Manager HR via Tonnie van Ham

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
HR manager
Branche
Stichting
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Over ORO 

Met de wortels in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, werkt men bij ORO vanuit de missie ‘kwetsbare mensen gelukkig maken’, aan de ontwikkeling van een instelling voor uitvoering van een publieke zorgverzekering naar een eigentijdse markgerichte organisatie. De veranderingen in de Nederlandse langdurige zorg duidt ORO namelijk niet als bezuinigingen maar als een ontwikkeling waarbij klanten uiteindelijk over meer keuzemogelijkheden gaan beschikken. Wat ORO betreft is dit denken dan ook de kern van de transitie binnen de Nederlandse langdurige zorg en is sec het verschuiven van budgetten en spelregels tussen overheden in deze context van veel geringer betekenis. Deze duiding van ontwikkelingen heeft vele nieuwe inzichten en ambities opgeleverd, die men bij ORO heeft vertaald in onder meer de meerjarige strategische veranderprogramma’s KANS en KANSDoen! en de nieuwe strategische koers ‘Morgen wordt vandaag bedacht’ waarbij het verder vormgeven van het concept Geluk en de groeistrategie centraal staan.

De overtuiging dat als klanten kunnen kiezen, ze dat dan vooral voor ORO moeten doen, heeft ORO doen inzien dat de vertegenwoordigers van de cliënten wellicht meer klant zijn dan cliënten zelf omdat zij uiteindelijk de keuzes maken. In de praktijk staat deze notie echter nog ver van onze beleving af. ORO leert haar klanten steeds beter begrijpen en ontwikkelt zich van een professionele naar een dienstverlenende organisatie die uitgaat van ‘wensen’ in plaats van eenzijdig gedefinieerde ‘behoeften’. Deze verschuiving in mindset is in termen van organisatorische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde, gegeven de nieuwe context waarin concurrentie in de vorm van nieuwe toetreders en substituten toeneemt en de druk van leveranciers en afnemers een geheel nieuwe dimensie krijgt.  

Geluk wordt in belangrijke mate bepaald door de mate waarin mensen eigen keuzes kunnen maken en kunnen meedoen in de samenleving. Samen met het creëren van genietmomenten, zijn dat dan ook de resultaten waar de medewerkers van ORO zich 24 uur per dag voor inzetten. Er wordt afscheid genomen van het problematiseren omdat klanten niet ziek zijn en dus ook niet beter gemaakt hoeven te worden. Bij ORO zet men zich liever in om van een 8 een 10 te maken dan van een 4 een 6. Deze context biedt een bijzondere uitdaging voor medewerkers, te weten het vertalen van professionele kwaliteit in waarde voor klanten.    

Met de ontwikkeling van professioneel relatiemanagement en van nieuwe diensten en producten voor zowel cliënten als hun vertegenwoordigers, zoekt ORO naar nieuwe vormen van verbinding met klanten, als duurzame borging voor dienstverlening. Dichtbij huis in de eigen wijk, vormgegeven vanuit nieuwe kernwaarden: Nieuwsgierig, Lef, Doen, en Samen, verwacht ORO hiermee, ondanks het brede portfolio, een stevig onderscheidend vermogen voor de toekomst te kunnen ontwikkelen.

De organisatie

ORO is een zelfstandige stichting, hanteert als bestuursstructuur het Raad van Toezicht-model en wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Het managementteam wordt gevormd door een directeur Zorg & Dienstverlening, een directeur Bedrijfsvoering, een manager Behandeling en Expertise, een manager Marketing & Productontwikkeling, een manager HR en de Bestuurssecretaris. 

ORO kent een jaaromzet van 90 miljoen euro, levert zorg en behandeling aan ongeveer 2000 klanten, heeft ongeveer 1650 medewerkers in dienst en meer dan 1000 vrijwilligers leveren  dagelijks een onmisbare bijdrage aan het geluk van klanten.  

De mate waarin ORO succesvol is in het realiseren van haar missie, wordt jaarlijks uitgedrukt in vast te stellen Kritische Prestatie Indicatoren (KPI) binnen drie resultaatgebieden, te weten (1) loyale klanten en groei, (2) gelukkige en bevlogen medewerkers en  3) duurzame organisatie .

Vanuit de overtuiging dat maximale autonomie en sturingsmogelijkheden voorwaarden zijn voor medewerkers om het levensgeluk van klanten daadwerkelijk te kunnen faciliteren, worden zowel verantwoordelijkheden als bevoegdheden zo dicht mogelijk bij de cliënt gesitueerd. Daarnaast stimuleert en ondersteunt ORO medewerkers die zich onderscheiden in de context van de kernwaarden, missie, visie, strategie en kritische prestatie-indicatoren. Niet een hiërarchische positie, maar kennis van zaken is bepalend bij besluitvorming. Tegen deze achtergrond definieert de jaarlijkse kaderbrief het speelveld waarbinnen medewerkers kunnen excelleren. Bij ORO werkt men 24 uur per dag aan een optimale match tussen wensen van klanten en talenten van medewerkers. 

Voor meer informatie zie www.ORO.nl.

Als gevolg van het vertrek van de huidige manager is ORO op zoek naar een nieuwe manager HR. Intern is de functiebenaming van de manager HR manager Talent & Organisatie.

De functie Manager HR

Voor de Raad van Bestuur en het management is de manager HR de belangrijkste gesprekspartner en adviseur op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling en overige HR vraagstukken. Visie, kennis en ervaring stellen de manager in staat de Raad van Bestuur en het management te voorzien van goede adviezen, waarmee zij zich ondersteund weten in het nemen van doorslaggevende besluiten over veranderingsstrategieën en aanpak, in- en extern.

Op deze manier draagt de manager HR bij aan het waarmaken door medewerkers van de missie en visie van ORO. 
Als manager HR ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het HR beleid van ORO. Je zorgt op strategisch, tactisch en operationeel niveau voor een voortdurende proactieve bijdrage aan de beleids- en organisatieontwikkeling vanuit het perspectief van de medewerker en vertaalt organisatiebeleid in richtinggevende plannen. 

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn de vertaling van de groeistrategie in leiderschap, organisatieontwikkeling en cultuur. Het afstemmen van de medewerkersreis met de klantenreis en het verder vormgeven van het ‘concept Geluk’ binnen de organisatie. 

Je adviseert de Raad van Bestuur en het management gevraagd en ongevraagd ten aanzien van HR en organisatievraagstukken en veranderingsprocessen. Je leidt, coacht en implementeert op hoofdlijnen veranderingsprocessen op het gebied van talent- en organisatieontwikkeling die bijdragen aan werkgeluk van alle medewerkers. Wat weer resulteert in een excellente klantbeleving.   

Je geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers van je team. Je bent resultaat-verantwoordelijk voor de uitvoering en de realisatie van de afgesproken doelstellingen van je jaarplan  en je legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Als manager HR vervul je een belangrijke rol als cultuurdrager en lever je een bijdrage aan het vergroten van de bevlogenheid, trots en werkgeluk van alle medewerkers van ORO. Je ontwikkelt instrumentarium om alle aspecten rondom werkgeluk te vergroten en te borgen binnen de organisatie.
Je maakt deel uit van het managementteam en vertegenwoordigt ORO in relevante externe contacten.

Het team HR

Het team HR wordt gevormd door de manager HR, adviseurs HR, adviseurs Inzetbaarheid en adviseurs Academie. Daarnaast het team Servicedesk, bestaand uit een teammanager, medewerkers front- en backoffice (HR), applicatiebeheer AFAS en adviseurs roosterplanning. Tot slot het team Carrièrebureau waarin naast een teammanager, consulenten flexbureau, recruiters, coördinator vrijwilligerswerk en projectassistentes zitten. Ook de flexpool van zorgmedewerkers behoort tot de afdeling. Er werken in totaal 42 medewerkers (30 fte) binnen de afdeling en de flexpool bestaat gemiddeld uit 85 zorgmedewerkers.

Functie-eisen en competenties 

 • Bezit excellente vakkennis op het gebied van HR en weet wat het betekent om te werken in een complexe (dienstverlenende) organisatie met verschillende disciplines en professionals.
 • Een vernieuwer die kritisch vermogen, gezag en een bedrijfsmatige visie tot uitdrukking brengt in coachend en inspirerend leiderschap van een team professionals.
 • Een adviseur en sparringpartner met een breed scala aan adviesvaardigheden waar men terecht kan voor een open uitwisseling van gedachten en informatie en die in een vroeg stadium signalen uit de organisatie en de markt opmerkt en deze moeiteloos kan verbinden met HRM.
 • Een communicator die zich mondeling en schriftelijk goed kan uitdrukken, die beschikt over onderhandelingsvaardigheden, die goed omgaat met belangentegenstellingen en dus toegankelijk is.
 • Iemand die in staat is een veranderingsproces te bewerkstellingen en hierin medewerkers mee te nemen.
 • Een ondernemende persoon die duidelijke doelen stelt en realiseert, organisatie- en omgevingsbewust is, initiatieven neemt en de kwaliteit van diensten en producten kritisch toetst en verbetert.
 • Iemand die resultaatgericht is, de voortgang van activiteiten en de doelen bewaakt, stagnaties op tijd signaleert en daarop anticipeert, oog heeft voor samenhang in activiteiten en een concerndenker is.
 • Iemand die sturing geeft aan de plan-do-act cyclus van de afdeling en verantwoordelijk is voor de uitvoering en bewaking hiervan.
 • Een inspirator met overtuigingskracht, strategisch en analytisch, praktisch, evenwichtig en daadkrachtig.
 • Een geluksambassadeur die vorm kan geven aan het ‘concept Geluk’ vanuit de missie van de organisatie.
 • Iemand met humor en relativeringsvermogen en optimisme.
 • Iemand die beschikt over een academisch werk- en denkniveau en in bezit van afgeronde WO-opleiding.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor de duur van een jaar, met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Gehandicaptenzorg en de functie is ingedeeld in FWG 75 (met ingang van juni 2021 is dit maximaal € 8.256,-- per maand, exclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). ORO kent uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Procedure

De werving en selectie voor deze functie is in handen van mevrouw drs. Tonnie van Ham van bureau Tonnie van Ham. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Aansluitend zullen gespreksrondes plaatsvinden met selectie- en adviescommissies. De gespreksrondes met de selectiecommissie vinden plaats op 4 en 11 juni en de gesprekken met de adviescommissies op 15 juni 2021.

Voor meer informatie over het profiel of de procedure kun je contact opnemen met Tonnie van Ham via telefoonnummer contactinformatie . Deze wervingsprocedure wordt gelijktijdig zowel in- als extern opengesteld.

Solliciteren

Je sollicitatie ontvangen wij graag vóór 14 mei 2021, via www.tonnievanham.nl/vacatures.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen