Directeur-Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Stichting
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

De organisatie

In augustus 2012 is Stichting Moviera ontstaan uit de juridische fusie tussen Stichting VieJa Utrecht en Stichting Hera (Gelderland). Moviera maakt zich sterk voor laagdrempelige hulp, advies en opvang aan de slachtoffers van huiselijk geweld in afhankelijkheidsrelaties en mensenhandel en is actief in de provincies Utrecht en Gelderland. Moviera verzorgt tevens een aantal zorgcoördinatie taken rond mensenhandel en biedt voorlichting en training om geweld te voorkomen. Waar geweld plaatsvindt wil Moviera haar cliënten waar mogelijk bijstaan met ambulante hulp; waar opvang nodig is biedt Moviera bescherming en begeleiding aan slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel, eer gerelateerd geweld, ouderenmishandeling en aan tiener- en jonge moeders die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. De begeleiding richt zich op het versterken van de eigen kracht van de cliënten en het voorkomen van herhaling van het geweld nadat de begeleiding is gestopt. Voor huisvesting binnen en buiten de muren van Moviera geldt dat het wonen zoveel mogelijk het herstel bevordert. Moviera werkt vanuit een systemische benadering en adequate kennis over geweldsproblematiek. Kinderen die met huiselijk geweld geconfronteerd worden, zijn ook slachtoffers van geweld. Tijdige aandacht en hulpverlening kunnen voorkomen dat kinderen probleemgedrag ontwikkelen en later ook zelf weer in een geweldsrelatie terechtkomen. Doelgroepen van Moviera zijn mannen, vrouwen, met of zonder kinderen, tienermoeders en ouderen die te maken hebben met huiselijk geweld en slachtoffers van mensenhandel, jeugdprostitutie, ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Naast slachtoffers, plegers en kinderen vormen ook alle betrokkenen en professionals die advies en steun willen bij situaties waarin (mogelijk) huiselijk geweld speelt een belangrijke doelgroep voor Moviera. De activiteiten worden hoofdzakelijk gefinancierd door de vijf centrumgemeenten in Apeldoorn, Arnhem, Ede, Nijmegen en Utrecht. Rond deze centrumgemeenten zijn de werkgebieden van Moviera opgebouwd.

Stichting Moviera is op zoek naar een inspirerende, ondernemende

Directeur-Bestuurder

Die verbindend, proactief, resultaatgericht en op basis van inhoud en samenwerking opereert.

De functie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de integrale aansturing van de werkorganisatie en weet vanuit een eigentijdse, aansprekende visie op de aanpak van huiselijk geweld en brede kennis en ervaring in het sociale domein, op proactieve wijze richting te geven aan de strategie en verdere doorontwikkeling van Moviera als toekomstbestendige, slagvaardige maatschappelijke organisatie.

Bestuurlijke opdracht
De komende jaren zijn een aantal belangrijke kerntaken voor de directeur-bestuurder te onderscheiden:

  • versterken én borgen van kwaliteits- en beleidsdenken binnen de werkorganisatie;
  • implementatie en borging van Moviera 3.0, waarin de visie en kaders voor de doorontwikkeling van de hulpverlening van Moviera zijn beschreven;
  • versterken van / blijvend investeren in de samenwerking met (onder meer) gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en reclassering in de regio, met als doel dat in de eerste plaats de pleger het huis uit gaat in plaats van het/de slachtoffer(s), waarbij Moviera een signalerende en regierol kan vervullen;
  • versterken van (ver)binding binnen de organisatie; verankering van eigenaarschap binnen de zelfsturende/resultaatverantwoordelijke teams binnen de werkorganisatie;
  • door ontwikkelen van hulp aan kinderen;
  • positionering en profilering binnen de keten en versterken van de regionale en landelijke samenhang en netwerken; landelijk aandacht blijven vragen voor de aanpak van huiselijk geweld;
  • versterken van de interne organisatie en meer bedrijfsmatig, zakelijk denken (‘huis op orde’);
  • realisatie van twee ambitieuze nieuwbouwtrajecten in Utrecht en Arnhem vraagt expliciete aandacht van de bestuurder.

De directeur-bestuurder is de bindende factor bij uitstek tussen alle geledingen en processen, draagt de ontwikkelambitie van Moviera rond (duurzaam herstel van) veiligheid uit, creëert draagvlak voor gewenste veranderingen en weet deze ook te implementeren. Hij/zij is zowel naar binnen als naar buiten het gezicht van Moviera en beweegt zich soepel in het spel tussen en met ketenpartners en ziet landelijke samenwerking en samenhang als belangrijke randvoorwaarde om succesvol te kunnen opereren op lokaal, regionaal én landelijk niveau. Daarnaast gaat aandacht uit naar enerzijds het vergroten van de kwaliteit van de hulpverlening, profilering van de expertrol, verder expliciteren van de prestaties naar cliënten, ketenpartners en financiers en anderzijds het ‘verbinden’ binnen de werkorganisatie. Dit laatste vraagt om heldere kaders en communicatielijnen, een adequate PDCA-cyclus, onderlinge afstemming en het stellen van prioriteiten, maar ook ruimte voor creativiteit en innovatie.

De dialoog met management, professionals en medewerkers met als doel het verder verbeteren van de werkprocessen en (maatschappelijke) prestaties (waaronder de implementatie van de kaders uit het Keurmerk Vrouwenopvang), is daarbij essentieel, evenals een respectvolle en constructieve verstandhouding met de diverse geledingen, zoals Ondernemingsraad en Cliëntenraad. De afgelopen jaren is volop geïnvesteerd in het zoeken naar nieuwe vormen van medezeggenschap.

Functie-eisen

Geschikte kandidaten beschikken over een academisch denk- en werkniveau (bij voorkeur beleid en management gezondheidszorg, bedrijfskunde) en hebben bewezen vanuit een bestuurlijke/eindverantwoordelijke, integrale managementfunctie in een qua cultuur en structuur vergelijkbare organisatie te inspireren en te binden. Kennis van het brede veld van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning is onmisbaar. Kandidaten beschikken over een overtuigende visie op (duurzaam herstel van) veiligheid binnen de veranderende context van het sociale domein. Zij hebben ervaring met het succesvol managen van veranderingsprocessen en aantoonbare ervaring met maatschappelijk ondernemerschap. Naast een inhoudelijke betrokkenheid zijn zij financieel en bedrijfskundig onderlegd; zij hebben ervaring met nieuwbouwprojecten en schakelen soepel tussen inhoud, bedrijfsvoering, financiën en HR. Zij hebben inzicht in eigentijdse verhoudingen tussen bestuur en Raad van Toezicht; ervaring en affiniteit met medezeggenschap en cliëntenparticipatie, mede gezien de resultaatverantwoordelijkheid van de teams.

Aanvullende informatie

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.moviera.nl.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen