Lid Raad van Bestuur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid raad van bestuur
Branche
Thuiszorg
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/lid-raad-van-bestuur/

Amsta

Amsta geeft zorg aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die een steuntje in de rug nodig heeft. Amsta is met circa 30 locaties overal in de stad aanwezig. De medewerkers en cliënten bij Amsta zijn net zo divers als de stad zelf met haar verschillende culturen, leefstijlen en achtergronden. Binnen Amsta zijn er verpleeghuizen, woonzorgcentra en verschillende kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ook biedt Amsta ambulante ondersteuning en beschikt Amsta over speciale expertise voor de zorg en ondersteuning aan mensen met complexe problematiek. Kernwaarden bij Amsta zijn: persoonlijk, professioneel, praktisch en liefdevol.

De locaties hebben ieder hun eigen kleur en sfeer die samen met cliënten en familie wordt vormgegeven. Cliënten worden uitgenodigd gebruik te maken van de mogelijkheden die de stad biedt en er wordt aansluiting gezocht met buurtgenoten en welzijnsinitiatieven in de wijk. Ook zorginhoudelijk is Amsta thuis in de stad; door intensieve samenwerking met ketenpartners en gemeente.

Amsta gaat er vanuit dat mensen zelf graag sturing geven aan hun leven en daar waar mogelijk de verantwoordelijkheid voor nemen. In kleine en grote zaken. Het verduidelijken van de ondersteuningsvraag is dan ook een essentiële start voor de relatie die Amsta opbouwt met de cliënt en diens naasten. De medewerkers bij Amsta sluiten vol energie en betrokkenheid aan bij de belevingswereld en de gewenste levensstijl van de cliënt. Voor het invullen van de eigen leefstijl van de cliënten is een actieve inzet van de mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar.

Ruim 2.000 medewerkers (1.550 fte) en ca. 400 mantelzorgers en vrijwilligers staan garant voor professionele, praktische, persoonlijke en vooral liefdevolle ondersteuning voor bijna 2.900 cliënten. De omzet in 2018 bedroeg € 126,6 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat. De financiële buffers (solvabiliteit 32%) zijn voldoende om het negatieve resultaat op te vangen. Door actief te sturen op verhoging van de productiviteit en de focus nog meer te leggen op kostenbesparing verwacht Amsta voor 2019 en verder weer positieve resultaten te boeken.

Klantgroepen

Amsta biedt zorg aan voor vijf klantgroepen. De woonomgeving- en sfeer, faciliteiten en zorgstijl zijn aangepast naar de wensen van de cliënt, binnen de kaders van de klantgroep, zodat gelijkgestemde bewoners met eenzelfde zorgvraag zich thuis kunnen voelen.

 • 'Leven op stadse wijze' is voor bewoners die intensieve zorg nodig hebben en zo zelfstandig mogelijk hun leven voortzetten zoals ze dat gewend waren. Amsta biedt binnen deze klantgroep ook zorg voor jonge mensen met dementie, bewoners met het syndroom van Korsakov, ouderen met een LHBTI-achtergrond  en ouderen met psychiatrische problematiek.
 • 'Leven in een kleine groep' geeft ouderen met dementie een beschermde leefomgeving.
 • 'Leven met de wijk'; mensen zijn welkom in een van de huizen van Amsta voor een zinvolle dagbesteding. Er zijn voorzieningen voor jonge mensen met dementie, voor senioren, voor mensen met een verstandelijke beperking en voor mensen met het syndroom van Korsakov. Ook biedt Amsta voor deze klantgroep thuiszorg of begeleiding/behandeling aan mensen met een lichte zorgvraag.
 • Amsta Herstel is er voor tijdelijk verblijf als thuis wonen even niet meer gaat en revalidatie.
 • Amsta Karaad biedt zorg aan mensen met een verstandelijke beperking.

Organisatiestructuur

De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van Amsta. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de besturing door de Raad van Bestuur. Amsta kent een Ondernemingsraad, een Centrale Cliëntenraad en lokale cliëntenraden.

Amsta kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur met korte lijnen. Bestuurders, klantgroepmanagers en managers van de ondersteunende diensten vormen tezamen het MT, waarin de randvoorwaarden en kaders worden vastgesteld en bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel als mogelijk worden gedelegeerd naar de teams in het primaire proces.

De voorzitter Raad van Bestuur en het lid Raad van Bestuur dragen de collectieve eindverantwoording voor het functioneren van de organisatie in totaliteit en leggen hierover gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Een aantal onderwerpen hoort – conform de statuten – thuis bij de voorzitter van het bestuur. Dit betreft onder meer de rol als primair contactpersoon voor de Raad van Toezicht. Daarnaast is de voorzitter in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en voor het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur.

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.amsta.nl

Profiel lid Raad van Bestuur

De Raad van Toezicht van Amsta komt graag in contact met kandidaten voor de positie van lid Raad van Bestuur, die zich herkennen in de onderstaande resultaatgebieden en die voldoen aan het hierna beschreven functie- en persoonlijkheidsprofiel.

U vormt samen met de voorzitter Raad van Bestuur een samenwerkingsgericht en complementair team. Als bestuursteam vult u elkaar aan, houdt u elkaar scherp en geeft u elkaar feedback. De bestuurders staan in direct contact met en houden feeling met de werkvloer en sturen een deel van de zorgorganisatie (primair proces en ondersteuning) aan. Beide leden van de collegiaal tweehoofdige Raad van Bestuur zijn aanspreekbaar op het functioneren van de organisatie als geheel.

Samen met de voorzitter Raad van Bestuur vervult u een voorbeeldrol, bent u een inspirerend leider, stelt u vertrouwen in de deskundigheid van het MT en stimuleert en bevordert u een leiderschapsstijl die mensen aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het vastgestelde beleid. U bent zichtbaar en aanspreekbaar voor iedereen binnen de organisatie. U handelt primair vanuit het cliëntperspectief en u bent ervan overtuigd dat uiteindelijk in het samenspel van cliënt en zorgverlener de best denkbare zorg tot stand komt.

U onderscheidt zich door een visie op de toekomstige zorg en de nieuwe werkwijzen en ketenrelaties die daarbij horen als ook door een echte hands-on mentaliteit. U bent in staat om met veranderende omstandigheden en dynamiek in de externe omgeving om te gaan en deze te vertalen naar consequenties voor de organisatie en de bedrijfsvoering. U pakt zaken voortvarend op, u gaat weerstanden en problemen niet uit de weg en u verstaat de kunst om in het Amsterdamse werkgebied met zijn grote stadsdynamiek en culturele diversiteit steeds de juiste toon te vinden.

U heeft oog en oor voor de positie van de cliënt en van de medewerkers en u ziet de medezeggenschapsorganen als belangrijke sparringpartner, waarbij u tevens een groot belang hecht aan de inzet van hun ervaringsdeskundigheid.

Resultaatgebieden (voor beide bestuurders gezamenlijk)

 • Met visie en daadkracht en in collegiale samenwerking met de collega-bestuurder realiseren van het meerjarenbeleid, op basis waarvan de marktpositie wordt verstevigd.
 • Realiseren van een efficiënte inrichting van de zorgprocessen, ook wat betreft de ondersteuningsprocessen, en strak sturen op beheersen van (overhead-)kosten, zodat alle onderdelen binnen Amsta substantieel bijdragen aan het netto concernresultaat en de financiële continuïteit van Amsta gewaarborgd is.
 • Fungeren als coach, aanspreekpunt en sparringpartner voor de klantgroepmanagers en overige MT-leden, zodat de managers van de juiste tools worden voorzien om integraal verantwoordelijk te handelen en zij een sleutelrol kunnen vervullen bij de ontwikkeling naar eigenaarschap bij de teams.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief en in onderlinge afstemming met de collega-bestuurder deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden- en volumes.
 • Op een hoger plan brengen van ICT-toepassingen incl. e-health applicaties en implementeren in het primaire proces, in nauwe samenwerking met de klantgroepmanagers, met als doel om de zorgverleners te faciliteren, dienstverlening en bedrijfsvoering verder te verbeteren en de innovatiekracht te versterken.
 • Proactief inspelen op de huidige arbeidsmarktkrapte in Amsterdam e.o. en Amsta positioneren als aantrekkelijke werkgever, die in staat is om de juiste medewerkers te werven, te boeien en te binden, onder meer door goede opleidingsmogelijkheden en dito loopbaanperspectieven.
 • Zorgdragen voor duurzame inzetbaarheid met de focus op vitaliteit van de medewerkers, preventie en verzuimreductie.
 • Organiseren van vlot lopende communicatie en samenwerking binnen en tussen de diverse organisatorische eenheden.
 • Mede faciliteren van de medezeggenschap en tevredenheid van cliënten en medewerkers in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Functie-eisen

 • Ervaring op directie- of bestuursniveau met een breed samengestelde bedrijfsmatige portefeuille in een grote en complexe organisatie.
 • Ervaring in de gezondheidszorg is een sterke pre.
 • Bedrijfsmatige/financiële achtergrond op academisch niveau.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Ruime kennis van en ervaring met het aansturen van processen op het gebied van finance & control, ICT en huisvesting.
 • Aantoonbare ervaring in het behalen van succesvolle resultaten bij het sturing geven aan en implementeren en borgen van complexe verandertrajecten.
 • Ervaring met innovatievraagstukken, in staat om bewezen concepten te vertalen naar en te implementeren binnen de organisatie.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke en politieke verhoudingen, zowel in- als extern.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en dito netwerkvaardigheden.
 • Erkent de kracht en waarde van medezeggenschap en cliëntenparticipatie en is in staat effectieve relaties te onderhouden met de ondernemingsraad en cliëntenraad.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Stevige persoonlijkheid, verbinder en teamplayer.
 • Gelooft in voor en door elkaar, werkt vanuit het belang van de cliënten en medewerkers.
 • Coachend leider, gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid en ziet daarbij autonomie als basis voor empowerment en beweging van mensen.
 • Doorzetter en doorpakker.
 • Vindingrijk, stimuleert zorgvernieuwing, durft buiten de gebaande paden te denken en te handelen.
 • Conceptueel sterk, overziet het grote geheel, heeft op het juiste moment oog voor details.
 • Relativeringsvermogen en heeft gevoel voor de Amsterdamse mentaliteit en humor.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).
(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen