Directeur Publieke Gezondheid/RAV - VG Gelderland-Midden

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Niet nader bepaald

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) is dé wettelijk aangewezen hulpverleningsorganisatie op het terrein van brandweer, volksgezondheid en rampenbestrijding. Zij behartigt, op deze terreinen, de belangen van 15 gemeenten en hun inwoners. In dit gebied wonen ongeveer 670.000 inwoners. Het hoofdkantoor van de organisatie staat in Arnhem.

VGGM is een organisatie die voor de gehele regio Gelderland Midden werkt en ‘van’ de deelnemende gemeenten is (een gemeenschappelijke regeling). Het bestuur van VGGM wordt dan ook gevormd door alle 15 burgemeesters en 15 wethouders (met Volksgezondheid in hun portefeuille) van de gemeenten in de regio Gelderland-Midden. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs waaronder de hoofdofficier van justitie, de districtschef van de politie, de coördinerend gemeentesecretaris en de beide directeuren van VGGM. Vijf burgemeesters en twee wethouders vormen het dagelijks bestuur van de VGGM.

De VGGM-organisatie bestaat uit drie sectoren en wordt aangestuurd door een tweehoofdige collegiale directie. De sector Publieke Gezondheid en de sector Brandweer worden elk aangestuurd door een eigen directeur (Directeur Publieke Gezondheid en Directeur Brandweer). Beide directeuren vormen gezamenlijk de collegiale directie. De derde sector, de sector Bedrijfsvoering, valt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de directie. De drie sectoren hebben elk een eigen managementteam en een eigen ondernemingsraad. Voor overstijgende VGGM en bestuurlijke zaken is er een directieoverleg en er is een centrale ondernemingsraad.

VGGM vindt het belangrijk dat de bevoegdheden voor de professionals laag in de organisatie liggen. De sector PG werkt daarom zoveel als mogelijk met zelforganiserende teams. Om de integraalmanagers en de zelforganiserende teams maximaal te kunnen ondersteunen wordt de bedrijfsvoering gemoderniseerd.

Sector Publieke Gezondheid

De sector Publieke Gezondheid (700 medewerkers) heeft een breed palet aan werkzaamheden en bestaat uit de volgende onderdelen: de GGD (waaronder ook Jeugdgezondheidszorg en Maatschappelijke Zorg), de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), de GHOR en Veilig Thuis. Financiering van de GGD vindt plaats door de 15 deelnemende gemeenten via een gemeentelijke bijdrage en via ‘pluspakketten’. Financiering van de RAV vindt plaats via de Zorgverzekeringswet. Veilig Thuis is momenteel gepositioneerd in een stichting die als zelfstandig rechtspersoon werkzaam is onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM.

Over het algemeen geldt dat de sector Publieke Gezondheid op orde is. De organisatie staat bekend als betrouwbaar en degelijk. Financieel is de organisatie gezond en de relaties met de stakeholders zijn goed: het bestuur voelt zich ‘ontzorgt’ en is tevreden over de geleverde kwaliteit. De sfeer in de organisatie is prettig, medewerkers zijn betrokken, inhoudelijk gemotiveerd en werken met name vanuit hun professionaliteit.

Een Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de GGD en de RAV aan en is tevens directeur-bestuurder van Stichting Veilig Thuis. De DPG wordt ondersteund door vier afdelingsmanagers, een hoofd GHOR en een directieadviseur. De DPG is tevens waarnemer voor de collega-directeur Brandweer en lid van de Veiligheidsdirectie van de regio.

De DPG stuurt een organisatie aan met een brede range aan onderwerpen, van actuele thema’s als het Coronavirus tot toezicht op de WMO, van bemoeienis met een dalende vaccinatiegraad tot het ambulancevervoer van de RAV en van loden leidingen tot de invoering Wet verplichte GGZ. De DPG is het zichtbare boegbeeld van deze zeer diverse sector.

Vacature

De DPG heeft aan andere functie aanvaard. Vanwege zijn vertrek zoeken wij een opvolger. Momenteel staat de sector onder leiding van een interim DPG.

Functie

De DPG heeft drie oriëntaties:

 • het beschermen, bewaken en bevorderen van de publieke gezondheid en veiligheid in Gelderland-Midden. De directeur ontwikkelt en realiseert de doelstellingen op deze terreinen in opdracht van het bestuur van de 15 gemeenten;
 • management van de sector Publieke Gezondheid. De DPG richt zich op het verstevigen en verder uitbouwen van de positie van de GGD, RAV en Veilig Thuis in relatie tot de positie van VGGM in zijn totaliteit;
 • eindverantwoordelijk voor de afdeling GHOR en optreden bij rampen en crises als adviseur van het bevoegd gezag.

De DPG bouwt de positie van de sector PG verder uit, gebaseerd op het bestaande vertrouwen in de organisatie en haar dienstverlening. Waarborgt dat de goede naam van de sector en de VGGM als geheel en het zijn van een betrouwbare partner gehandhaafd blijft. Draagt zorg voor een optimale verbinding met het bestuurlijke en lokale veld zodat de organisatie kan anticiperen op de veranderingen die zich voordoen in de publieke gezondheid, de zorg en het sociaal domein. Als gezaghebbende gesprekspartner vervult de DPG vanuit visie een aanjagende en verbindende rol in de relevante lokale, regionale en landelijke netwerken. Is daarbij proactief en gaat actief het gesprek aan met de gemeenten.

De DPG draagt zorg voor een goed functionerende organisatie met een prettig en veilig werkklimaat. Werkt aan verbetering van de bedrijfsmatige ondersteuning en aan het optimaliseren van de processen.

Profiel

De nieuwe DPG:

 • werkt en denkt op academisch niveau;
 • heeft ervaring als verantwoordelijke van een (uitvoerings)organisatie van een vergelijkbare grootte;
 • heeft ervaring danwel aantoonbare affiniteit met publieke gezondheid en veiligheid en is in staat een visie te ontwikkelen op de verschillende beleidsterreinen;
 • weet hoe je effectief moet zijn in een politiek-bestuurlijke complexe setting en voelt zich daar thuis. Heeft oog voor gemeentelijke en regio-specifieke kenmerken. Heeft bij voorkeur ervaring in het openbaar bestuur en begrijpt wat het werken in een gemeenschappelijke regeling betekent;
 • is bedrijfsmatig en analytisch sterk en heeft ervaring met integrale bedrijfsvoering;
 • bezit het vermogen om ook in een spanningsvolle omgeving of bij crisissituaties de juiste keuzes te maken en richting te geven;
 • is in staat binnen de veelheid aan onderwerpen en de pluriformiteit van de werkzaamheden te prioriteren en het overzicht en de rust te bewaren. Kan complexe problemen terugbrengen tot de essentie;
 • is samenwerkingsgericht en in staat om in een collegiale directie samen te werken en leiding te geven. Is van nature geneigd ook buiten de eigen kolom te kijken en integraliteit te stimuleren;
 • is een netwerker en belangenbehartiger die in staat is om op het gewenste niveau met stakeholders te communiceren. Is in staat een hechte relatie op te bouwen met gemeenten en andere stakeholders en brengt effectieve samenwerking tot stand;
 • volgt innovaties op het vakgebied met professionele belangstelling en neemt verantwoordelijkheid voor een toekomstgerichte organisatie; is alert op (inter)nationale ontwikkelingen en mogelijkheden voor vernieuwing op het terrein van publieke gezondheid en organisatieontwikkeling;
 • heeft een transparante leiderschapsstijl en is in staat medewerkers en het management mee te nemen in de veranderende functie van publieke gezondheid en veiligheid;
 • last but not least: de nieuwe DPG is een enthousiaste leider met een frisse blik en is een prettige en benaderbare collega.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingedeeld in schaal 17 CAR-UWO. De feitelijke inschaling is maximaal € 9.069,00 bruto per maand plus een beschikbaarheidsvergoeding gebaseerd op de 10/16-regeling. VGGM biedt een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals pensioenopbouw bij het ABP, 17,05% individueel keuzebudget (een vrij besteedbaar budget waarin o.a. het vakantiegeld en eindejaarsuitkering is verwerkt) en een vitaliteitsregeling met een ruim aanbod van vitale en gezonde activiteiten).

Piketdienst

Eenmaal per vier weken heeft de DPG een week lang piket. Om aan de eisen van de piketdienst te voldoen is het belangrijk dat de DPG snel ter plaatse kan zijn indien nodig. Daarbij is het een eis dat de DPG in staat is om binnen 60 minuten na alarmering aanwezig te zijn in een locatie van de VGGM.

Procedure

VGGM laat zich in deze procedure bijstaan door mr Dorothea van Rijnen van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vggm@vanderkruijs.com  Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook bellen met Dorothea van Rijnen of Mariella Engels op contactinformatie .

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Planning

De procedure is gericht op indiensttreding per 1 september 2020 en afronding voor de zomer.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen