Lid Raad van Bestuur Financiën en Bedrijfsvoering

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Het HagaZiekenhuis (Haga) heeft sinds 1 maart 2023 een nieuwe vorm, met locaties in Zoetermeer en Den Haag. Haga is een erkend topklinisch opleidingsziekenhuis voor 24 specialismen, dat zowel hoogspecialistische zorg levert, bijvoorbeeld op gebieden als hart-long-zorg, hematologie en longoncologie, als uitstekende basiszorg. Haga heeft negen erkende STZ-functies én biedt basiszorg in een vertrouwde, kleinschalige omgeving. Het HagaZiekenhuis omvat ook het Juliana Kinderziekenhuis. Met de HagaAcademie stimuleert het ziekenhuis artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals tot het doen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling van innovaties. Het Haga heeft ruim 6.500 medewerkers.

Haga is voortgekomen uit de fusie van het Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer en het HagaZiekenhuis in Den Haag. Door de handen ineen te slaan wordt meerwaarde gecreëerd en is het grootste topklinische ziekenhuis in de regio ontstaan. Daarmee kunnen inwoners van Zoetermeer, Den Haag en wijdere omgeving blijven rekenen op topzorg dicht bij huis. Het HagaZiekenhuis behoudt zijn vestigingen in Den Haag en Zoetermeer. Nog onderzocht wordt welke zorg op welke plaats zal worden aangeboden. Het zorgaanbod op beide locaties zal naar verwachting veranderen, sommige behandelingen zullen op termijn geconcentreerd worden op een van beide locaties. Daarnaast bestaat er het voornemen om binnen enkele jaren nieuwbouw in Zoetermeer te realiseren.

Haga werkt samen met het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis in het Reinier Haga Prostaatkankercentrum, het Hartcentrum en in Combister. Daarnaast zijn het HagaZiekenhuis en het Reinier de Graaf Gasthuis beide aandeelhouders van het Reinier Haga Orthopedisch Centrum. Daarnaast werkt het Haga samen met bijvoorbeeld het LUMC op het gebied van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek en met het HMC als regiopartner. 

Het primair proces is georganiseerd in Resultaat-Verantwoordelijke Eenheden, die verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur en ondersteuning krijgen van medewerkers van stafdiensten. Op dit moment is de implementatie van een gewijzigde aansturing op basis van een nieuwe besturingsfilosofie in volle gang. De medische vakgroepen zijn na de fusie inmiddels ver gevorderd met integratie; de verdere uitwerking zal de komende tijd nog aandacht vragen. De inrichting van de zorg op beide locaties is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Haga kent een Medisch Stafbestuur, een Ondernemingsraad, een Patiëntenraad en een Verpleegkundig Stafbestuur. Ook bij hen is de integratie in de fase van afronding danwel gerealiseerd 

Toezicht en bestuur

De Raad van Toezicht bestaat uit

 • Marleen Barth, voorzitter
 • Piet Batenburg, vicevoorzitter
 • Vanessa Hart, lid 
 • José van Vliet-Eppinga, lid
 • Simon Vermeer, lid, op voordracht van Patiëntenraad

Driehoofdige Raad van Bestuur

Het Haga kent een driehoofdige, collegiale Raad van Bestuur. Deze bestaat uit een voorzitter, een lid verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zorg en een lid met het profiel financiën en bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur bestaat vanaf 1 april aanstaande uit Peter van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur, Ilse van Stijn, lid Raad van Bestuur met portefeuille kwaliteit en veiligheid van medische zorg en Hans Turkesteen, financiën en bedrijfsvoering ai.

De RvB wordt, met name via de voorzitter, door de RvT nauw betrokken bij het vormgeven van het nieuwe team. Een team dat in gezamenlijkheid gedreven is om, met alles dat beide locaties te bieden hebben en met alle medewerkers samen, te bouwen aan een HagaZiekenhuis met een heldere eigen identiteit, dat financieel gezond is, waar medewerkers met plezier werken, de zorg uitstekend van kwaliteit is en dat met zijn innovaties voorop loopt in Nederland. De leden van de Raad van Bestuur werken constructief samen, hebben onderling vertrouwen in en respect voor elkaar en brengen door hun optreden rust en vertrouwen in de organisatie. De Raad van Bestuur communiceert helder en is koersvast, betrekt medewerkers en zorgt voor een veilig en prettig werkklimaat.

Bestuurlijke opdracht

Het Haga kijkt vooruit. Er is op beide locaties behoefte aan stabiliteit en duidelijkheid over de koers. De basis van de nieuwe organisatie moet helder en op orde zijn, zodat meer ruimte ontstaat om verder te ontwikkelen en innoveren. Belangrijkste opdracht voor de nieuwe Raad van Bestuur in de komende tijd is het verder vormgeven van de fusie en de integratie van de organisaties, waarbij nu al gekeken wordt naar de indeling van zorg over beide locaties, en zorgdragen voor een duurzaam gezonde basis van de organisatie op het gebied van financiën, bedrijfsvoering en digitale infrastructuur.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is statutair eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie, de kwaliteit van zorg en de realisatie van de doelstellingen van het HagaZiekenhuis; de strategie, financiën, het beleid in brede zin en de daaruit voortvloeiende resultaten. 

De Raad van Bestuur betrekt in de besluitvorming vanuit shared governance en modern bestuur de medewerkers, al dan niet verenigd in advies- en medezeggenschapsorganen (medisch stafbestuur, VSB, OR, PR), bij beleid en voornemens en zet op basis daarvan de koers uit. De Raad van Bestuur zorgt voor verbinding met stakeholders, positioneert het ziekenhuis (boven)regionaal en haakt aan bij landelijke ontwikkelingen. De Raad van Bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking. 

Lid Raad van Bestuur met portefeuille financiën en bedrijfsvoering.

De belangrijkste aandachtsgebieden voor het lid met de portefeuille financiën en bedrijfsvoering zijn de volgende:

 • Verantwoordelijkheid voor een blijvend gezonde financiële organisatie en het verder uitbouwen van een efficiënte, solide planning- en controlcyclus en financiële verslaglegging in alle lagen van het ziekenhuis;
 • Het verder tot stand brengen van een efficiënte en transparante bedrijfscultuur, die in alle onderdelen van de organisatie wordt gedragen en doorleefd;
 • Doorontwikkelen van een toekomstbestendige IT-organisatie, waarbij zowel de managementprocessen als de zorginhoud optimaal worden ingericht danwel ondersteund;
 • Verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig gebouwenbeheer en -onderhoud, waarbij met name het binnen te stellen kaders realiseren van (ver)nieuwbouw van de locatie Zoetermeer aandacht vraagt; 
 • Aansturen van een effectieve bedrijfsvoering, met bijzondere aandacht voor het verduurzamen van gebouwen en werkprocessen;
 • Optimaal faciliteren en het verder mee-ontwikkelen van de aansturing van de zorgeenheden en ondersteunende diensten t.b.v. het primaire proces. o.a. door het vergroten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, binnen heldere organisatie- en financiële kaders;
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van patiënten en medewerkers. Is een gewaardeerd gesprekspartner voor de medezeggenschaps- en adviesorganen en handelt vanuit gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden;

Functie-eisen

 • Ervaren eindverantwoordelijk financieel bestuurder in een complexe professionele organisatie, bij voorkeur met ervaring met integratievraagstukken;
 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Gezaghebbend, met ruime kennis en bestuurlijke ervaring op het gebied van financiële-, huisvestings- en IT-vraagstukken in complexe, omvangrijke organisaties;
 • Kennis van en/of ervaring met strategische inzet van IT en digitalisering van financiële en inhoudelijke (zorg)processen;
 • Vertrouwd met risico-management en bekend met potentiële spanning tussen kwaliteit en kosteneffectiviteit;
 • Heeft visie op lange-termijnontwikkelingen en innovaties in bedrijfsvoeringsprocessen binnen de zorg;
 • Weet op grond van bestuurlijke ervaring inhoud, strategie, financiën, IT en bedrijfsvoering aan elkaar te verbinden;
 • Kan goed onderhandelen en neemt een bedrijfsmatige blik mee;
 • Weet aantoonbaar een bedrijfscultuur te bevorderen waarin structureren, elkaar aanspreken en verantwoording afleggen vanzelfsprekend zijn;
 • Is een verbindend bestuurder, die vertrouwen en draagvlak weet te creëren zowel binnen het Haga bij medewerkers, managers en adviesorganen, als bij externe stakeholders als zorgverzekeraars, banken en gemeenten; 
 • Bereid om zich voor een langere periode te verbinden aan het Haga.

Persoonskenmerken

 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden; is een op samenwerking gerichte leider die bijdraagt aan onderling vertrouwen en teamgeest in de raad van bestuur;
 • Toegankelijke, prettige en stevige persoonlijkheid die zichtbaar is voor medewerkers. Verbindend, transparant en integer; geeft vertrouwen en ruimte, is in staat om mensen te mobiliseren en te committeren en is in staat ook kritisch naar zichzelf te kijken;
 • Luistert, toont begrip voor soms tegengestelde belangen en gaat hier constructief mee om. Is besluitvaardig en hakt indien nodig ook moeilijke knopen door; 
 • Weet met een open, consistente bestuursstijl een helder verwachtingspatroon over en vertrouwen in de koers van het Haga te creëren;
 • Kan aantoonbaar complexe projecten binnen gestelde termijnen en kaders tot een goed einde brengen; 
 • Inspirerend en toekomstgericht met oog voor draagkracht in de organisatie, frisse blik;
 • Innovator, ziet strategische mogelijkheden en weet deze te implementeren;
 • Omgevingssensitief, met een goede performance in- en extern. 

Arbeidsvoorwaarden

Honorering vindt plaats conform de Wet Normering Topinkomens 2 klasse V.

De procedure

Belangrijk bij de inrichting van de Raad van Bestuur is de onderlinge klik en het vertrouwen. In de procedure zal daarom bijzondere aandacht zijn voor de match met de zittende leden van de raad van bestuur. 

De Stichting HagaZiekenhuis laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen op contactinformatie voor inhoudelijk vragen of met Floor Strik op contactinformatie voor logistieke vragen. 

Planning

Kandidaten wordt gevraagd rekening te houden met de volgende planning:

 • Eerste ronde selectiegesprekken op dinsdag 4 juni tussen 09.00-13.30 uur
 • Aansluitend volgen nog 2 gespreksronden

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen