Manager Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Facilitair manager
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

De Twentse Zorgcentra

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Binnen de regio’s en het netwerk Ambulant, Kind & Gezin worden uiteenlopende vormen van zorg en dienstverlening aangeboden. In totaal maken ruim 2.300 cliënten gebruik van de verschillende zorgvormen of dienstverlening, geboden door ca. 2.500 medewerkers en ruim 600 vrijwilligers. Bij De Twentse Zorgcentra werken de medewerkers iedere dag vanuit de missie: Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig.

Cliënten wonen op beschermde zorgparken in Losser of Enschede, of in kleinschalige woonvormen in wijken van Almelo, Hengelo, Enschede en in dorpen in Twente. Er zijn mogelijkheden voor dagbesteding of werk op een groot aantal locaties of bij werkgevers. De instelling werkt in dagbesteding en werk met ontwikkelgerichte leer- en werklijnen, die steeds meer vorm krijgen. De Twentse Zorgcentra biedt ondersteuning in de thuissituatie, in het onderwijs, heeft een kinderdagcentrum en logeermogelijkheden.

De organisatie kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door onverminderd scherp op de kosten te blijven letten en door procesverbeteringen te realiseren verwacht De Twentse Zorgcentra de komende jaren voldoende middelen te kunnen blijven inzetten voor zorginnovatie, vastgoed en ICT.

De tweehoofdige Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor De Twentse Zorgcentra. Naast de beide bestuurders bestaat het MT uit drie regiomanagers (Losser, Enschede en Almelo e.o. /Netwerk Ambulant, Kind & Gezin), de manager behandeling, de manager Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop, de manager FC&I/concerncontroller, de manager P&O en de bestuurssecretaris.

Binnen De Twentse Zorgcentra wordt gewerkt met zelforganiserende teams (± 150) die zich nog in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. Deze teams bepalen - met gegeven doelen en binnen de kaders - de dagelijkse gang van zaken en zijn hier ook verantwoordelijk voor. Daarbij staat het voorop om goede persoonsgerichte en deskundige zorg te verlenen die in samenspraak met de cliënt en de verwant tot stand komt. Teams werken conform de missie en visie van de organisatie. Daarnaast monitoren ze hun eigen resultaten en voortgang en verbeteren ze waar nodig hun manier van werken. Recent is voor de zorgteams een managementlaag ingevoerd om dichter bij de medewerkers te kunnen zijn en beter te kunnen ondersteunen en sturen in de fase van ontwikkeling, met verantwoordelijkheid voor het resultaat. De Twentse Zorgcentra staat nu voor eenzelfde ontwikkelingsvraag in de ondersteunende diensten met betrekking tot een leidinggevende structuur. Een ander belangrijk doel voor de middellange termijn is om een betere invulling te geven aan een passende ondersteuning van de diensten aan de zorgteams. In dit proces is ook een belangrijke rol voor de manager Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop weggelegd, samen met managers FC&I en P&O.

Meer informatie over de organisatie, waaronder het kwaliteitsverslag, is te vinden op de website www.detwentsezorgcentra.nl.

Manager Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop

U bent in de volle breedte eindverantwoordelijk voor Vastgoed, ICT, Facilitair en Inkoop, maar heeft niet perse zelf deskundigheid op al deze kennisgebieden. U bent wel in staat om leiding te geven aan alle kennisgebieden en kunt deze op MT-niveau vertegenwoordigen. U geeft, in samenspraak met de teammanager/contactpersonen van de diverse subafdelingen en teams, leiding en sturing aan de gehele afdeling. De afdeling bestaat uit ca. 44 fte. De leidinggevende structuur voor deze afdeling wordt in het najaar vastgesteld. De functie van teammanager ICT is op interimbasis aanwezig en wordt structureel ingevuld.

U ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. U maakt deel uit van het MT met wie u een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele organisatie deelt. U bepaalt mede het strategische organisatiebeleid van De Twentse Zorgcentra en zet de lijnen uit voor de operationalisatie. U heeft specifieke kennis en ervaring op strategisch niveau van Vastgoed of ICT. U weet en kunt op het expertisegebied dat u zelf niet in huis heeft, strategische expertise organiseren en/of ontwikkelen. Het vastgestelde Strategisch Huisvestingsplan (2021) en het Informatie- en ICT-beleid (2019) geven richting en vragen naar de toekomst toe verdere ontwikeling. Op beide expertisegebieden vraagt dit van u sturing op integraal proces-, risico- en leveranciersmanagement en u weet resultaten goed te borgen.

U draagt concreet bij aan het transformatieproces om te komen tot de optimale ondersteuning van het primaire proces binnen De Twentse Zorgcentra en u neemt het voortouw bij de realisatie van de hiervoor benodigde inrichting van de afdeling. Daarnaast hebt u een visie op de ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden en weet u die met elkaar te verbinden. U onderhoudt een intensieve relatie met de buitenwereld om zo de toekomstbestendigheid van De Twentse Zorgcentra waar het het gaat om ondersteuning van het primair proces maximaal te verzekeren. U werkt hierbij nauw samen met de collega-managers van P&O en FC&I. U begrijpt dat de sleutel van optimale ondersteuning van De Twentse Zorgcentra op uw beleidsterreinen gelegen is in het zoeken naar een goede ondersteuning van het zorgproces. U schuwt daarbij ingrijpende innovaties niet, maar houdt daarbij altijd de vraag voor ogen: ‘wat levert het op voor de zorg’. U bent gewend te werken in een complex van verschillende belangen en weet steeds de juiste koers voor uw team en daarmee voor de organisatie te kiezen.

U voelt zich betrokken bij de zorg, bent zichtbaar en aanspreekbaar. U investeert in goede en plezierige werkrelaties met zowel het primair proces als de professionals van de subafdelingen en u staat open voor hun wensen en adviezen. U toont vertrouwen in de kennis en kunde van uw mensen en u stimuleert en inspireert hen bij het afdelingsbreed bevorderen van proces- en klantgericht denken en handelen. U kunt zowel inhoudelijk als in leidinggevende stijl goed uit de voeten met de verschillende vraagstukken, dynamiek en persoonlijkheden binnen uw subafdelingen. U bent in staat met elke subafdeling een passende relatie op te bouwen en tevens de samenhang binnen uw verantwoordlijkheidsgebied te versterken.U heeft plezier in het goed functioneren van een team en bent een actieve teambouwer.

Resultaatgebieden

 • Met de klantvraag als uitgangspunt realiseren van uniform ingerichte processen en daarbij zorgen voor rol- en taakduidelijkheid voor zowel de eigen mensen als gezien vanuit de gehele organisatie, met als basis korte communicatielijnen en de juiste medewerker op de juiste plek. Het gaat hierbij ook om het realiseren van een passende ondersteuning aan de zorgteams, dus breder dan de dienstverlening van de eigen afdeling alleen, samen met managers van FC&I en P&O.
 • Doorontwikkelen van de ICT- en Informatiestrategie en hierop afgestemde applicatiearchitectuur. Stapsgewijs het opgebouwde ICT-fundament versterken en ervoor zorg dragen dat de mogelijkheden van dat fundament gebruikt worden voor verbetering of efficiënter maken van de zorg. De organisatie meenemen in dit complexe veranderproces. 
 • Zorgdragen voor verbinding tussen Zorg en de eigen afdeling, zodanig dat de diverse systemen binnen de afdeling qua werking als ook qua inrichting efficiënt aangesloten zijn en met als resultaat optimale ondersteuning van het primaire proces.
 • Onderhouden van contacten met bestaande leveranciers en onderzoeken van (markt)mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsrelaties dan wel mogelijkheden voor inkooprationalisatie, waar dit de prijs/kwaliteitsverhouding ten goede komt.
 • Uitvoeren van de huisvestingsstrategie en daarin verantwoordelijkheid dragen voor de optimale inzet, nieuwbouw en verbouw/ herontwikkeling van aantrekkelijk vastgoed om hiermee een prettige, veilige en toekomstbestendige woon- en werkomgeving te realiseren.
 • In goede banen leiden en tot succesvolle afronding brengen van de (aanstaande) verbouw- en nieuwbouwprojecten in de regio’s Losser, Enschede, Almelo en omstreken.
 • In aansluiting op de green deal nadrukkelijk bijragen aan de verduurzaming van De Twentse Zorgcentra.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering binnen de eigen afdeling. Essentieel hierbij is dat de focus meer wordt gelegd op slimmer werken en op meer kostenbewustzijn, met behoud van de hoge kwaliteitstandaarden.
 • Stevig positioneren van de facilitaire dienstverlening (services en hospitality) als een vanzelfsprekend onderdeel van het primair proces, met oog voor ontwikkelingen in de markt en vooral de behoeftes van de zorg en de eigen mensen.
 • Volgen, signaleren en analyseren van ontwikkelingen en trends in de markt op het gebied van Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop, die van invloed (kunnen) zijn op het toekomstig beleid en deze vertalen naar toepasbaarheid binnen de organisatie.
 • Realiseren van een cultuur en structuur, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van initiatieven en ideeën van medewerkers en waarbij de focus ligt bij innovatie, klantgerichtheid en kwaliteitsbewustzijn.
 • Onderhouden c.q. ontwikkelen van diverse interne en externe (samenwerkings)relaties.

Functie-eisen

 • Opleiding op academisch niveau of aantoonbaar functioneren op dit niveau, b.v. op het gebied van vastgoed, ICT of bedrijfskunde, aantoonbare kennis en ervaring op strategisch niveau in vastgoed of ICT en in staat om op inspirerende wijze en met visie een ondernemende en servicegerichte bedrijfscultuur neer te zetten.
 • Beschikt over relevante inhoudelijke, brede managementervaring in verschillende bedrijfstakken en bedrijfsprocessen, bij voorkeur ook in de gezondheidszorg of affiniteit met de gezondheidszorg. 
 • Goed financieel inzicht.
 • In staat een conceptuele bijdrage te leveren aan vraagstukken rondom Vastgoed, ICT, Facilitair & Inkoop en vaardig in het doorgronden en optimaliseren van ondersteunende processen. Houdt hierbij altijd ‘het oog op de bal’ (de primaire zorgverlening door De Twentse Zorgcentra).
 • Ervaring met het sturing geven aan complexe op verandering gerichte organisatieprocessen alsmede ervaring met het sturing geven aan omvangrijke projecten.
 • In staat om breed draagvlak te creëren en win-win situaties te bewerkstelligen. Neemt een positie in en kan standhouden.
 • Goede sensor voor politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Communicatief sterk, in staat om zowel extern als intern goede contacten te onderhouden. 

Kerncompetenties

 • Stevige persoonlijkheid, ambitieus, resultaatgericht, ondernemend, commercieel onderlegd.
 • Kan goed omgaan met de dynamiek in de sector, behoudt het overzicht, is koersvast.
 • Verbinder en teamplayer, open, motiverend, integer en betrokken, zichtbaar en aanspreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De inschaling van de functie is marktconform gezien sector, verantwoordelijkheden en breedte van de functie.

Procedure

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl.

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

In het eindstadium van de procedure wordt gebruik gemaakt van een referentiecheck.

Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

 • Frank ten Oever, Partner
 • Monica van der Ven, Project Assistant
 • Wies Fest, Project Assistant

T: 0850 - 734 702

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen