Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/bestuurder-2/

Vilans

 Vilans, gevestigd in Utrecht, is sinds 2007 dé landelijke kennisorganisatie voor het vinden, ontwikkelen en delen van actuele kennis in de langdurende zorg. Vilans is middels kennis van betekenis voor professionals, management, vrijwilligers en burgers zodat mensen met langdurende zorgvragen zoveel mogelijk het leven kunnen leiden dat zij willen. Vilans is een hybride organisatie met publieke en private financieringsvormen: een instellingssubsidie, meerjarige programmasubsidies en projectfinanciering van de overheid, subsidies vanuit fondsen en opdrachten van bijvoorbeeld zorgaanbieders, gemeenten of zorgverzekeraars.

Als landelijke kennisorganisatie voor de langdurende zorg is het in beweging brengen en houden van kennis de kerntaak van Vilans. In verbinding met het veld en met kennis- en beleidspartners ontwikkelt Vilans vernieuwende en praktijkgerichte kennis. Deze kennis is van betekenis, beschikbaar voor iedereen die ermee wil werken en steeds vaker ook gevalideerd. Vilans is een organisatie die kennis als innovatiemotor neerzet en zo een bijdrage levert aan zorg die betaalbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit is. Vilans is onderdeel van een dynamische omgeving met uiteenlopende stakeholders, waaronder het ministerie van VWS, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, zorgorganisaties, het onderwijs en collega kennisinstituten.

Strategische koers

Vilans heeft een strategische koers 2019-2022 ontwikkeld in samenwerking met medewerkers, partners, stakeholders, zorgorganisaties, professionals en cliënten. Bij het volgen van deze koers, en het volgen van de horizons, gaat Vilans verder in een proces van co-creatie. Deze koers biedt hiermee houvast in alle lagen binnen Vilans.

Vanuit haar strategische koers werkt Vilans aan grote maatschappelijke thema’s zoals kwaliteit van zorg en van leven, persoonsgerichte integrale zorg en mensgerichte technologie/digitale transformatie. Dat gebeurt in projecten en consortia maar ook via grootschalige programma’s met veel deelnemers zoals Waardigheid en Trots. Als netwerkorganisatie intensiveert en investeert Vilans in haar vele samenwerkingsrelaties en werkt voortdurend in partnerschap. De digitale transformatie van de kennisfunctie is een speerpunt in haar strategie om zo een landelijke, digitaal ondersteunde kennisinfrastructuur te bouwen voor de toekomst. De rol van technologie, ook voor eigen werk- en dataprocessen, is van cruciaal belang en vraagt doorontwikkeling van vakgebieden, functies en samenwerkingsrelaties.  

Vilans is voortdurend in ontwikkeling. De organisatie gaat van generieke kennisverspreiding vanuit de eigen kennisinfrastructuur naar kennis die persoonlijk en op maat is, gefaciliteerd vanuit een landelijke publieke en digitaal ondersteunde infrastructuur die Vilans deelt met vele anderen.

In 2020 is een herijking van de organisatie doorgevoerd om beter aan te sluiten op de externe vraagstukken, de benodigde vakgebieden en de toekomstige opgaven. Dit resulteert in een andere organisatie en besturing, het herdefiniëren van grote thema’s, het versterken van project- en programma management, het verbeteren van capaciteitsmanagement en het monitoren van de resultaten van de herijking. Beoogde resultaten zijn bijvoorbeeld een grotere wendbaarheid/flexibiliteit, een duidelijke positionering, heldere rollen en werkwijzen voor medewerkers, een hernieuwd ‘thuisgevoel’ en het vergroten van vitaliteit en werkplezier. In september 2020 is Vilans verhuisd naar de Churchilllaan waar op de nieuwe werketages ontmoeten, overleg, concentreren en ontspannen centraal staan.

Om de strategische koers verder te realiseren moeten deze zaken verder worden doorontwikkeld. In 2021 wordt de lijn verder uitgezet voor de koers 2022-2025.

 • Wendbare organisatie: wendbaarheid is onlosmakelijk verbonden met kortcyclisch sturen waarbij continu wordt afgevraagd: wat gebeurt er op dit moment in de buitenwereld, wat vinden we ervan, moeten wij er iets mee, moeten wij bijsturen en zo ja: wanneer, met wie en hoe gaan we dat doen? Tijdens de Corona periode heeft Vilans haar wendbaarheid laten zien, en daar weer van geleerd.
 • Vilans Vitaal: Vilans moet een fijne plek zijn om te werken, fysiek op het nieuwe kantoor maar ook thuis of bij partners/opdrachtgevers. Vilans gelooft dat aandacht voor vitaliteit en werkplezier van de medewerkers, het zijn van een waardengerichte organisatie helpt. Dat betekent een cultuur die veilig en open is, en waar medewerkers elkaar aanspreken. Een efficiënte professionele organisatie is hiervoor randvoorwaardelijk. Aandacht voor goede ICT, slimmere werkprocessen, duidelijke communicatie en prettige collegialiteit.
 • Competenties die aansluiten bij de visie en doelstellingen: om de doelstellingen te realiseren blijft de organisatie in ontwikkeling; het ontwikkelen van vaardigheden, maar ook inhoudelijke ontwikkelingen volgt Vilans op de voet.
 • Transparant en financieel gezond : Vilans heeft geen winstoogmerk en streeft naar een financieel gezonde organisatie (licht positief resultaat) en een passende schaalgrootte om de ambities waar te maken. Vilans is kritisch op de uitgaven zodat alle middelen ook werkelijk waarde creëren in de zorg. Vilans maakt elk jaar een investeringsbegroting om haar ambities te realiseren.

Organisatiestructuur
Vilans heeft een jaaromzet van ca. 40 miljoen euro en kent momenteel circa 225 fte en werkt met een flexibele schil. Vilans heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur, die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht en wordt ondersteund door een secretaris Raad van Bestuur. De Programmaraad adviseert Vilans over ontwikkelingen in de zorg en in de samenleving en wat dit voor de positionering van de organisatie kan betekenen. De Programmaraad bestaat uit 8 leden vanuit diverse partners.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. Zij houdt toezicht op de maatschappelijke doelstelling van Vilans, heeft mede een advies- en werkgeversrol voor het bestuur en brengt middels de expertise van de leden ‘de buitenwereld binnen'.

De organisatie bestaat uit 10 inhoudelijke en 4 bedrijfsvoering vakgroepen, gebundeld in 3 inhoudelijke clusters en 1 cluster bedrijfsvoering. In iedere vakgroep is de rol van meewerkend vakgroepleider belegd. De 4 directeuren sturen de clusters en vakgroepleiders aan. De directeur Strategie en Ontwikkeling heeft een hybride rol. Vanuit de Raad van Bestuur is een functionele lijn naar enkele vakgroepleiders zoals HRM en corporate communicatie.

Meer informatie over Vilans kunt u vinden op de website https://www.vilans.nl/ en in het koersdocument 2019-2022.

Profiel lid Raad van Bestuur

De vacature lid Raad van Bestuur wordt momenteel door een interim bestuurder vervuld. Voor de vaste invulling van de positie komt de Raad van Toezicht graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur.

U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Op strategisch en inhoudelijk vlak is er sprake van een match, waarbij u elkaar kunt aanvullen, versterken en scherp houden. U hebt als primair aandachtsgebied de organisatie ontwikkeling, bedrijfsvoering en financiën.
Kennis/affiniteit met de langdurige zorg maakt u zowel binnen als ook buiten het kennisinstituut tot een gerespecteerd gespreks- en sparingpartner voor medewerkers, externe opdrachtgevers  en de stakeholders in het werkveld zelf.
Samen met de voorzitter bent u in staat om Vilans op een inspirerende manier aan te sturen. U vertaalt visie in praktisch toepasbaar beleid en schept randvoorwaarden zodat een ieder op zijn/haar niveau optimaal kan presteren en kan bijdragen aan de versteviging van de positie van Vilans als vooraanstaand kennisinstituut.

Resultaatgebieden

 • Samen met de voorzitter bepalen van en uitvoering geven aan de strategische koers.
 • Borgen van de financiële continuïteit door het realiseren van positieve bedrijfsresultaten.
 • Zorgdragen voor een planning- en controlcyclus die de juiste managementinformatie op tijd genereert.
 • Versterken van de acquisitie en klantgerichte/zakelijke vaardigheden van de medewerkers, in combinatie met een efficiënte backoffice
 • Financieel- administratieve systemen zodanig inrichten dat aan de transparantie-eisen van financiers voldaan wordt.
 • Versterken van de synergie en kwaliteit van de ICT/technologische processen en onderliggende systemen ter versterking van de externe kennisfunctie en interne processen
 • Versterken van bestaande samenwerkingsverbanden en vanuit een initiërende rol nieuwe kansrijke allianties tot stand brengen.
 • Bijdragen aan de constructieve samenwerkingsrelatie met de ondernemingsraad.
 • Bijdragen aan deconstructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht.
 • Zorgen voor aantrekkelijke arbeidsverhoudingen, vitaliteit op de werkvloer en een inspirerende werkomgeving.

Functie-eisen

 • Bedrijfseconomische/bedrijfskundige achtergrond.
 • Directie- of bestuurservaring in de zorg en/of de publieke sector.
 • Affiniteit met of kennis van langdurige zorg is een pré.
 • Ervaring met projectmatige kennisintensieve organisaties (ervaring met complex capaciteitsmanagement).
 • Kennis en affiniteit van actuele (zorg-)technologie en -innovaties (digitale transformatie).
 • Ervaring met netwerken en het onderhouden van contacten en in staat deze uit te bouwen met relevante stakeholders.
 • Begrijpt politiek-bestuurlijke processen en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor mensen met hun individuele belangen en drijfveren.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Strategisch sterk, vertaalt woorden in daden, is besluitvaardig en gericht op resultaat.
 • Goede onderhandelaar en netwerker die met gezag het debat op het hoogste niveau kan voeren en veranderingen tot stand kan brengen.
 • Inspirerende coach, toont oprechte belangstelling, stimuleert, geeft vertrouwen en ruimte.
 • Is in staat tegenspraak te organiseren.
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden, is empathisch met een robuuste persoonlijkheidsstructuur.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

 

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen