Directeur FACT GGZ inGeest

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Onbekend
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

GGZ inGeest

GGZ inGeest biedt diverse vormen van psychische gezondheidszorg vanuit 12 locaties in Amsterdam en Kennemerland. Het verzorgingsgebied van de organisatie bestrijkt Amsterdam Zuid, Nieuw West en Amstelland, Zuid-Kennemerland (Haarlem e.o.) en Haarlemmermeer (Hoofddorp e.o.) met ieder een eigen dynamiek. Amsterdam Zuid, Nieuw-West en Amstelland met een sterke grootstedelijke problematiek, de relatie met de gemeente en alle andere betrokken partijen. In het bijzonder de acute GGZ en de crisisdienst die GGZ inGeest buiten kantoortijden samen met Arkin verzorgt. Zuid-Kennemerland- Haarlemmermeer heeft als bijzonderheid de aanwezigheid van Schiphol, waar GGZ inGeest een belangrijke rol heeft bij de opvang en begeleiding van onder meer personen met verward gedrag. De verschillende verzorgingsgebieden en de daarbij behorende locaties hebben allen hun eigen zorginhoudelijke en bedrijfsmatige uitdagingen. GGZ inGeest ziet het werken met bevlogen en vitale mensen als belangrijkste voorwaarde voor het bieden van kwalitatief goede zorg aan patiënten, het uitvoeren van uitstekend academisch onderzoek en het opleiden van een nieuwe generatie professionals.

GGZ inGeest staat voor “vakkundige en persoonlijke zorg en het streven om substantieel meer herstel bij de patiënten te bereiken op een financieel rendabele manier. Dit doen wij samen met alle betrokkenen: patiënten, familie en naasten, onze netwerkpartners en financiers”. 

Om dit te bereiken zijn de volgende focuspunten geformuleerd:

Leren en verbeteren door toepassing van nieuwe wetenschappelijke kennis en data, en het benutten van feedback van onze patiënten en samenwerkingspartners

Aandacht voor (terug)preventie en aandacht voor vroegsignalering door inzet van onze expertise in het lokale netwerk

Met oog voor het individu, haar sociale omgeving en specifieke omstandigheden en behoeften

Het vergroten van onze kennis en effectiviteit en doelmatigheid van onze behandelingen door wetenschappelijk onderzoek

De patiënt stelt zijn eigen doelen en maakt daarbij keuzes. Waar het zelf kunnen van de patiënt tijdelijk is verzwakt, werken wij aan het herstel hiervan. De regie voor het herstel blijft bij de patiënt.

Organisatie

GGZ inGeest werkt vanuit vier verschillende clusters: het cluster Poliklinieken en Prezens (basis GGZ), twee clusters KIC (Klinieken, IHT en Crisisdiensten, die elk een regio bestrijken, en het cluster FACT (patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening). Elk cluster wordt aangestuurd door een integraal verantwoordelijke directeur. De organisatie wordt geleid door een driehoofdige raad van bestuur, die samen met de vier clusterdirecteuren, de directeur HR, de directeur Finance, de directeur ICT en de directeur Facilitair het bestuursberaad vormen. 

De vier clusterdirecteuren werken nauw samen en staan gezamenlijk voor het uitdragen van het GGZ inGeest beleid. Iedere directeur is daarnaast verantwoordelijk voor organisatiebrede portefeuilles en als lid van het bestuursberaad medeverantwoordelijk is voor het resultaat (zorg en financiën) van heel GGZ inGeest.

GGZ inGeest kent naast de wettelijk verplichte medezeggenschapsraden (de OR en de CR) ook een familieraad, een verpleegkundige adviesraad en een psychologenadviesraad, een medische staf en een raad ervaringswerkers.

Ontwikkelingen

GGZ inGeest kent inmiddels een aantal turbulente jaren waarin, mede als gevolg van de financiële situatie, een reorganisatie is doorgevoerd. Naast ambitieuze inhoudelijke doelen zijn er scherpe financiële kaders, die permanent aandacht vragen en waarop steeds moet worden gestuurd. Het blijft een uitdaging om ook tijdens deze omstandigheden een goede voortgang en continuïteit van kwalitatief goede zorg aan de patiënten te borgen. De komende periode zal blijvend scherp aan de wind worden gevaren en worden gefocust op verbeteren van het financieel resultaat van de organisatie met behoud van de uitstekende kwaliteit van zorg.

In 2019 had GGZ inGeest circa 1.358 fte. De som der bedrijfsopbrengsten bedroeg in dat jaar € 123.136,575. 

Meer informatie is te vinden op de website www.ggzingeest.nl 

Directeur FACT

Het cluster FACT richt zich op mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA), die vaak leven met achterstanden op allerlei terreinen. Binnen de FACT-teams is er een gedeelde en gedragen visie op herstel, herstel ondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid, waarbij behandeling zoveel mogelijk “op maat” en toegesneden is op de actuele wensen en behoeften van de cliënt. De FACT-teams richten zich daarbij op samenwerking in de wijken, met collega-instellingen en ketenpartners. Het FACT streeft naar inbedding van de zorg in samenwerkingsverbanden in een dynamische omgeving in en rond Amsterdam en Haarlem. De FACT-werkwijze is bij GGZ inGeest ver ontwikkeld en daarmee toonaangevend.

Met enthousiasme wordt door 22 teams behandeling geboden vanuit 7 locaties in Amstelveen, Amsterdam, Haarlem en Hoofddorp. Binnen het cluster wordt er gewerkt met 7 afdelingsmanagers die elk leidinggeven aan 3 á 4 teams. De integraal verantwoordelijke directeur stuurt het managementteam aan, met daarin de afdelingsmanagers, de adviseur bedrijfsvoering, de controller, de HR-adviseur en de managementassistent. De directeur is tevens voorzitter van de agendagroep FACT, waarin het zorginhoudelijke beleid wordt voorbereid.

Het cluster behandelt jaarlijks circa 4800 unieke cliënten. Het aantal fte bedraagt circa 250 fte met een omzet van 28 miljoen.

GGZ inGeest komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur FACT, die met visie op de ontwikkelingen in de zorg en kennis van de bedrijfsvoering sturing geeft aan de resultaten van het cluster en medeverantwoordelijkheid neemt voor de resultaten van de hele organisatie. 

Je bent verantwoordelijk voor de volgende kerntaken: 

Integraal leidinggeven 

 • stuurt managers aan, delegeert verantwoordelijkheden en stuurt op resultaten en ontwikkeling 
 • ziet toe op de uitvoering van het personeelsbeleid de samenwerking binnen het cluster en de totale organisatie 
 • legt verbindingen in de organisatie ten behoeve van de kwaliteit van zorg en de bedrijfseconomisch gezonde onderneming 

Beleidsontwikkeling en -implementatie 

 • draagt mede verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het totale strategisch organisatiebeleid en is verantwoordelijk voor het tactisch-strategisch beleid van het cluster 
 • ontwikkelt een meerjarenplan en begroting voor het eigen cluster en draagt zorg voor de kaders voor de managers 
 • signaleert externe ontwikkelingen in de markt en ontwikkelt vandaaruit voorstellen voor het beleid 

Beheer en control 

 • controleert de voortgang van de realisatie van het jaarplan en het zorgprogramma van het cluster 
 • beheert het budget van het cluster binnen de opgestelde begroting en zorgt voor adequate managementinformatie en verantwoording 

Ondernemerschap/marketing 

 • draagt zorg voor effectieve verbinding met partijen in het lokale netwerk en bevordert de relatie met stakeholders
 • vertegenwoordigt de organisatie bij diverse externe contacten 
 • onderhandelt met relevante samenwerkingspartners en met zorgverzekeraars 

Gesprekspartner en verbinder 

 • stuurt verander- en verbetertrajecten binnen het cluster aan en bevordert integraal succes samen met de andere directeuren 
 • fungeert als programmamanager en portefeuillehouder binnen en buiten de eenheid om vernieuwing te realiseren 

Functie-eisen 

 • Academische opleiding 
 • Meerjarige integrale leidinggevende ervaring op directieniveau, met een duidelijk accent op de bedrijfsvoering
 • Aantoonbare inhoudelijke kennis van de GGZ
 • Kennis van en ervaring met de werkwijze FACT
 • Een duidelijk visie op de ontwikkelingen binnen de GGZ en werkwijze van FACT
 • Ervaring met leidinggegeven aan professionals 
 • Planmatig en pragmatisch in denken en handelen
 • Projectmatig en resultaatgericht
 • Uitstekende gesprekspartner, strateeg en onderhandelaar; aantoonbare resultaten geboekt met samenwerkingspartners en zorgverzekeraars 
 • Aantoonbare ervaring met het opbouwen van een netwerk en het onderhouden van interne en externe relaties 

Persoonskenmerken 

Je bent een doortastende bouwer die stuurt op kwaliteit (inhoudelijk en bedrijfsvoering) en eigenaarschap. Je bewaakt de eenheid binnen het cluster, de samenwerking tussen de clusters en dient het belang van de totale organisatie. In het externe netwerk ben je verbindend voor de zorg rondom complexe doelgroepen. Je draagt de overtuiging uit dat werkelijke waarde wordt toegevoegd wanneer de organisatie ten dienste staat van het welzijn en herstelvermogen van de cliënten. Daarbij stuur je duidelijk en met kennis van zaken op de bedrijfsvoering. Voor de medewerkers ben je zichtbaar en bereikbaar en stuurt op resultaat met ruimte voor de autonomie die hoort bij het werk. Je denk vooruit en houdt overzicht en focus. Je bent verbindend en zakelijk en weet je uitstekend te bewegen in het dynamische interne en externe speelveld met veel verschillende (organisatie)belangen. 

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 80 conform de CAO GGZ. 

Procedure 

De procedure wordt begeleid door Guusje van der Schoot van Van der Vliet & Van der Schoot Executive Search te Amsterdam. 

 • De voorselectiegesprekken worden gevoerd op het kantoor van Van der Vliet & Van der Schoot op 2,3 en 4 augustus
 • De selectiegesprekken bij GGZ inGeest zullen worden gehouden op 17 augustus
 • De adviesgesprekken vinden plaats op 24 augustus
 • Het gesprek met de CR vindt plaats op 30 augustus
 • De procedure zal worden afgerond vóór eind augustus 
 • In het eindstadium van de selectieprocedure zullen tevens van benoembare kandidaten referenties worden ingewonnen

Sollicitaties graag uiterlijk 30 juli via guusje@vandervlietvanderschoot.nl  

 

Contactpersoon 

Guusje van der Schoot: contactinformatie  guusje@vandervlietvanderschoot.nl 

Van der Vliet & Van der Schoot Prinsengracht 650 1017 KV Amsterdam 

www.vandervlietvanderschoot.nl 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen