Directeur KIC Amsterdam Zuid/Nieuw West en Amstelland

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt diverse vormen van psychische gezondheidszorg vanuit 12 locaties in Amsterdam en Kennemerland.

Het verzorgingsgebied van de organisatie bestrijkt Amsterdam Zuid, Nieuw West en Amstelland, Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) en Haarlemmermeer (Hoofddorp e.o.) met ieder een eigen dynamiek. Amsterdam Zuid, Nieuw-West en Amstelland met een sterke grootstedelijke problematiek, de relatie met de gemeente en alle andere betrokken partijen. In het bijzonder de acute GGZ en de crisisdienst die GGZ inGeest buiten kantoortijden samen met Arkin verzorgt. Zuid-Kennemerland- Haarlemmermeer heeft als bijzonderheid de aanwezigheid van Schiphol, waar GGZ inGeest een belangrijke rol heeft bij de opvang en begeleiding van onder meer verwarde personen. De verschillende verzorgingsgebieden en de daarbij behorende locaties hebben allen hun eigen zorginhoudelijke en bedrijfsmatige uitdagingen.
 

GGZ inGeest ziet het werken met bevlogen en vitale mensen als belangrijkste voorwaarde voor het bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten, het uitvoeren van uitstekend academisch onderzoek en het opleiden van een nieuwe generatie professionals. Samen met hogescholen en universiteiten verzorgt GGZ inGeest opleidingen. En samen met de partners verricht GGZ inGeest innovatief – soms baanbrekend – wetenschappelijk onderzoek in academische werkplaatsen. 

Organisatie

GGZ inGeest werkt vanuit verschillende clusters: het cluster Poliklinieken en Prezens (basis GGZ), het cluster FACT (chronische patiënten) en het cluster KIC (Klinieken, IHT en Crisisdiensten). Elk cluster wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke directeur, het cluster KIC door twee directeuren. De vier directeuren vormen samen met onder meer de managers PO&O en F&C en de driehoofdige raad van bestuur het bestuursberaad.  

GGZ inGeest kent naast de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden (de OR en de CR) ook een familieraad, een verpleegkundige adviesraad en een psychologenadviesraad.

Ontwikkelingen

2017 en 2018 waren turbulente jaren waarin, mede als gevolg van de financiële situatie, een reorganisatie is doorgevoerd. Naast ambitieuze inhoudelijke doelen waren er scherpe financiële kaders, die tot aanpassing van beleid noodzaakten. Het blijft een grote uitdaging om ook tijdens deze omstandigheden een goede voortgang en continuïteit van kwalitatief goede zorg aan de patiënten te borgen. In 2018 is naast de huidige voorzitter RvB een interim lid van de RvB aangetreden om rust te herstellen en stabiliteit te brengen. Er is een herstelplan opgezet dat momenteel wordt uitgevoerd. Er zijn nog genoeg bestuurlijke uitdagingen op organisatorisch en financieel gebied maar de weg naar herstel is ingezet in een organisatie waar de zorgprofessionals zich betrokken voelen en de schouders eronder zetten.

Bij GGZ inGeest werken circa 1.350 medewerkers voor ruim 11.000 patiënten. De totale omzet bedroeg in 2018 € 115.786,000. Binnen het totale cluster KIC is 423 fte werkzaam met een omzet van € 57.001,000. 

Meer informatie is te vinden op de website www.ggzingeest.nl

Directeur KIC Amsterdam Zuid/Nieuw West en Amstelland

Het cluster KIC (Klinieken, Intensive Home Treatment (IHT) en Crisisdiensten) bestaat uit twee veiligheidsregio’s, de regio Zuid-Kennemerland / Haarlemmermeer en de regio Amsterdam Zuid/Nieuw West/Amstelland. Vanwege de omvang, het aantal externe netwerkactiviteit en de acute signatuur van klinieken en crisisdienst, heeft de raad van bestuur besloten op beide regio’s een eigen directeur te plaatsen, die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het totale cluster. De huidige directeur krijgt de leiding over de regio Zuid-Kennemerland / Haarlemmermeer.

GGZ inGeest komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur Cluster KIC Amsterdam Zuid/Nieuw West en Amstelland.

U geeft samen met de andere directeuren integraal hiërarchisch leiding aan de organisatie GGZ inGeest en legt verantwoording af aan de raad van bestuur. De vier directeuren bevorderen de samenhang tussen de clusters en dragen het organisatiebeleid consistent uit. Binnen het directieteam worden enkele organisatiebrede portefeuilles verdeeld.   

Onder verantwoordelijkheid van de nieuwe clusterdirecteur vallen de vier acute opnameafdelingen voor volwassenen en ouderen in gebouw De Nieuwe Valerius in Amsterdam, de twee acute opnameafdelingen in gebouw Amstelmere in Amstelveen (opening eind 2019) en de drie afdelingen voor langer durende behandeling en crisisvoorkomende opnames in gebouw Bocholtstraat. Daarnaast is de directeur verantwoordelijk voor het team dat crisisbeoordelingen en korte en intensieve ambulante behandeltrajecten vormgeeft (IHT) binnen het gebied Amsterdam Zuid/ Nieuw-West en Amstelland. Dit IHT team maakt onderdeel uit van de samenwerking van GGZ inGeest met Arkin welke vorm krijgt in de SPA (Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam). Veel aandacht gaat uit naar de verbinding met andere organisaties en instanties binnen de context van de spoedzorgketen waarin het IHT en de opnameklinieken opereren.

In het cluster KIC Amsterdam Zuid / Nieuw-West en Amstelland zijn 210 fte zorgprofessionals werkzaam. De directeur stuurt een managementteam aan van ongeveer 6,5 fte met daarin ook managementondersteuning, een personeelsadviseur en business controller. 

U bent verantwoordelijk voor de volgende kerntaken:

Integraal leidinggeven

 • stuurt managers aan, delegeert verantwoordelijkheden en stuurt op resultaten en ontwikkeling
 • ziet toe op de uitvoering van het personeelsbeleid de samenwerking binnen het cluster en de totale organisatie
 • legt verbindingen in de organisatie ten behoeve van de kwaliteit van zorg en de bedrijfseconomisch gezonde onderneming

 Beleidsontwikkeling en -implementatie 

 • draagt mede verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het totale strategisch organisatiebeleid en is verantwoordelijk voor het tactisch-strategisch beleid van het 
 • clusterontwikkelt een meerjarenplan en begroting voor het eigen cluster en draagt zorg voor de kaders voor de managers 
 • signaleert externe ontwikkelingen in de markt en ontwikkelt vandaaruit voorstellen voor het beleid

Beheer en control

 • controleert de voortgang van de realisatie van het jaarplan en het zorgprogramma van het cluster
 • beheert het budget van het cluster binnen de opgestelde begroting en zorgt voor adequate managementinformatie en verantwoording

Ondernemerschap/marketing

 • draagt zorg voor effectieve verbinding met marktpartijen en bevordert de relatie met stakeholders
 • vertegenwoordigt de organisatie bij diverse externe contacten
 • onderhandelt met relevante samenwerkingspartners en met zorgverzekeraars

  Gesprekspartner en verbinder

 • stuurt verander- en verbetertrajecten binnen het cluster aan en bevordert integraal succes samen met de andere directeuren
 • fungeert als programmamanager en portefeuillehouder binnen en buiten de eenheid om vernieuwing te realiseren 

Functie-eisen           

 • Academische opleiding, bij voorkeur een psychiater
 • Aanvullende bedrijfskundige opleiding
 • Meerjarige integrale leidinggevende ervaring in een complexe organisatie
 • Een duidelijke visie op de ontwikkelingen en de toekomst van de GGZ
 • Ervaring met leidinggegeven aan professionals 
 • Aantoonbare bedrijfsmatige kennis en financieel inzicht in de zorg
 • Uitstekende gesprekspartner, strateeg en onderhandelaar; aantoonbare resultaten geboekt met samenwerkingspartners en zorgverzekeraars
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen van een netwerk en het onderhouden van interne en externe relaties 

Persoonskenmerken

U bent een stevige persoonlijkheid die stuurt op kwaliteit (inhoudelijk en bedrijfsvoering) en eigenaarschap. U borgt, samen met uw collega-directeur, de eenheid binnen het totale cluster. In het externe netwerk bent u, samen met de directeur FACT, verbindend voor de zorg rondom complexe doelgroepen. U draagt de overtuiging uit dat werkelijke waarde wordt toegevoegd wanneer de organisatie ten dienste staat van het welzijn en herstelvermogen van onze cliënten. U bent uitstekend opgewassen tegen de interne en externe dynamiek en weet zich met flair te bewegen binnen het Amsterdamse speelveld met veel verschillende (organisatie)belangen. U geeft daarbij op voortvarende wijze invulling aan de relatie met de ketenpartners in het netwerk.  

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGZ.

Procedure

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam.

De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 4, 5 en 6 september. Na de voorselectie worden de geschikte kandidaten gepresenteerd aan de selectie- en adviescommissies

De procedure zal worden afgerond vóór eind september 
Sollicitaties graag uiterlijk 1 september via guusje@vandervlietvanderschoot.nl

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Van der Vliet & Van der Schoot onderbouwt de benoeming met een test volgens de Lifo®methode. In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen.

Contactpersoon

Guusje van der Schoot: contactinformatie guusje@vandervlietvanderschoot.nl
Van der Vliet & Van der Schoot Prinsengracht 650 1017 KV Amsterdam www.vandervlietvanderschoot.nl?

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen