvragen op de locatie c.q. in de wijk.  

Uitdagingen voor Livio

Livio speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving en zoekt continu naar mogelijkheden voor innovatie en verbetering. Dit betreft o.a. verbetering van de kwaliteit van de gezondheid en het welzijn van cliënten en van de betaalbaarheid van de zorg, rekening houdend met de inzetbaarheid van medewerkers. Ook wordt gewerkt aan noodzakelijke en gewenste product- en procesverbeteringen, door de maximale benutting van de ICT-mogelijkheden en technologische vernieuwing.

Naast het realiseren van de op de cliënt gerichte strategie - vastgelegd in het verhaal van Livio - investeert Livio in:

  • Basis op orde: Livio werkt intensief aan het borgen van diverse interne randvoorwaarden op het gebied van kwaliteit van zorg & behandeling, ICT, HRM, Finance en Risicomanagement. Daardoor blijft Livio als bedrijf gezond en blijft de hoge kwaliteit van zorg, waar Livio voor staat, gegarandeerd.
  • Zorgvernieuwing: Livio heeft de ambitie om vol in te zetten op zorgvernieuwing en zorgtechnologie. De strategie die daarbij is gekozen is enerzijds het bieden van goede en veilige zorg en behandeling (o.a. met zorgtechnologie), en anderzijds het werken vanuit een multidisciplinaire benadering.
  • Gekwalificeerde medewerkers: De ambitie van Livio is om vol in te zetten op aansprekend en uitstekend werkgeverschap. De strategie daarbij is het actief ontwikkelen en uitvoeren van de diverse onderdelen van strategisch HRM-beleid.
  • Aansprekend vastgoed: Beschikken over een aansprekend zorg- en woonaanbod, waarbij de strategie is om op het juiste moment de juiste woonruimte te kunnen bieden, dat is waar Livio voor gaat.
  • Samenwerking in de keten: Livio heeft de ambitie om in de regio en in de diverse samenwerkingsketens een actieve rol in te nemen, waarbij deze dan met name ten dienste staat van de verbinding tussen de diverse partijen.

Livio wil de door haar ingezette koers op deze thema’s voortvarend doorzetten.

Organisatiecontext

Livio kent een tweehoofdige collegiale raad van bestuur, voorzitter Gideon Alewijnse en lid Monique Smeijers. De heer Alewijnse heeft aangegeven de organisatie te verlaten en dit is dan ook de aanleiding voor deze vacature. 
Binnen de organisatie zijn er zijn drie Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s), te weten Zorg & Verblijf (waarbij inbegrepen de kleinschalige woonvormen, zorg voor lichamelijk gehandicapten en de behandeldienst), Wijkverpleging en Woonzorgcentra. Naast de RVE’s zijn er verschillende ondersteunende diensten zoals Finance & Control, ICT, Facilitaire Zaken & Vastgoed, HR en Cliëntbeleving. Elk van deze eenheden wordt, net als de RVE’s, aangestuurd door een manager die tevens deel uitmaakt van het MT.

De cultuur binnen Livio is professioneel en tegelijkertijd betrokken. Ondanks de grootte van de organisatie zijn de lijnen kort en overzichtelijk. De lat ligt hoog; men streeft naar het leveren van de kwalitatief beste zorg voor de cliënt en daaraan draagt iedereen zijn of haar steentje bij.

Voor meer informatie vindt u hier het jaarverslag 2020.

Samenwerking en verdeling van aandachtsgebieden Raad van Bestuur
Livio hanteert als basis een collegiaal bestuursmodel, waarin beide bestuurders gezamenlijk (statutair) en evenwichtig verantwoordelijkheid hebben voor de organisatie als geheel en een voortrekkersrol vervullen bij de in gang gezette koers. Binnen dit kader van gezamenlijke verantwoordelijkheid is sprake van specifieke aandachtsgebieden. Op dit moment zoekt Livio (nog) een Voorzitter Raad van Bestuur, waarbij deze positie wordt ingevuld vanuit de insteek dat dit een rol als voorzitter betreft en geen hiërarchische positie (deze rolverdeling zou dus kunnen rouleren). Naast het feit van gelijkwaardigheid als bestuurders heeft elke bestuurder naast collectieve bestuurstaken eigen aandachtsgebieden middels een portefeuilleverdeling. Daarbij zijn zowel de RVE’s als de ondersteunende diensten verdeeld over beide portefeuilles. De nieuwe voorzitter Raad van Bestuur zal onder meer de aandachtsgebieden financiën, risicomanagement, vastgoed/facilitair bedrijf hebben.

Livio verwacht dat de nieuwe bestuurder de visie, missie en kernwaarden van Livio onderschrijft en energiek en intrinsiek gemotiveerd is om de uitgezette koers verder tot wasdom te brengen. Daarnaast is het van belang dat je een langere termijnvisie kunt ontwikkelen die goed past bij een moderne kijk op ouderenzorg in haar brede maatschappelijke context en daarnaast affiniteit hebt met de ontwikkelingen in de transformatie van het sociaal domein, ook vanuit een welzijnsperspectief.

Zowel naar binnen als naar buiten treed je samen met de collega-bestuurder op als eenheid. Dus jullie initiëren en onderhouden beiden externe contacten, primair gericht op je respectievelijke aandachtsgebieden Waarbij er sprake is van een integere bestuursstijl en open communicatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De besluitvorming binnen de Raad van Bestuur komt op basis van consensus tot stand. Gezamenlijk wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Toezicht over de strategie, begroting en jaarrekening, kwaliteit van de zorg, behaalde resultaten, meerjarenbeleidsplan en jaarplan.

Door de diversiteit in achtergronden in de Raad van Bestuur wordt geborgd dat een breed spectrum aan kennis en vaardigheden aanwezig is én blijft. Livio hecht belang aan complementariteit in de kennisdomeinen, zodanig dat jullie elkaar aanvullen in competenties, met als belangrijke overlappende competentie een sterk strategisch inzicht op het gebied van een toekomstbestendige bedrijfsvoering en de betekenis daarvan voor jullie organisatie. Een persoonlijke match is daarom een evenzeer belangrijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking tussen jullie als bestuurders.

Gewenste opleiding/ervaring/achtergrond

Als bestuurder heb je kennis én gedegen ervaring op bestuurlijk niveau, gecombineerd met een bedrijfskundige achtergrond.  Je hebt ervaring op gebied van financiën, risicomanagement en vastgoed én onderdelen van het zorgbedrijf. Livio zoekt een ervaren bestuurder die de ouderenzorg goed kent en écht een warm hart toedraagt, die oprecht nieuwsgierig is naar de belevingswereld waarin ouderen zich momenteel en in de toekomst in bevinden. Het is een voorwaarde dat je stevige zorgervaring hebt met een sterke voorkeur in de VVT- sector en het is van belang dat je lef hebt, innovatief en creatief bent om de cliënt echt centraal te zetten. Dit betekent dat je de ingeslagen koers omarmt en verder zorgdraagt voor de implementatie, passend bij een vernieuwende koersvaste zorgondernemer. Je hebt van nature een leiderschapsstijl, waarbij de persoonlijke verantwoordelijkheid en het zelfstandig handelen van je medewerkers en cliënten het uitgangspunt is. 

Je bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende bestuurder, die Livio in nauwe samenwerking met je collega-bestuurder en managementteam leden op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de visie, missie en kernwaarden van Livio. Waarbij souplesse, inspiratie, verbinding en soepelheid je natuurlijke talenten zijn. Uiteraard ben je met je collega-bestuurder verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van strategie om de vraag van bewoners en cliënten in een continu veranderende context duurzaam te beantwoorden. Je hebt ervaring met het leiden van veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie passend is bij een persoonsgerichte benadering. Je ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden, waarbij je op relevante ondernemende wijze reageert en acteert op de ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg.  

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbindend vermogen zijn passend bij je onafhankelijke geest en je energieke en toegankelijke stijl van werken. Je gaat moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. Je staat dicht bij de bewoners, cliënten, inwoners, medewerkers en vrijwilligers en bent zichtbaar voor hen in de praktijk. Dit doet je met passie, plezier en de nodige humor.

Als leidinggevende werk je echt samen, ben je transparant, stem je af, delegeer je en communiceer je makkelijk zowel intern als extern. Waarbij je als bestuurder op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Livio relevante stakeholders en media. Waarbij affiniteit met de regio als een pré wordt ervaren. Je stimuleert samenwerking binnen en buiten de organisatie en hebt daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. Je erkent en waardeert de kracht en waarde van vertegenwoordiging en medezeggenschap vanuit de cliënten, de medewerkers en professionals en je bent gericht op een professionele en constructieve samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten en medewerkers.

Competenties

Visie | Inspirerend  leiderschap | Teamplayer | Verbinding | Vermogen tot delegeren | Inlevingsvermogen | Besluitvaardigheid | Organisatiesensitiviteit | Resultaatgerichtheid | Netwerken

Honorering

Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT. De functie wordt jaarlijks hieraan getoetst. Livio is momenteel ingeschaald in Klasse IV.

De procedure

Livio laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen, partner bij Partners at Work. De selectiecommissie bestaat uit leden van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Bestuur. Voor meer informatie over Livio verwijzen wij graag naar de website van Livio. Je vindt daar het meerjarenbeleid, jaarrekeningen, de Visie op Toezicht, Regelement Raad van Toezicht, conflictenregeling, statuten en het Jaarverslag Raad van Toezicht. In de 2e gespreksronde zal een kleinere groep kandidaten uitgenodigd worden om een casus voor te bereiden en te presenteren. Tevens zal er nader ingegaan worden op de Talent Motivatie Analyse (TMA). Op deze wijze kunnen wij onderzoeken waar de complementariteit zit tussen de beide bestuurders.

Als je je kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan jouw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over de vacature kun je telefonisch contact opnemen met Nicolette van Helsdingen via contactinformatie of contactinformatie .

Uiterste reactiedatum: vrijdag 3 juni 2022.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen