Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Als Brabantse stichting ondersteunt Lunet zorg mensen met een verstandelijke beperking. Ruim 2.700 cliënten van alle leeftijden rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd, voor 24/7 intensieve zorg of beperkte, incidentele ondersteuning. Dagelijks staan bijna 2.650 professionals en 1.100 vrijwilligers voor hen klaar, op bijna 100 locaties of in de eigen of ouderlijke woning in regio Zuidoost-Brabant.

Samen werken aan een goed leven van de cliënt staat bij Lunet zorg centraal. Een goed leven lijkt heel gewoon, maar dat is niet voor iedereen even eenvoudig. Mensen met een beperking – fysiek, mentaal, sociaal – hebben het vaak moeilijker om zich staande te houden in deze snel veranderende wereld. Als erkend specialistische instelling zorgt Lunet zorg voor hen. Ze rekenen op Lunet zorg voor wonen en werk, dagbesteding en vrije tijd. Daarbij handelt Lunet zorg niet vanuit de beperking, maar wordt gekeken naar wat wél kan. Hiervoor heeft Lunet zorg methodes ontwikkeld vanuit de wetenschap en de praktijk. Lunet zorg werkt graag samen daar waar het kan. Zo blijven de kosten voor iedereen betaalbaar en ligt een goed leven voor iedereen binnen handbereik.

Toekomstbestendige woningen, vernieuwing van de infrastructuur, regionale samenwerking en meer toepassing van slimme technologie en innovaties zijn nodig om ook in de toekomst kwaliteit van zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking te kunnen blijven leveren. Bij Lunet zorg is de inzet van technologie altijd ondersteunend en met veel aandacht voor menselijke warmte en zorgzaamheid.

De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen met de inzet van de Lean-methodiek te realiseren verwacht Lunet zorg de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie en voor de uitvoering van de toekomstige nieuw- en verbouwplannen.

De komende jaren zal een slag worden gemaakt naar een nieuwe vorm van verbindend leiderschap. Bij Lunet zorg hebben zorgprofessionals ruimte om de zorg samen met de cliënt goed te organiseren. De focus zal m.n. liggen bij het optimaal faciliteren en het verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces. Leidinggevenden spelen hierbij een cruciale rol en ondersteunen en stimuleren daarnaast de dialoog tussen de cliënt en de zorgprofessionals.

Organisatiestructuur

Op dit moment loopt er een onderzoek of een twee- of driehoofdige Raad van Bestuur op dit moment het best past bij Lunet zorg. De zorgorganisatie bestaat uit de zorgdivisies Specialistische zorg (woonparken), Wonen & Zorg & DANK (wonen in wijken en dorpen en Dagbesteding, Ambulante zorg, Nachtzorg, Kind & Jeugd) en Nieuwe Dienstverlening. Deze divisies kennen samen een Gezondheidscentrum waarin de (para)medische taken zijn gebundeld en een bedrijfsbureau waarin activiteiten als vrije tijd en bewegen zijn ondergebracht. Daarnaast kent Lunet zorg de divisies Human Resource Management (HRM), Financiën, ICT & Facilities en Strategie & Verkoop.

Elke divisie wordt geleid door een directeur. De directeuren primair proces en stafafdelingen vormen samen het directieteam (DT). De Raad van Bestuur en secretaris Raad van Bestuur hebben een tweewekelijks formeel overleg en daarnaast periodiek informeel overleg. De directeuren hebben een eigen periodiek overleg met hun managers. Lunet zorg kent een Ondernemingsraad. Daarnaast kent Lunet zorg cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden op centraal niveau en op clusterniveau.

Meer informatie

Meer informatie, o.a. het jaarverslag 2019 en het organogram, is te vinden op de website: www.lunetzorg.com
 

LID RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Toezicht van Lunet zorg komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kenmerkt zich als een samenwerkingsgericht en complementair team. Als team vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. De bestuurders staan in direct contact met en houden feeling met de werkvloer. Hoewel ieder lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de hem/haar toebedeelde taak, staat de integraliteit van de besturing voorop. De voltallige Raad van Bestuur is als collectief verantwoordelijk voor het overall beleid, bestuur en algemene gang van zaken binnen Lunet zorg.

U bent als lid van de Raad van Bestuur voornamelijk verantwoordelijk voor de zorginhoudelijke portefeuille alsmede voor kwaliteit en veiligheid, gezondheidscentrum en Onderzoek & Ontwikkeling. Als lid van de Raad van Bestuur vervult u een voorbeeldrol, bent u een inspirerend leider, stelt u vertrouwen in de deskundigheid van het directieteam en het management en geeft u hen de maximaal mogelijke ruimte bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid.

U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U heeft oog en oor voor de positie van zowel de cliënt, als de verwanten en de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.

Resultaatgebieden

 • Als Raad van Bestuur zorgdragen voor het systematisch implementeren van het strategisch beleid met als doel het leveren van goede zorg in verbinding met de gemeenschap en overeenkomstig de maatschappelijke opdracht.
 • Zorgdragen voor het verlenen van zorg van hoogstaande kwaliteit met oog voor de individuele cliënt en met de focus op een goed en stabiel leven voor de cliënt.
 • Initiëren en tot ontwikkeling brengen van innovaties in het zorgaanbod, o.a. de inzet van zorgtechnologie, alsmede implementeren van innovatieve manieren om de zorg anders, slimmer en beter te organiseren, in dialoog en met oog voor kwaliteit.
 • Verder organiseren en professionaliseren van de inhoudelijke zorgexpertise en realiseren van hoogstaand onderzoek en ontwikkeling rondom gedragsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor directieteam en management, vanuit vertrouwen en betrokkenheid.
 • Optimaal faciliteren en het verder ontwikkelen van de aansturing van de zorgteams in het primaire proces. o.a. door het vergroten van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, binnen heldere organisatie- en financiële kaders.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten, verwanten en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte en Lunet zorg positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede scholingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Als Raad van Bestuur gezamenlijk naar buiten toe optreden en Lunet zorg extern onderscheidend en krachtig profileren. De focus ligt hierbij op een goed leven, mooi werk en een gezond bedrijf waarbij er tevens sprake is van een flexibele organisatie die snel en proactief kan inspelen op de dynamiek in de externe omgeving.
 • Onderhouden van bestaande ketenrelaties en aangaan van kansrijke nieuwe strategische allianties, die de kwaliteit van zorg ten goede komen.

Functie-eisen

 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in een complexe professionele zorgorganisatie.
 • Goed beeld van de trends in zorginhoudelijke en kwalitatieve ontwikkelingen in de VG sector.
 • Afgeronde opleiding op academisch niveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of managementopleiding.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren, mede gerelateerd aan maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Heldere visie op het belang van ketensamenwerking en een scherp ontwikkeld gevoel voor zowel de sociale dynamiek als de proceskant van samenwerkingsinitiatieven.
 • Beschikt bij voorkeur over een (met name zorginhoudelijk) netwerk dat relevant is voor de organisatie of is in staat dit snel op te bouwen.
 • Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en geeft om andere mensen – met en zonder verstandelijke beperking.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Toegankelijke persoonlijkheid, zichtbaar aanwezig voor cliënten en medewerkers.
 • Verbinder en teamplayer, zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren en zo samen meer mogelijk te maken.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, vertaalt woorden in daden, is consistent en toont voorbeeldgedrag.
 • Inspirerende coach en leider, laagdrempelig, geeft vertrouwen en ruimte, in staat om mensen te mobiliseren en te committeren.
 • Omgevingssensitief, goede performance in- en extern.
 • Zelf reflectief, beschikt over relativeringsvermogen en gevoel voor humor op het juiste moment.
 • Weet ook onder tijdsdruk en bij tegenslagen effectief te presteren en de rust te behouden.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).
 

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

CONTACT
Voor inhoudelijke vragen:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant
T: 0850 – 734 734

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen