Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-bestuur-5/

Over Santé Partners

Inwoners, familie, ketenpartners en financiers ervaren Santé Partners als de samenwerkingspartner in jeugdgezondheid, zorg, wonen, welzijn en diensten, dichtbij in de lokale omgeving. Met belevingsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen leefomgeving, wordt de kracht van mensen geactiveerd en wordt er bijgedragen aan hun welbevinden en vitaliteit. Hierbij staat het gedachtengoed van positieve gezondheid centraal.

Santé Partners handelt vanuit de volgende kernwaarden

 • We geven vertrouwen.
 • We nemen verantwoordelijkheid.
 • We bieden vrijheid.
 • We maken verbinding.

Stichting Santé Partners is per 1 januari 2018 ontstaan vanuit een fusie van Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR) en Stichting Vitras. De expertise kent diverse vormen: (gespecialiseerde) verpleging en verzorging thuis en in geclusterde en beschermde woonvormen, behandeling in beschermde woonvormen, technische gespecialiseerde verpleging, (school)maatschappelijk werk, thuisbegeleiding, sociaal raadsliedenwerk, jeugdgezondheidszorg, deelname aan sociale wijkteams, personen-alarmering en zorg op afstand. Naar behoefte en in samenwerking met anderen worden tevens gemaks-, woon- en welzijnsdiensten georganiseerd.

Met ruim 2700 medewerkers biedt zij (persoonsgerichte zorg) aan ruim 6500 cliënten. Het werkgebied reikt van Lopik tot Doesburg en van Maasdriel tot De Bilt.

Doelstellingen

Speerpunten uit het strategisch plan van Santé Partners zijn:

 • Partner

Herkenbaar voor alle stakeholders. Als partner, initiator en verbinder.
Doorontwikkeling en uitbreiding van netwerken en ketens in zorg.
Juiste zorg op de juiste plaats.

 • Preventie

Inzetten vanuit welzijnsgedachte en kwaliteit van leven.
Zorg beperken, uitstellen en/of te voorkomen.
Synergie tussen sociaal domein en zorg

 • Opbrengsten

Opvangen groei klanten en complexiteit binnen macro budget: slimmer werken,
nieuwe diensten en diensten herontwerpen.

 • Regie bij de klant

Voor een leven lang thuis, de realisatie van woon-zorg concepten PG en Wonen+.

 • Innovatie

Vernieuwende innovaties met expliciete waarde voor klanten, financiers en medewerkers.


Interne speerpunten van Santé Partners zijn:

 • Service

Serviceorganisatie die kwalitatief goede ondersteuning biedt.
Goede bemensing (servicegericht, vakkundig, conceptueel en verbindend).
Efficiënte werkprocessen.

 • Medewerkers

Goede werkgever zijn: binden, vitaliteit, leren en ontwikkelen en talentontwikkeling.
(Middel)lange kwalitatieve en kwantitatieve capaciteitsplanning. 

Lager ziekteverzuim.

 • Leiderschap

Op alle niveau in de organisatie zijn leiders goed zichtbaar.
Persoonlijk leiderschap. Verbindend. Ondernemerschap.
Overzichtelijke overlegstructuur. Minder zenden en meer luisteren.
Toewerken naar integrale oplossingen van onze vraagstukken.

 • Bedrijfsvoering op orde

Integratie ICT platforms. Verder stroomlijnen ICT.
Managementinformatie.
Planning en controlcyclus.

Santé Partners heeft op dit moment een interim bestuurder die de organisatie op orde aan het brengen is nadat eind 2019 is vastgesteld dat de organisatie in organisatorisch en financieel zwaar weer verkeert. Hiertoe is een nieuwe topstructuur van de organisatie vastgesteld en is een reorganisatieplan opgesteld voor de Serviceorganisatie die op dit moment wordt uitgevoerd. Daarnaast is voor 2020 een ambitieus bezuinigingsplan opgesteld dat moet leiden tot een nihil resultaat in 2020 en een rendement van 3% in 2021.

Meer informatie over de organisatie is te vinden op de website van Santé Partners: https://www.santepartners.nl/

Profiel Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Santé Partners is op zoek naar een Raad van Bestuur die consensusgericht, complementair en een collegiaal bestuursteam vormt. Samen werken binnen de Raad van Bestuur, met de interne organisatie en adviesorganen én met de partners binnen de keten zal het uitgangspunt voor succesvol functioneren zijn.

De Raad van Bestuur vervult zijn/haar bestuurlijke verantwoordelijkheid integraal, waarbij beide statutaire bestuurders bestuurlijke en/of directie ervaring hebben. Daarnaast wordt een moderne opvatting ten aanzien van ‘goed bestuur’ verwacht.

De Raad van Toezicht is bij de bestuurders op zoek naar complementariteit, zonder dat er sprake is van fundamentele verdeling van de aandachtsgebieden zorg en bedrijfsvoering. De Raad is op zoek naar twee generieke profielen. Dit neemt niet weg dat in de uiteindelijke keuze voor de bestuurders de kennis van de bestuurlijke aandachtsgebieden in zijn totaliteit binnen de Raad van Bestuur aanwezig moet zijn.

De werving voor de bestuurders zal gelijktijdig worden opgestart.

De exacte verdeling van de aandachtsgebieden zal in goed overleg tussen de twee bestuurders en de Raad van Toezicht plaatsvinden.

Afhankelijk van de specifieke capaciteiten en bestuurlijke ervaring van de beide nieuwe leden Raad van Bestuur zal één van hen de positie van voorzitter Raad van Bestuur gaan vervullen.

Santé Partners hecht aan diversiteit in de Raad van Bestuur en streeft derhalve naar een evenwichtige verdeling van man/vrouw en culturele achtergrond.

De Raad van Bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor:

 • Zorgdragen voor continuïteit van beleid en verder uitzetten van de aangescherpte strategische koers met een helder beeld t.a.v. de toekomstige positie van Santé Partners.
 • Verbeteren en bewaken van de financiële positie, met de focus op een flexibele bedrijfsvoering, procesverbetering en kostenbewustzijn.
 • Fungeren als aanjager van vernieuwing, zowel wat betreft zorgvernieuwing in de volle breedte als ook aangaande digitalisering, informatiemanagement en de inzet van innovatieve technologie.
 • Verantwoording dragen voor het meerjaren investeringsprogramma en zorgdragen voor aantrekkelijk en rendabel zorgvastgoed.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan c.q. coördineren en sturen van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers en hen stimuleren om hun capaciteiten als resultaatgerichte, inhoudelijk gedreven, inspirerende en creatieve leidinggevende verder aan te scherpen.
 • Versterken van de samenwerkingsrelaties met partners in de 0e, 1e, 2e en 3e lijnszorg.
 • Stimuleren van de professionele ontwikkeling van de medewerkers in alle geledingen, onder meer door gerichte MD-trajecten, bevorderen van inhoudelijke samenwerking, en de medewerkers inspireren en enthousiasmeren waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Blijvend realiseren van een optimale interne communicatiestructuur en borgen van de samenhang tussen de verschillende onderdelen.
 • Te allen tijde behouden van de vriendelijke en op patiënt/cliënt gerichte sfeer, bevorderen van transparantie en open communicatie waar mensen elkaar vanuit een positief kritische houding op gedrag aanspreken en laten aanspreken.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen en de andere beroepsgroepen/medewerkers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht en verder vormgeven van modern zorggovernance.
 • Zorg voor een onderscheidende positionering en externe profilering en voor een sterke en gewaardeerde positie in regionale ketens en netwerken.
 • Differentieer naar marktsegmenten: consolideer en optimaliseer de marktpositie.
 • Zorg voor een robuust financieel beleid, dat ruimte biedt voor organisatieontwikkeling en innovatie. 

Functie-eisen passend bij het ene lid Raad van Bestuur

 • Ruime bestuurlijke ervaring met een bedrijfskundige/ bedrijfseconomische achtergrond. Bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare zorgorganisatie is een pre.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie.
 • Ervaring met het in goede banen leiden van complexe transities en transformaties.
 • Kennis en ervaring op het gebied van financieel beheer, bedrijfsvoering (o.a. HRM en ICT), procesmanagement, informatiemanagement, risicomanagement en sociaal beleid en kan verbindingen tussen deze sturingsgebieden leggen.
 • Proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid.
 • Beschikt over een breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Affiniteit/ervaring met inhoud en organisatie van de zorg.

Functie-eisen passend bij het andere lid Raad van Bestuur

 • Bestuurlijke ervaring, met een verpleegkundige of (para)medische achtergrond. Bestuurlijke ervaring in een vergelijkbare zorgorganisatie is een pre.
 • Aantoonbare affiniteit met integrale (ouderen)zorg, meer specifiek met Wonen en Behandeling, Thuiszorg en het Sociaal Domein.
 • Kennis van en ervaring met kwaliteit en (client)veiligheid.
 • Uitstekende strategische kwaliteiten, sterk in conceptueel denken, in staat om visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar alle niveaus van de organisatie.
 • Ervaring met het in goede banen leiden van complexe transities en transformaties.
 • Proactieve, resultaatgerichte instelling met oog voor risico’s en haalbaarheid.
 • Beschikt over een breed scala van sociale vaardigheden in complexe in- en externe onderhandeling- of afstemmingssituaties: creëren van draagvlak, beïnvloedingsstrategieën en adviesvaardigheden, coachende en stimulerende vaardigheden, leidinggevende en aansturende vaardigheden.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie.
 • Beschikt over een netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden. Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen.
 • Affiniteit/ervaring met financiering en bedrijfsvoering van de zorg.

Kerncompetenties voor beide leden van de Raad van Bestuur

 • Toegankelijke persoonlijkheid, zichtbaar aanwezig, brengt rust, duidelijkheid en eenduidigheid.
 • Besluitvaardig en resultaatgericht, koersvast, neemt ook onder druk integere besluiten.
 • Analytisch en conceptueel sterk, kan strategisch, tactisch en operationeel niveau overzien en combineren.
 • Neemt verantwoordelijkheid en initiatief in het transitieproces, houdt daarbij oog voor het collectief en stuurt op samenhang en draagvlak.
 • Verbinder en teamplayer in de Raad van Bestuur, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.
 • Coachend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen.
 • Sterke communicatieve vaardigheden, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2, klasse III).

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen