Regiodirecteur Oost en Geeuwenbrug

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
HBO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Profiel regiodirecteur Oost en Geeuwenbrug ’s Heeren Loo (standplaats Deventer)

De organisatie

's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een verstandelijke beperking en vierde dit jaar haar 130-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties.                          

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor 'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie). 

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het 'moeilijke' gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van te veel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.  

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling. Met circa 17.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid over 224 gemeenten en 16 regio's. De organisatie telt vier scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een werkmaatschappij Vastgoed en een omzet van circa € 1 miljard. Daarnaast behandelen zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten. 's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 1.100 medische, paramedische en gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn. 

Veranderopgave

De Koers concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en een gezonde duurzame organisatie. De samenwerking in de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de organisatie. Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling; het leveren van goede zorg (de 'leefwereld'). De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een aanpassing van houding en gedrag. Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild’). Omdat je samen veel verder komt dan alleen is sterk ingezet op het 'samen' leren en ontwikkelen en is nader geïnvesteerd in een sterke communicatie- en overheadstructuur. In lijn met de toenemende kwaliteitseisen en arbeidsmarktkrapte zal 's Heeren Loo ook zwaarder inzetten op het versterken van een onderscheidende arbeidsmarktpositie onder andere door nader te investeren in een inspirerend HRM-beleid en verdere leiderschapsontwikkeling.

De komende jaren zullen verder in het teken staan van het ontwikkelen van nieuwe zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het nader versterken van interne en externe samenwerking(en). Daarnaast zal COVID-19 (blijvende) gevolgen hebben voor de organisatie en nadere aanpassingen vragen van onder andere bedrijfsprocessen en communicatiemiddelen. Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder ingezet worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domotica­toepassingen.

Governance

's Heeren Loo kent een driehoofdige raad van bestuur bestaande uit Jan Fidder (voorzitter raad van bestuur), Ernst Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille Bedrijfsvoering) en Ageeth Ouwehand (lid raad van bestuur, portefeuille Zorg en Onderwijs). De regiodirecteur Oost en Geeuwenbrug rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur en maakt deel uit van het concerndirectieteam. 

Het regiokantoor Oost en Geeuwenbrug is gevestigd in Deventer, biedt met ruim 550 medewerkers zorg aan 850 cliënten (voornamelijk LVB, jongeren en kinderen) verspreid over 35 locaties en 9 rayons. De regio telt een omzet van € 35 miljoen.

De regio Oost is 15 jaar geleden opgestart. De regio kenmerkt zich als een ondernemende regio met veel kleinschalige locaties verdeeld over een groot werkgebied (Midden Drenthe, Overijssel, Noord Veluwe en de Achterhoek). Deze locaties bieden nabijheid en sluiten wat betreft diensten nauw aan bij de lokale behoefte en kennen een groot stakeholderveld. De afgelopen jaren is de koers ingezet van pionieren naar bestendiging van kwaliteit van zorg en processen. De regio biedt nog veel ontwikkel­potentieel. Recentelijk is locatie De Eikenhorst in Geeuwenbrug toegevoegd aan deze regio. Deze unieke locatie biedt zeer intensieve zorg aan cliënten die reeds vele behandelingen in meerdere andere instellingen achter de rug hebben.

Profiel regiodirecteur 

De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de vertaling van het strategisch organisatiebeleid naar het algemene, inhoudelijke en het bedrijfsvoeringsbeleid, alsmede de begroting en meerjarenvisie van de regio. De regiodirecteur werkt vanuit 'de Koers', plannen en kaders van 's Heeren Loo. De driehoek cliënt - verwant - zorgprofessional vormt de basis van 'de Koers'. Met de driehoek als ankerpunt zijn besturingsprincipes van 's Heeren Loo benoemd die continu terug te zien zijn in haar denken en doen.

De regiodirecteur draagt actief bij aan de collectieve ontwikkeling van 's Heeren Loo en is lid van het landelijke team van directeuren en raad van bestuur en geeft van daaruit leiding aan het managementteam in de regio. Gezamenlijk wordt actief ingezet op het delen en benutten van kennis, kunde en schaalgrootte teneinde de beste (vraaggerichte) zorg en ondersteuning te ontwikkelen en te bieden voor cliënten. Naast het primaire aandachts­gebied van de regio wordt de nieuwe regiodirecteur geacht regio-overstijgend, inhoudelijk en creatief te kunnen meedenken over 's Heeren Loo brede organisatievraagstukken zoals strategische marktpositionering en organisatieontwikkeling.

De regiodirecteur is 'lokaal ondernemer' en daarbij verantwoordelijk voor de integraliteit (het samenspel en de samenhang van alle van belang zijnde personen en elementen) van de organisatie van de regio. Hij of zij denkt en handelt multidisciplinair en laat in zijn/haar denken en handelen consequent voorbeeldgedrag zien. De regiodirecteur is verantwoor­delijk voor het zodanig organiseren van de randvoorwaarden en het aansturen van de regio dat dit leidt tot de realisatie van de drie beloftes van 's Heeren Loo: 'goed leven voor cliënten', 'mooi werk voor professionals' en een 'duurzaam gezonde organisatie'. De regiodirecteur bestuurt de regio vanuit het 's Heeren Loo brede collectief en heeft een scherp oog voor een gezonde bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg.

Daarnaast volgt de regiodirecteur de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in het zorgdomein en het stakeholderveld op de voet en weet hierop te anticiperen. Hij of zij weet strategische droombeelden en vergezichten adequaat te vertalen naar concrete business­casussen en naar mogelijke (lange- en kortetermijn)scenario's. Ook is de regiodirecteur in staat langdurige relaties te ontwikkelen en te onderhouden en door middel van een krachtig intern en extern optreden vorm te geven aan verdere interne en externe samenwerkingen (met onder andere onderwijs, arbeidsmarkt, zorg, gemeentes).

Leiderschapsstijl

De regiodirecteur is coachend leider en ervaren veranderkundige die weet bij te dragen aan een transparant, stimulerend en veilig werkklimaat met erkenning en waardering voor ieders bijdrage. Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen op positieve wijze aan te jagen, het belang van (nieuwe) processen of een nieuwe werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap, integraliteit en maatschappelijke verzakelijking.

Hij of zij geeft leiding aan de managers Zorg door hen te faciliteren, te inspireren, kaders te stellen en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. De regiodirecteur brengt energie en nieuw elan en bevordert hiermee de teamspirit en het probleemoplossend vermogen.

De regiodirecteur is in staat strategie en beleidslijnen te vertalen naar concrete en heldere doelstellingen en praktische toepassingen.

De regiodirecteur geeft vertrouwen en heeft lef, toont zich betrokken, helpt regie te krijgen zonder zaken over te (willen) nemen en gaat (noodzakelijke) interventies of een 'hulpvraag' in belang van voortgang niet uit de weg. Hij of zij krijgt mensen hiermee in positie.

Hij of zij is authentiek, geloofwaardig en verbindend, stelt met name de 'eigenlijke bedoeling' en de integrale (organisatie)opgave centraal (ook in relatie tot de samenwerking met collega-directeuren) en stuurt niet vanuit macht of ego. Hij of zij is in staat een cultuur van samenwerken, vertrouwen en aanspreken te bewerkstelligen. 

Van de regiodirecteur Oost en Geeuwenbrug wordt met name verwacht dat hij of zij de grote geografische verspreiding van de regio en het omvangrijke stakeholderveld overziet alsmede tijdig relevante details op het vizier heeft. Hij of zij weet het managementteam nader in positie te brengen en het mandaat en de verantwoordelijkheid te beleggen daar waar het hoort zonder de betrokkenheid te verliezen. De regiodirecteur omarmt de pioniersgeest van de regio en draagt daarnaast zorg voor verdere door-ontwikkeling en bestendiging van ondersteunende processen. Daarnaast weet hij of zij vorm te geven aan een constructieve samenwerking met het expertisecentrum Advisium ten behoeve van de integrale opgave van de regio.

Bovenal is de regiodirecteur oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 's Heeren Loo om mensen met een verstandelijke beperking en hun familie te onder­steunen zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.

De regiodirecteur

 • Heeft een opleiding afgerond op academisch niveau en/of beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau en is bedrijfseconomisch en bedrijfskundig sterk onderlegd.
 • Is een stevige en zeer ervaren directeur/manager met een bewezen trackrecord in omvangrijke en complexe zorgomgevingen (bij voorkeur VG sector, jeugdzorg of psychiatrie).
 • Heeft kennis van en ervaring met zorgvastgoed en een duidelijke affiniteit met het sociale domein.
 • Weet zowel de zorginhoudelijke, financiële als HR belangen goed te bewaken en met elkaar in evenwicht te brengen en stuurt hierop.
 • Is ondernemend en heeft een bewezen trackrecord in het begeleiden van de pioniersfase naar verdere professionalisering.
 • Beschikt over een sterk ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen en is breed maatschappelijk onderlegd.
 • Heeft een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, weet inzichtelijkheid te vergroten en bewaakt voortgang.
 • Heeft aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, herkent talent, krijgt mensen in positie, stimuleert zelfreflectie en nadere samenwerking.
 • Beschikt over ruime veranderkundige ervaring, is een coachend en verbindend leider, toont waardering en kan goed luisteren.
 • Is een strategisch en integraal denker en doorziet complexe zorgvraagstukken.
 • Beschikt over een relevant netwerk en kent de weg in een bestuurlijke en inhoudelijke (zorg)omgeving en is in staat langdurige relaties te onderhouden, snapt belangen.
 • Stelt heldere kaders, is daadkrachtig, resultaatgericht, crisisbestendig en overtuigend.
 • Is een stevig gespreks- en adviespartner voor collegadirecteuren, bestuur en netwerkpartners en gelooft in de kracht van 'samen'.
 • Heeft ervaring met (en onderkent het belang van) medezeggenschap en is in staat vanuit een open verhouding met elkaar tot resultaten te komen.

Planning proces

De gespreksrondes van kandidaten met de selectie- en adviescommissie zullen plaatsvinden in week 3 en week 4 2022. 

Proces

's Heeren Loo laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Mathijs Kramer van Holtrop Ravesloot Executive Search contactinformatie . Belangstellenden kunnen hun interesse uiterlijk 10 januari 2022 kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen