Pluryn Directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Boer & Croon is voor Pluryn op zoek naar een:

Directeur Bedrijfsvoering

voor locatie De Winckelsteegh

Heeft u ervaring in het (duaal) aansturen van zorgorganisaties? Bent u bedrijfsmatig sterk, intrinsiek gemotiveerd en wilt u écht verschil maken? Heeft u affiniteit met de doelgroep en bent u een verbindende, empathische en inspirerende leider? Lees dan het volledige functieprofiel!


Bedrijfsinformatie

Over Pluryn

Pluryn ondersteunt jongeren en volwassenen bij het vergroten van kansen op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Ook als de problematiek complex is. De eigen kracht en toekomstwensen zijn daarbij het uitgangspunt. Pluryn is een landelijk werkende organisatie met meer dan 440 locaties. Zij werken met 6.400 professionals en 650 vrijwilligers. Jongeren en volwassenen komen bij Pluryn terecht voor behandeling en ondersteuning: zowel aan huis als in de voorzieningen voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en ggz. Leren, werken en vrijetijdsbesteding zijn onderdeel van de zorg. In 2023 bedroeg de jaaromzet € 450 miljoen.

De Winckelsteegh

Een van Pluryn’s hoofdlocaties is De Winckelsteegh, gelegen in Nijmegen. Zij bieden met 600 gepassioneerde medewerkers ondersteuning aan mensen met ernstig meervoudige beperkingen (EMB) of ernstige verstandelijke beperking met sterke gedragsproblemen (EVB+) en ouderen met een beperking en geriatrische en somatische problematiek. Alle voorzieningen voor mensen met EMB en EVB+ bevinden zich bij De Winckelsteegh op één terrein. Hierdoor kunnen de bewoners zich vrij en veilig bewegen. Per persoon zoeken zij de juiste balans tussen rust en activiteit. Waar de een vooral veel verzorging nodig heeft, begeleiden zij de ander intensief bij gedragsproblemen. Ouderen met een verstandelijke beperking kunnen terecht bij de locatie Ouderenzorg in de Nijmeegse woonwijk Hatert. Hier verblijven in totaal 66 ouderen met een verstandelijke beperking. Voor ieder individu willen zij het leven comfortabeler maken. Dat staat voorop. Tot slot bedraagt de omzet van de Winckelsteegh ca. € 50 miljoen.

Nieuwe organisatiestructuur

Het strategisch beleidsplan van Pluryn uit 2022 “Samen maken we het verschil” is het uitgangspunt voor wat zij doen. Pluryn wil het ook samen doen om zo voor cliënten, familie en hun naasten in te spelen op de vraag: wat heb jij nodig om je gezond en gelukkig te voelen? Om een duurzaam perspectief te kunnen bieden aan cliënten en medewerkers moeten zij snel en effectief kunnen inspelen op grote ontwikkelingen. Dat maakt de urgentie groot om in dat “samen doen” slagvaardiger en wendbaarder te zijn, waarin eigenaarschap en gelijkwaardigheid vanzelfsprekend zijn. Deze urgentie heeft geleid tot de herijking van het aansturingsmodel en de aanpassing van resultaatverantwoordelijke eenheden naar zorgverantwoordelijke eenheden (ZVE’s). Om de organisatiestructuur weer aan te laten sluiten bij de strategie, richt de herijking van het aansturingsmodel zich op drie lijnen: teamontwikkeling, de directiestructuur (zeggenschap) en de medezeggenschap (die de zeggenschap volgt).

De organisatie werkt toe naar één Pluryn waarbij de toekomstige samenvoeging van de ZVE’s primair gebaseerd is op clientgroepen en geografische ligging van de zorglocaties. De ZVE’s worden integraal duaal aangestuurd. Het landelijk profileren als de speler voor cliënten met complexe problematiek slaagt beter wanneer de Pluryn Directeur Bedrijfsvoering en de Pluryn Directeur Zorg & Behandeling elkaar onderling kunnen vervangen op inhoud. Hoewel de Pluryn Directeur Bedrijfsvoering en Directeur Zorg & Behandeling hun eigen kennis, kunde en ervaring meebrengen, zijn zij samen integraal duaal verantwoordelijk en aanspreekbaar op hun opdracht. Een opdracht die primair gaat over het succesvol maken van Pluryn en secundair van de ZVE waaraan zij leiding geven. Samen dragen zij integraal de eindverantwoordelijkheid voor de resultaten, kwaliteit van zorg, medewerkers en samenwerking van de locaties en de daarin werkzame ondersteunende diensten.

In de herziene organisatiestructuur worden de 13 ZVE’s teruggebracht tot 7. Elke ZVE wordt duaal aangestuurd door een Pluryn Directeur Bedrijfsvoering en een Pluryn Directeur Zorg & Behandeling. Dit betekent dat er 14 Directeur posities beschikbaar zijn. Een groot aantal posities zijn intern ingevuld. Echter niet voor alle locaties. Voor de Winckelsteegh wordt nu executive search ingezet.

Governance

 • Raad van Bestuur Pluryn wordt bestuurd door een driehoofdige Raad van Bestuur; Eddy van Doorn, Mirjam Nieuwenhuijzen en Annette Imhof (wie per 1 juli 2024 zal vertrekken). De Raad van Bestuur en het directieteam sturen Pluryn aan.
 • Raad van Toezicht De Raad van Toezicht adviseert en controleert de Raad van Bestuur van Pluryn, zonder zich met de dagelijkse gang van zaken bezig te houden. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze staan in het Reglement Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden, inclusief de voorzitter en de vicevoorzitter.


Functiebeschrijving

Als Pluryn directeur Bedrijfsvoering draag je, samen met de collega Pluryn Directeur Zorg & Behandeling, de integrale verantwoordelijkheid voor locatie De Winckelsteegh. Gezamenlijk leg je direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur over De Winckelsteegh en individueel over een Pluryn breed aandachtsgebied. Vanuit je rol geef je integraal duaal leiding aan circa 12 teammanagers die ieder meerdere teams aansturen. De teammanagers worden aangestuurd door zowel de Pluryn Directeur Bedrijfsvoering als de Pluryn Directeur Zorg & Behandeling. De directie van De Winckelsteegh wordt ondersteund door een senior adviseur/projectleider en een vast team van HRadvies, Kwaliteit en Business Control. Dit vereist van de directie dat zij meer een managementteam aanstuurt van een locatie dan individuele teammanagers.

Strategisch leiderschap

Je levert een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan van Pluryn, de (jaarlijkse) kaderbrief en het jaarplan. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de vertaling van het strategisch beleid naar de locaties, in het bijzonder gericht op de bedrijfsvoering. Samen met de managementteams van de locaties worden doelstellingen bepaald en opgevolgd middels de PDCA cyclus. Je faciliteert de teammanagers en het hoofd Behandeling zodat zij in staat worden gesteld om een bijdrage te bieden aan nabijheid aan medewerkers, het koers houden op zorginhoud en gestalte doen aan belofte aan cliënten, familie en naasten.

Binnen de locaties ben je verantwoordelijk voor een cultuur die gericht is op de waarden van Pluryn; slagvaardig, wendbaar, eigenaarschap en gelijkwaardig. Op een constructieve wijze wordt aan elkaar continu feedback gegeven en er is ruimte voor autonomie en participatie van medewerkers. Je hebt hierin zelf een belangrijke voorbeeldfunctie. Je initieert ingrijpende organisatieontwikkelingstrajecten en draagt zorg voor heldere communicatielijnen, goede werkprocessen, informatievoorziening en duidelijke besluitvorming.

De Pluryn Directeur Bedrijfsvoering is tevens verantwoordelijk voor een nader te bepalen strategisch, Pluryn breed aandachtsgebied, in samenwerking met een collega Directeur Ondersteunende Diensten. Je hebt invloed op de koers, positie en strategisch concernbeleid van de organisatie als lid van het directieteam van Pluryn.

Financieel Beheer

De ZVE’s van Pluryn verschillen in omvang tussen de 500 en 900 FTE, met een omzet tussen 40 en 75 miljoen. Samen met de Pluryn Directeur Zorg & Behandeling ben je verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en daarmee de resultaten vanuit een financieel gezonde basis van de organisatie. Je analyseert de financiële gegevens en impact op de organisatie, je stuurt hierop en rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. Je zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting, waarbij de inzet van PNIL minimaal is. Vanuit een duaal, integrale eindverantwoordelijkheid voor zorg- en dienstverlening voer je tariefonderhandelingen met financiers en ben je verantwoordelijk voor de inkooptarieven en contracten. Je vertegenwoordigt en profileert Pluryn daarbij vanuit landelijk perspectief op een inhoudelijk aandachtsgebied.

Kwaliteit van zorg

Samen met de Pluryn directeur Zorg & Behandeling ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen De Winckelsteegh. Je ziet toe op de naleving van kwaliteitsnormen- en richtlijnen binnen de bedrijfsvoering en je bevordert kwaliteitsdenken. Zo draag je zorg voor het opleiden en behouden van goede professionals. Je sluit aan bij je collega Pluryn Directeur Zorg & Behandeling als landelijke kennisen ervaringshouder voor een inhoudelijk aandachtsgebied van Pluryn. Binnen de afgesproken financiële en organisatorische kaders maak je de juiste keuzes zodat de bedrijfsresultaten en kwaliteit van zorg en van professionals gewaarborgd zijn. Je speelt in op marktontwikkelingen door het realiseren van nieuwe activiteiten en vernieuwing van bestaande initiatieven.

Stakeholdermanagement

Het initiëren en ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden die van strategisch belang zijn. Het onderhouden van relaties met interne en externe stakeholders. Je vertegenwoordigt Pluryn bij relevante overlegorganen en netwerken in de regio of voor een specifieke cliëntgroep. Je bent overlegpartner van de cliëntenraden op de locaties.

De resultaatgebieden voor de Pluryn directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh zijn:

 • Als directeur focus je op samenwerking en faciliterend leiderschap. Je coacht teammanagers, geeft hen ruimte om te excelleren, en stimuleert samenwerking en verantwoordelijkheid. Je bevordert eigen regie, een feedbackcultuur en zorgt voor optimale werkomstandigheden.
 • Het waarborgen van een veilige organisatie met open communicatie, een lerende cultuur, vertrouwen en trots, gecombineerd met een efficiënte personeelsbezetting en aantrekkelijk werkklimaat.
 • Het signaleren van relevante markt- en organisatieontwikkelingen, deze beoordelen op hun consequenties voor Pluryn en op basis hiervan initiatief nemen voor innovatie, ontwikkeling en/of bijstelling van de koers.
 • Het zorgdragen voor een gezonde bedrijfsexploitatie van Pluryn.
 • Visie op wonen en het realiseren van het vastgoedplan.
 • Visie op technologische en sociale innovatie.
 • De kwaliteitsbewaking van de te leveren zorg.


Functie-eisen

Van kandidaten voor de positie van Pluryn Directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh, verwachten we de volgende achtergrond, ervaring en persoonlijkheidskenmerken:

Achtergrond en ervaring

 • Kennis van zorg en bedrijfskunde op (post)academisch niveau.
 • Stevige leidinggevende ervaring en competenties, verkregen in een complexe organisatie in de gezondheidszorg, bij voorkeur ervaring met of binnen de GHZ.
 • Kennis van organisatieontwikkeling, maatschappelijke ontwikkelingen, innovaties in het behandelaanbod en ontwikkelingen binnen de zorg.
 • Kennis van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg en van zorgfinanciering.
 • Ervaring in het resultaatgericht sturing geven aan en implementeren van complexe verandertrajecten.
 • Ervaring met capaciteitsmanagement.

Persoonlijkheidskenmerken

 • Verbindend, empathisch en dienend leiderschap.
 • Creatief, innovatief en lef.
 • Uitdagend, inspirerend en gepassioneerd.
 • Resultaatgericht, daadkrachtig, besluitvaardig en pragmatisch.
 • Straalt natuurlijk gezag uit.
 • Toegankelijk en benaderbaar.
 • Een gebalanceerd ego, handelt vanuit eigen kracht en zingeving. Met het collectief belang voorop.
 • Analytisch en beschouwend.
 • Nuchter, reflectief en humoristisch.
 • Organisatiesensitief.
 • Daagt uit, weet te ‘challengen’ en waar nodig te begrenzen.
 • Transparant, mensgericht, met focus op inhoud en verbinding.
 • Stevig in overtuigingen en kan voor eigen mening opkomen.


Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op FWG-niveau 80 volgens de CAO GHZ. De arbeidsvoorwaarden omvatten onder andere een leaseauto, een 36-urige werkweek, 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.

Contact

Reactie
Pluryn heeft Boer & Croon gevraagd te ondersteunen bij het identificeren en vinden van een nieuwe Pluryn Directeur Bedrijfsvoering De Winckelsteegh.

Na een korte telefonische screening volgt een Teams/face-to-face interview met Anne van Herwijnen, de verantwoordelijke partner voor deze rol.

Als beide partijen interesse hebben, zullen meerdere interviewrondes plaatsvinden bij Pluryn op;

 • Woensdag 17 juli, 10.00 – 17.00 uur
 • Maandag 22 juli, 10.00 – 15.30 uur

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 30 juni uw cv en korte motivatiebrief. Deze kunt u uploaden door op onderstaande 'direct solliciteren' knop te klikken. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw V. Dietz. Voor vragen kunt u contact met haar opnemen via v.dietz@boercroon.nl

(Recruiter)

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen