Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) is de gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in de regio Rotterdam Rijnmond. JBRR werkt samen met ouders en het netwerk van het gezin aan een veilige opvoedsituatie en zet alles op alles voor een optimale ontwikkeling voor ieder kind.

Bijzonderheden JBRR

 • JBRR biedt de noodzakelijke bescherming en organiseert de juiste zorg voor kinderen die ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd en voor jeugdigen met een (dreigende) criminele ontwikkeling. JBRR komt in beeld wanneer er sprake is van onveiligheid van kinderen en jeugdigen, bij ernstige dreiging van onveiligheid of bij vermoedens van onveiligheid. De internationale rechten van het kind zijn daarbij het uitgangspunt. De 450 toegewijde jeugdzorgprofessionals werken samen met jeugdigen, hun gezin en hun netwerk en met professionele partners aan het opheffen van deze bedreigingen.
 • Bij JBRR geloven ze in de kracht en het belang van samen en wordt er gewerkt vanuit vakmanschap én passie. JBRR stelt zich immer dienstbaar op, pakt positie waar nodig en doet niets zonder zorgvuldige afweging.
 • JBRR heeft een CrisisInterventie Team (CIT) dat de crisisdienst voor jeugdigen in de regio Rijnmond verzorgt. JBRR heeft ook een team Zorgbemiddeling dat de toeleiding naar de 24uurs jeugdhulp in de regio Rijnmond verzorgt. JBRR heeft een Kennis- en ServiceCentrum voor Diagnostiek (KSCD) dat onafhankelijk (psycho)diagnostisch onderzoek uitvoert. Tot slot is JBRR hoofdaannemer voor de William Schrikker Stichting in de regio Rijnmond, zodat de opdrachtgever en ketenpartners één aanspreekpunt voor de GI-functie hebben. JBRR positioneert zich naar de opdrachtgever en ketenpartners als een integrale GI.
 • Diversiteit wordt bij JBRR als een groot goed beschouwd. Niet alleen diversiteit in geslacht, identiteit of leeftijd, maar ook diversiteit in ervaring en persoonlijkheid.
 • Het stelsel van jeugdzorg en jeugdbescherming staat landelijk onder zware druk. Ook JBRR ondervindt daarvan de gevolgen bij de uitvoering van haar taken. De organisatie speelt proactief in op de dynamiek in de externe omgeving, waarbij de focus gericht blijft op het realiseren van zicht op veiligheid van het kind en het borgen van de rechtspositie van elke kind en ouder. Deze dynamiek brengt extra aandacht met zich mee voor de kwaliteit van zorg, de financiële huishouding en de ondersteuning van het personeel. JBRR verwacht voor het huidige jaar een totale omzet van ca. € 39 miljoen. Naar verwachting zijn er voldoende mogelijkheden om de komende jaren te investeren in kwaliteit en innovatie.

Organisatiestructuur

 • De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.
 • Recentelijk heeft JBRR de organisatiestructuur aangepast met als kenmerken korte lijnen, snelle afstemming en duidelijke besluiten, zodat de medewerkers zo goed mogelijk worden ondersteund in het ingewikkelde werk waar zij voor staan.
 • Er is gekozen voor een tweehoofdige collegiale Raad van Bestuur met een voorzitter en een lid. De integrale bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de managers zijn vergroot. De doorgevoerde wijzigingen dragen bij aan meer kwaliteit en continuïteit.
 • De werkzaamheden worden verricht in zes clusters, ieder geleid door een manager. Het primair proces wordt ondersteund door een afdeling Teamsecretariaat. De gedragswetenschappers zijn in een afzonderlijke afdeling ondergebracht. De afdeling Kennis en Innovatie ontwikkelt kennis en methodieken en biedt ondersteuning bij het handelen van de professional in de dagelijkse praktijk. De bedrijfsvoering is ondergebracht in het Serviceplein en bestaat uit de afdelingen HRM, KIC (Kwaliteit, Informatievoorziening en Control) & Financiën, ICT en Facilitair.
 • Op concernniveau is de medezeggenschap voor cliënten en medewerkers geregeld in de Cliëntenraad (inclusief een Jongerenraad) resp. de Professionele Board en de Ondernemingsraad. Deze organen worden nauw betrokken bij beleid en uitvoering.

Meer informatie over JBRR, zoals o.a. het bestuursverslag, is te vinden op de website www.jeugdbeschermingrotterdamrijnmond.nl

Lid Raad van Bestuur

Portefeuilleverdeling

 • De voorzitter en het lid Raad van Bestuur komen gezamenlijk tot een evenwichtige taakverdeling wat betreft primair proces, bedrijfsvoering en strategische vraagstukken, waarbij beide bestuurders externe contacten opbouwen en onderhouden.
 • Het accent van het lid Raad van Bestuur ligt primair op de brede bedrijfsvoeringsportefeuille, waarbij tevens een deel van het primaire proces wordt aangestuurd.

Samenwerking & verbinding

 • De bestuurders zijn zowel in ervaring als expertise complementair aan elkaar, vullen elkaar aan, houden elkaar scherp en geven elkaar feedback. De bestuurders maken zich sterk voor teamwork op elk niveau in de organisatie en dragen uit dat zij net als de medewerkers een deel zijn van een groter geheel. 
 • De bestuurders werken enthousiast samen met het MT, de jeugdzorgprofessionals, de Raad van Toezicht en de medezeggenschap. Zij ondersteunen alle professionals om hun werk voor de jeugdigen en hun netwerk zo goed mogelijk te kunnen doen en creëren de randvoorwaarden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling op alle niveaus binnen de organisatie.

Opdracht voor de komende jaren, voor de Raad van Bestuur gezamenlijk

 • Samen met alle belanghebbenden verder bouwen aan een solide en toekomstbestendige jeugdbescherming in Rotterdam Rijnmond en bijdragen aan het verminderen van de bedreigde veiligheid van kinderen en jeugdigen, m.n. door goede samenwerking en afstemming met de gemeenten, de wijkteams, specialistische jeugdhulporganisaties, politie en justitiepartners.
 • Zorg dragen voor een rendabele exploitatie, voor de zorgcontinuïteit en voor het veiligstellen van adequate en toereikende financiering door de gemeenten op basis van minimaal kostendekkende tarieven.
 • Verbeteringen doorvoeren in het informatievoorzieningsysteem, leidend tot een beter inzicht in de kwaliteit van zorg, de te verwachten zorgvraag en hiervoor benodigde capaciteiten aan mensen en middelen.
 • Zorg dragen voor een toekomstbestendige en ondersteunende ICT-organisatie.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en gestalte geven aan een cultuuromslag, waarbij de managers hun capaciteiten optimaal inzetten betreffende het versterken van de teamloyaliteit, het gezamenlijk de schouders eronder zetten en het binden en boeien van de medewerkers.
 • Zorg dragen voor het strategisch HR-beleid, met de focus op duurzame inzetbaarheid, alsmede bevorderen van inhoudelijke samenwerking en inspireren en enthousiasmeren van de medewerkers.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en JBRR positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, onder meer door excellente scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Zorg dragen voor een goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Op regelmatige basis de dialoog voeren en van gedachten wisselen met de Raad van Toezicht en periodiek verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht.

Functie-eisen, competenties en persoonskenmerken

 • Ruime ervaring als bestuurder of directeur, verkregen in een complexe (zorg)organisatie of maatschappelijke organisatie.
 • Academisch werk- en denkniveau, kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit van (jeugd)zorg en sociaal beleid.
 • Sterke affiniteit met het specifieke werkveld en karakter van de jeugdbescherming.
 • Bij voorkeur ervaring met ervaringsdeskundigheid en cliëntenparticipatie. 
 • Succesvol in stakeholdermanagement, bekend met de gemeentelijke omgeving.
 • Ondernemend, vernieuwend, daadkrachtig en oplossingsgericht.
 • Standvastig, besluitvaardig, neemt onder druk integere besluiten.
 • Verbinder en bruggenbouwer, open, laagdrempelig, sterk relatiegericht.
 • Sterk invoelend vermogen, schept er eer in om binnen de beperkte middelen het maximaal haalbare eruit te halen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de vigerende Wet normering topinkomens (WNT), inschaling in klasse III.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

 Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Marja Suur, Partner

Annemarie Engel, Project Assistant

Wies Fest, Project Assistant

 

T: 0850 – 734 706

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen