CIO/CFO (lid raad van bestuur ICT en financiën)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Lid Raad van Bestuur
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Profiel met betrekking tot de positie CIO/CFO (lid raad van bestuur ICT en financiën) Alrijne Zorggroep

Oprechte aandacht voor zorg

Alrijne Zorggroep

Alrijne Zorggroep is een multidisciplinaire zorgorganisatie bestaande uit het Alrijne Ziekenhuis met drie locaties in Alphen aan den Rijn, Leiden en Leiderdorp en de verpleeg­huizen Leythenrode in Leiderdorp en Oudshoorn in Alphen a/d Rijn. Het ziekenhuis heeft een bezetting van circa 390 bedden ziekenhuiszorg en 80 bedden herstelgerichte zorg, de polikliniek wordt jaarlijks meer dan 400.000 keer bezocht door patiënten. Daarnaast worden in de verpleeghuizen 331 cliënten behandeld en verpleegd op zowel geriatrisch gebied als op het gebied van psychogeriatrische en somatische zorg. 

Het ziekenhuis telt 293 medisch specialisten, waarvan ongeveer een kwart in loondienst is.
De zorggroep heeft in totaal ruim 3.700 medewerkers. Hiermee is Alrijne Zorggroep een van de grootste werkgevers in een regio met bijna 560.000 inwoners. Alrijne Zorggroep heeft een omzet van ruim € 340 miljoen.

Missie en visie

De nieuwe missie van Alrijne Zorggroep is "Met oprechte aandacht bieden wij de beste zorg op de beste plek in onze regio, samen met de patiënt en de bewoner en samen met partners".
Samen met de patiënt/bewoner bespreken de professionals van Alrijne Zorggroep wat voor haar/hem de beste optie is en betrekken hen bij alle aspecten van zorg. De ambitie is om de beste zorg te leveren samen met de partners in de keten. Voor patiënten/bewoners is samenhang in de zorg heel belangrijk. Dat betekent dat Alrijne goede netwerken in de regio moet vormen om deze samenhang in zorg te borgen. Het doel is zinnige zorg voor de regio. Zinnige zorg vraagt om innovatieve manieren van zorg verlenen. Dat kan bijvoorbeeld zorg zijn die in de toekomst bij de patiënt/cliënt thuis geleverd wordt, samen met de huisarts/wijkverpleging of digitaal.

De kernwaarden van Alrijne zijn: Oprechte aandacht voor elkaar, toegankelijk voor iedereen, verbindend voor de beste zorg en organiseren met lef.

Alrijne Zorggroep vindt het vanzelfsprekend om professioneel te werken, transparant te zijn over haar werkwijze en hierover verantwoording af te leggen. Alrijne is een maatschappelijke onderneming en gaat als een goede rentmeester om met middelen en mensen die er zijn voor de uitvoering van haar maatschappelijke taken. Er is respect voor de omgeving, Alrijne zet zich in voor het reduceren van haar ecologische footprint (duurzaamheid).

Uitdagingen en strategie

Alrijne Zorggroep heeft voor haar regio (Zuid Holland Noord) in kaart gebracht welke ontwikkelingen tot en met 2040 op haar afkomen. Belangrijke elementen zijn:

 • groei van het aantal inwoners (bijna 10%);
 • verdubbeling van het aantal kwetsbare ouderen (80+ groep);
 • een enorme toename in het aantal patiënten met bewegingsklachten, hart- en vaatziekten, dementie, kanker en zintuigelijke aandoeningen;
 • blijvende druk op de arbeidsmarkt omdat het aantal 19 - 65 jarigen licht krimpt.

De periode contactinformatie dient voluit benut te worden om zich, met een toekomstbestendige en flexibele organisatie, duurzaam voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Alrijne Zorggroep heeft zeer betrokken medewerkers. Patiënten en bewoners beoordelen de zorg met een cijfer boven de 8. Daarnaast heeft men gewerkt aan een solide financiële situatie met een goede solvabiliteit. Daarnaast heeft men geconstateerd dat er een achterstand is in de ontwikkeling van de ICT infrastructuur en digitalisering. De huidige wijze van organiseren zorgt voor eilandvorming en trage besluitvorming en locaties die niet optimaal benut worden. Kortom, voldoende uitdagingen voor de toekomst.
Alrijne Zorggroep heeft vijf ambities geformuleerd voor de toekomst:

 • het bieden van zorg met oprechte aandacht voor de mens;
 • streven naar de beste zorg, op de beste plek in de regio, op het juiste moment;
 • goed zorgen voor de collega’s;
 • digitale zorg is een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg;
 • mensen, middelen en locaties optimaal en duurzaam inzetten.

Globaal vraagt dit om inzicht in patiëntenstromen om deze optimaal in te richten en te faciliteren met een passende structuur. Naast het inrichten van een netwerk om Alrijne Zorggroep, samen met partners, vanuit de patiëntenstroom. Hierbij hoort ook een portaal om informatie uit te kunnen wisselen met elkaar. Om oprechte aandacht te kunnen geven aan patiënten is het noodzakelijk om dezelfde oprechte aandacht te hebben voor de eigen collega's, door oog te hebben voor hun ontwikkeling en perspectief te bieden. Digitalisering en duurzaamheid vragen daarnaast om aandacht, kennis en investeringsruimte. Uitgangspunt is om digitalisering en optimaal en duurzaam inzetten van locaties gelijk op te laten gaan met het belang van patiënten, medewerkers en ontwikkelingen binnen de zorg.

Gezien de veranderde ziektebeelden zet men in 2020 en 2025 extra in op bewegings­klachten, hart- en vaatziekten (inclusief beroertezorg), oncologie, zintuigelijke aandoeningen (oog- en hoorklachten) en de multimorbiditeit van kwetsbare ouderen (inclusief bijbehorende ziektebeelden zoals orgaan falen, dementie). Daarnaast wordt gewerkt aan de synergie tussen Alrijne Ziekenhuis en Alrijne Woonzorg. Zo is Alrijne in staat beter in te spelen op de verdubbeling van het aantal 80+ers. Daarnaast wil men op een aantal gebieden hét regionale expertisecentrum zijn. 

Voor meer informatie: www.alrijne.nl

Functieprofiel CIO/CFO - lid raad van bestuur (ICT en financiën)

Alrijne Zorggroep staat voor de opgave om (haar rol in) het nieuwe zorglandschap vorm te geven met alle daaraan verbonden ICT- en financiële aspecten (inclusief digitalisering­strategie en vastgoedstrategie; nieuwbouw en renovaties). Dit alles met opbouw van een degelijke en een toekomstbestendige ICT infrastructuur, behoud van een meerjarige, gezonde financiële positie, het tegelijkertijd waarborgen van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en tot slot het vervullen van een stimulerende en innovatieve rol.

Positionering

Alrijne hanteert het two-tier besturingsmodel. De driehoofdige raad van bestuur is eind­verantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorggroep. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het overleg tussen de raad van bestuur en raad van toezicht kenmerkt zich als constructief en betrokken.

De huidige raad van bestuur bestaat uit Yvonne Wilders (voorzitter), Peter Jue (lid), Mark de Jong (lid) en Freek Korver (interim lid). Uitgangspunt is, bij de opvolging van Mark de Jong en het aflopen van de interimtermijn van Freek Korver, een derde bestuurder te vinden die een complementair team naast de zittende vz en lid rvb met medische portefeuille. Uitgangspunt is een integraal acterende raad van bestuur met inachtname van de positie van de voorzitter. 

Algemene taken raad van bestuur

De driehoofdige raad van bestuur van de Alrijne Zorggroep is het hoogste leidinggevende orgaan binnen de organisatie. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de zorggroep, de strategie, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Het is van groot belang dat de raad van bestuur de bereidheid van alle organisatie­onderdelen van Alrijne Zorggroep bevordert om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken, multidisciplinair en klantgericht samen te werken en op die wijze een bijdrage te leveren aan het continu verbeteren van kwaliteit en zorgverlening. 

De raad van bestuur draagt bij aan het scheppen van een klimaat, waarin medewerkers vertrouwen hebben in elkaar, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot persoonlijke ontplooiing en vakinhoudelijke vernieuwing. De raad van bestuur heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie. De raad van bestuur is, zowel intern als extern, gericht op verbinding en samenwerking.

Van de raad van bestuur wordt verwacht als een collegiaal en complementair team samen te werken. Goed met elkaar kunnen opschieten is belangrijk, alsook het in staat zijn om elkaar te stimuleren en aan te spreken op de te behalen resultaten. De raad van bestuur is niet alleen bestuurder, maar tevens en vooral het hoogste managementorgaan. Dat vereist aanwezigheid en zichtbaarheid in de organisatie, goed luisteren naar en zich laten informeren door de diverse beroepsgroepen, medezeggenschap en overige gremia en in actie komen bij organisatie overstijgende vraagstukken. 

CIO/CFO (lid raad van bestuur ICT en financiën)

Het gezochte lid raad van bestuur draagt binnen de raad van bestuur collegiaal medeverantwoordelijk­heid voor het totale functioneren van de Alrijne Zorggroep en is specifiek verantwoordelijk voor de portefeuilles ICT (waaronder digitalisering en data-infrastructuur), financiën en vastgoed. Van hem/haar wordt een visie verwacht op het toekomstbestendig inrichten van de digitale infrastructuur vanuit een natuurlijke aandacht voor nut van de gebruikers (mede­werkers en patiënten/cliënten) en een visie op de toepasbaarheid van big data en AI voor Alrijne Zorggroep. Vanuit de eigen expertise is de CIO/CFO verantwoordelijk voor het strategisch plan met oog voor proces, structuur en implementatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor de implementatie van ICT en financieel beleid en is hiervoor het eerste bestuurlijk aanspreekpunt. Daarbij horen ook de externe contacten (onder andere verzekeraars en financiers) en leveranciers (bijvoorbeeld voor ICT service en digitale platforms). Het lid raad van bestuur neemt deel aan het formeel en informeel overleg met de medisch specialisten (1 overlegtafel) en het Centraal Management Team.

Dit alles in het licht van een organisatiestructuur, waarin het belangrijkste uitgangspunt is dat besluitvorming op de niveaus plaatsvindt waar het primair aan de orde is. Het is van groot belang dat het lid raad van bestuur bereidheid bij alle organisatieonderdelen kan creëren om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken en multidisciplinair samen te werken. Hij/zij dient bij te dragen aan het scheppen van een werkklimaat, waarin de verscheidene professionals en overige medewerkers vertrouwen hebben in elkaar, trots zijn op de organisatie en gestimuleerd worden tot ontplooiing en vernieuwing.

Meer specifiek omvat de portefeuille van de CIO/CFO op dit moment:

 • aansturen van de ondersteunende diensten I&A, Finance & Control, Huisvesting & Techniek en Hoteldiensten;
 • aansturen van een deel van de zorgkolom vanuit de gedachte van integrale besturing (nader in te vullen in overleg met de beide collega’s);
 • banken, verzekeraars, MediRisk en Sleutelnet;
 • de aandachtsgebieden MSB, auditcommissie F&R, VMSD en
 • collegiale verantwoordelijkheid voor de implementatie van het strategisch plan contactinformatie .

De uiteindelijke portefeuilleverdeling wordt, na aantreden van de CIO/CFO vastgesteld waarbij er oog is voor eenieders kracht, kwaliteit en interesses.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring

Academisch denk- en werkniveau met een bedrijfseconomische of informatietechnologische achtergrond en kennis opgedaan via studie en/of aanvullende opleidingen. Ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een complexe organisatie van professionals, ervaring binnen de zorgsector is gewenst. Aantoonbare state of the art kennis en ervaring op ICT- en financieel gebied met een goed gevoel voor de operatie. Heeft een visie op de digitale ontwikkelingen binnen de zorgsector en heeft de kennis en ervaring om deze visie te implementeren. Kandidaten zijn vaardig in onderhandelingen, hebben affiniteit met innovaties die de zorg veranderen, oog voor het samenspel met professionals en gevoel voor het positioneren van de zorggroep in een breder netwerk van partners.

Eigenschappen en competenties

 • inspirerende en motiverende persoonlijkheid die op basis van overtuigingskracht en persoonlijke uitstraling op vanzelfsprekende wijze, samen met de voorzitter en het medisch inhoudelijk lid, als vaandeldrager leidinggeeft aan de Alrijne Zorggroep; reflecterend, gericht op eigen ontwikkeling en leren, met oog voor de menselijke maat;
 • ondernemend ingesteld, beschikt over een hands-on mentaliteit, brengt nieuw elan in, is innovatief en creatief en beschikt over de capaciteiten kansen te zien en te grijpen; is in staat deze kansen (vanuit visie) proactief te vertalen naar beleid en uitvoering voor Alrijne Zorggroep;
 • verbindende en coachende stijl van leidinggeven, heeft natuurlijk oog voor processen en mensen, vanuit een praktische inslag, standvastig en betrouwbaar, maakt duidelijke afspraken en conformeert zich hieraan, is aanspreek­baar op resultaten en spreekt anderen aan op resultaten; zegt duidelijk wat wel en niet mogelijk is;
 • authentieke en integere persoonlijkheid, vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de organisatie en zichtbaar en toegankelijk ten aanzien van de medewerkers;
 • communicatief helder en in staat op uiteenlopende niveaus te functioneren; luistert goed, is in staat taken en bevoegdheden te delegeren, ruimte te geven en zodoende te kunnen sturen op grote lijnen;
 • plaatst de zorggroep en haar belangen gemakkelijk in een grotere context, heeft verbeeldingskracht en slaat bruggen naar andere partijen, zowel intern als extern; is sensitief op mensen en processen; acteert vanuit overzicht en geduld;
 • sterk samenbindend vermogen is van grote waarde; is van nature zichtbaar en toegankelijk in de organisatie en vanuit interesse en betrokkenheid veelvuldig aanwezig op de werkvloer;
 • teamspeler, gericht op samenwerken, teamvorming, natuurlijke neiging tot continu investeren in elkaar als team.

NB. De benoeming is voor een periode van vier jaar met ruimte voor herbenoeming en conform de kaders van de WNTII.

Contact

Alrijne Zorggroep laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura van der Linden Martínez of Gerald Knol (telefoon contactinformatie . Belangstellenden (m/v) worden verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail (voor maandag 28 oktober 2019), te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl
Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen