Manager Financien, Informatie & Control

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Financieel manager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Organisatie 

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve effecten van voeding, bewegen en slaap. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werkt het ziekenhuis aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. De centrale locatie is gevestigd in Ede, daarnaast zijn er buitenlocaties voor polikliniek en/of diagnostiek in Barneveld en Veenendaal.

Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt gezondheidswinst voor de patiënten en inwoners van de regio Gelderse Vallei met voeding, bewegen en slaap als basis. Het ziekenhuis geeft invulling aan deze speerpunten in samenwerking met regionale, landelijke en internationale (wetenschappelijke) partners. Vanuit dit onderscheidend vermogen heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei gekozen voor de volgende expertisecentra met een nationale en internationale functie: DarmLeverCentrum, Reuk- en Smaakcentrum, Slaapcentrum en Sports Valley. Ziekenhuis Gelderse Vallei typeert zich als een slagvaardig en ondernemend ziekenhuis waar constructief wordt samengewerkt, intern als ook extern in de keten binnen de netwerkorganisatie. 

Zie voor meer informatie de website of deze video.

Besturingsmodel

Een tweehoofdige raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het ziekenhuis en bepaalt, met input van de medische staf en het management, de strategische koers van de organisatie. De raad van bestuur en stafbestuur werken samen via het model van co-bestuur, waarmee invulling wordt gegeven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheden en gelijk gerichtheid van organisatie en medische professionals. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Het primaire proces is ingericht aan de hand van 10 zorgthema’s. De thema’s worden aangestuurd door vijf themamanagers en 10 medisch leiders op basis van duaal management. Zij worden daarbij door verschillende (staf)afdelingen geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij vanuit de kernwaarden ‘zorgzaam, deskundig, durf, trots en gewoon’. Vanuit die filosofie wordt o.a. meebewogen met veranderende omstandigheden en gestuurd vanuit vertrouwen met eigen professionele verantwoordelijkheid en regelruimte. De mensgerichte relatie staat centraal bij de wijze waarop invulling wordt gegeven aan passende zorg.

Tweewekelijks vergaderen de staf- en themamanagers in een afstemmingsoverleg waar onderwerpen op tactisch en strategisch niveau worden besproken. Bij het besluitvormende MT-ziekenhuis sluiten aan de raad van bestuur, de medisch leiders alsmede de staf- en themamanagers.

De cliëntenraad, de ondernemingsraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal georganiseerd. De relatie met de medezeggenschapsorganen is goed te noemen.

Zie hier voor het organogram van het ziekenhuis.

De financiële positie van het ziekenhuis is goed, al is blijvende aandacht nodig voor het toekomstbestendig houden van het ziekenhuis. Daarbij is er focus op zowel de kosten- als de rendementskant. Voor de komende jaren is een stabiele financiële koers gewenst. Zie hier het jaarverslag van 2022.

Vacature

Momenteel is de positie van manager Financiën, Informatie & Control (FIC) vacant. De vacature is ontstaan doordat de huidige manager FIC is benoemd als lid raad van bestuur bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Zijn positie wordt momenteel tijdelijk ingevuld door een manager FIC ad interim.

Afdeling Financiën, Informatie & Control

De stafafdeling Financiën, Informatie & Control ontwikkelt, realiseert en adviseert met betrekking tot het financieel-economisch beleid van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De stafafdeling FIC bestaat uit afdelingen onder leiding van afdelingsmanagers: Business Control, Financiële Administratie & Zorgcontrol, Zorgverkoop, Business Intelligence (Datawarehouse) en Internal Audit. De stafafdeling FIC bestaat in zijn geheel uit ongeveer 40 fte (46 medewerkers). De aandacht van de afdelingsmanagers is, naast het leiden van de eigen afdeling, ook gericht op het bereiken van een meer integrale dienstverlening vanuit FIC. Er is aandacht voor efficiencyverbetering, samenwerken over de (staf)afdelingen heen en voor het stroomlijnen van processen. De stafafdeling FIC werkt nauw samen met de thema- en stafmanagers en voorziet hen van de benodigde stuurinformatie. Businesscontrollers zijn gekoppeld aan de thema’s en zijn sparringpartner voor de thema- en stafmanagers.

Functie en resultaatgebieden

De manager FIC geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers en de medewerkers van Internal Audit. Stuurt indirect alle medewerkers (46) aan. De manager is lid van het MT van het ziekenhuis en denkt daarin mee over de strategische koers en het beleid van de gehele organisatie. Heeft samen met collega’s in het MT hierin een collectieve verantwoordelijkheid voor de realisatie hiervan. De manager FIC legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

De manager stimuleert de afdelingsmanagers, geeft hen ruimte en is helder ten aanzien van de kaders. Zorgt voor de verbinding van mensen en financiële processen: verbindingtussen de financiële afdelingen onderling, verbinding met de thema afdelingen en met de overige organisatieonderdelen. Heeft aandacht voor de samenhang van het eigen expertisegebied van FIC en de rest van het ziekenhuis. Heeft oog voor het primaire proces, denkt mee, kent het verhaal achter de cijfers, kan de vertaalslag maken van cijfers naar primair proces en stuurt vanuit een integrale gedachte. Kijkt met een scherp oog naar de kwaliteit van de eigen dienstverlening van de afdeling FIC (de procedures, protocollen etc) en zet in op verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering, waarbij gekeken wordt naar het beter en efficiënter inrichten van processen en systemen. 

Resultaatgebieden

 • Verantwoordelijk voor het bewaken en versterken van de bedrijfseconomische en financiële basis van het ziekenhuis. Hiervoor als spin in het web de samenwerking organiseren met alle leidinggevenden. 
 • Als lid van het MT een bijdrage leveren aan de visie van het ziekenhuis en aan de ontwikkeling, implementatie en uitvoering van het strategisch organisatiebeleid. 
 • Voeren van contractonderhandelingen met zorgverzekeraars en uitonderhandelen van contractvoorwaarden en volumes, in nauw overleg met de medische staf en de Raad van Bestuur. Zorgdragen voor de totstandkoming van kostprijzen en voor het bepalen van de verkoopprijzen. 
 • Bijdragen aan de vertaling van de (meerjaren)afspraken met zorgverzekeraars naar de dagelijkse praktijk, samen met de medische staf en het management. 
 • Bewaken en uitvoering geven aan de planning en control cyclus en zorgdragen voor adequaat risicomanagement. 
 • Continue verbeteren van de managementinformatie, zowel wat betreft kwaliteit maar ook wat betreft de tijdige beschikbaarheid, en verder professionaliseren van de control functie (analyseren en adviseren), i.s.m. de managers.
 • Doorontwikkelen van de financiële en bedrijfsondersteunende processen en verdere automatisering en digitalisering. 
 • De medewerkers uitdagen, inspireren en motiveren om zich verder te ontwikkelen en toe te werken naar een hoger individueel prestatieniveau, met de focus op het gezamenlijk realiseren van doelen, een proactieve houding en verantwoordelijkheid nemen. 
 • Mede opstellen van de conceptbegroting en zorgdragen voor (meer)jaarlijkse en periodieke begrotingen (in samenwerking met alle leidinggevenden) en jaarrekeningen op basis van wettelijke voorschriften en de regelgeving van financierende instanties. 
 • Vertegenwoordigen, zowel intern als extern, van de financiële functie en onderhouden van contacten met o.a. financiers, Belastingdienst en de externe accountant. 

Functie-eisen

 • Academische opleiding op financieel-economische terrein (bedrijfseconomie, controlling, accountancy) met een stevige financiële achtergrond.
 • Meerjarige ervaring met het aansturen van leidinggevenden en professionals binnen een financiële setting van een complexe organisatie. Heeft een mensgerichte stijl, is empathisch als leider, motiveert en stimuleert medewerkers, weet hen in hun kracht te zetten en te verbinden.
 • Taakvolwassen en senior in de rol; analytisch, conceptueel, cijfermatig en bedrijfskundig sterk.
 • Ervaring in een zorgorganisatie, bij voorkeur in een ziekenhuis.
 • Gedegen ervaringskennis van de P&C-cyclus, een goed strategisch inzicht en een integrale visie.
 • Gericht op het ondersteunen van het primaire proces; kijkt naar het ‘verhaal achter de cijfers’, denkt mee en is een goede sparringpartner.
 • Communicatief sterk, in staat om goede contacten te onderhouden met diverse interne en externe partijen (zorgverzekeraars, banken) en beschikkend over uitstekende onderhandelingsvaardigheden.

Als manager FIC...

heeft u een duidelijke visie op de richting waarin de zorg zich ontwikkelt (consequenties van het IZA o.a.). U past uitstekend in de open en transparante cultuur die kenmerkend is voor het ziekenhuis. U stelt zich op als aanwezige, kritische en proactieve sparringpartner en u gaat de verbinding aan met de raad van bestuur, de Coöperatie Medische Staf Gelderse Vallei (CMSGV) en het lijnmanagement in de totale organisatie. U werkt constructief samen met de collega managers stafdiensten (Facilitair Bedrijf, HR, Informatisering & automatisering en Concernstaf, strategie, kwaliteit & innovatie). 

Arbeidsvoorwaarden

Salariëring is conform schaal FWG 75 binnen de CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.706,- per maand exclusief vakantiegeld en eindejaarstoeslag). 

Procedure

Ziekenhuis Gelderse Vallei laat zich in deze procedure bijstaan door Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com

Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen (inhoudelijke vragen) op contactinformatie of met Nienke Gorter (inhoudelijke of logistieke vragen) op contactinformatie .

Planning

Belangstellenden dienen rekening te houden met de volgende data voor de gesprekken; data volgen zsm.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen