Directeur

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Directeur
Branche
Overige
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Organisatie

Hospice Kajan is eind jaren ‘90 opgezet door een groep pioniers die de palliatieve zorg in de regio Gooi- en Vechtstreek wilden verbeteren. Op 21 juni 2001 opende het hospice haar deuren in een oude, karakteristieke villa aan de Borneolaan in Hilversum. Hospice Kajan biedt een warm thuis voor mensen in de laatste levensfase. Bewoners krijgen hier 24 uur per dag hoogwaardige gespecialiseerde palliatieve zorg door een team van (gespecialiseerde) verpleegkundigen en vele geschoolde vrijwilligers. Dit in een warme, huiselijke sfeer waar ook de naasten zich welkom voelen. Het hospice geeft de bewoners de ruimte voor eigenheid, biedt veiligheid, geborgenheid en compassie. Respect is het uitgangspunt.

Hospice Kajan staat in het hart van de samenleving en onderhoudt warme relaties met haar belanghebbenden. De waardering van bewoners en hun naasten voor de zorg is al jaren op hoog niveau. Bij Kajan ontvangen bewoners ondersteuning bij fysieke, psychische, sociale en existentiële behoeften die zich manifesteren tijdens het naderend levenseinde.

Hospice Kajan werkt vanuit algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen welkom is ongeacht levensovertuiging of culturele achtergrond. Kajan is meer dan een hospice. Haar ondersteuning reikt ook buiten de muren van de mooie villa. Met dienstverlening van gespecialiseerde consulenten op het gebied van advies, voorlichting en onderwijs draagt Kajan bij aan het zo lang mogelijk thuis kunnen verblijven van mensen in de laatste levensfase.

Het Expertisecentrum Hospice Kajan (EHK) is een belangrijke pijler van Kajans dienstverlening. Via innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling draagt dit expertisecentrum, in samenwerking met netwerkpartners en kennisinstituten, bij aan de ontwikkeling van de palliatieve zorg op regionaal en landelijk niveau. Kajan anticipeert proactief op landelijke ontwikkelingen in de zorg. Snel en flexibel inspelen op de veranderende zorgvraag, optimale inzet van ieders talent en het verder bouwen aan haar toekomstbestendigheid zijn de uitdagingen waar het hospice voor staat.

Kajan is het enige high care hospice in de Gooi en Vechtstreek en biedt zorg aan maximaal zeven bewoners en hun naasten. Per jaar verblijven gemiddeld 100 bewoners in het hospice. De gekwalificeerde medewerkers leveren hoogwaardige hospicezorg en zijn in dienst van de Stichting Hospice Gooi & Vechtstreek. De Stichting Vrienden van Kajan zorgt voor de noodzakelijke aanvullende fondsenwerving. Alle 29 medewerkers (ca. 15 fte) werken in deeltijd. De inzet van 140 vrijwilligers is essentieel voor de dienstverlening van Kajan. De omzet van Hospice Kajan bedraagt ca. € 1,3 miljoen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.hospicekajan.nl 

Functie

De directeur draagt samen met het bestuur de integrale verantwoordelijkheid voor de strategie en de eindverantwoordelijkheid voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Het dagelijks bestuur van Hospice Kajan is in handen van de directeur. Onder verantwoordelijkheid van de directeur worden bevoegdheden en verantwoordelijkheden gedelegeerd naar het zelforganiserende team, bestaande uit: (zorg)professionals, de coördinator Zorg & Kwaliteit, de coördinator Vrijwilligers & Facilitair en de coördinator Expertisecentrum (per 1 september gestart). De drie coördinatoren begeleiden het team bij het bereiken van de doelstellingen.

Kajan beschikt over een ondersteunende dienst met mensen die werken op het gebied boekhouding & control, (personeel) administratie en marketing & communicatie. De zorgverkoop wordt, in goed overleg met de directeur en het bestuur van Kajan, uitgevoerd door de hoofdaannemer Vivium Zorggroep. De directeur geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van het zorgteam en de stafmedewerkers en indirect aan de vrijwilligers. De directeur geeft leiding op afstand, maar dichtbij als het nodig is. Hij/zij fungeert als begeleider, biedt steun en draagt bij aan het zo zelfstandig mogelijk samenwerken van medewerkers.

De directeur realiseert en onderhoudt strategische verbindingen en samenwerkingsvormen met landelijke organisaties en regionale netwerkpartners. Zorgt voor een duidelijke herkenbare profilering van Kajan en draagt bij aan de erkenning van het vakgebied. Ontwikkelt PR- en communicatiebeleid ten behoeve van de naamsbekendheid. Draagt zorg voor een gezonde financiële zorgonderneming, houdt daarbij rekening met de maatschappelijke functie van de organisatie en weet financieel en maatschappelijk rendement met elkaar te verbinden.

Realiseert een verdere professionalisering, met behoud van het medemenselijke, van de interne organisatie. Met aandacht voor bedrijfsvoering en doelmatigheid, waarbij kwaliteit en transparantie uitgangspunten zijn. Benut digitaliseringskansen en werkt aan resultaatgerichtheid. Informeert tijdig en adequaat én legt verantwoording af aan het bestuur door middel van managementinformatie over het gevoerde beleid, de kwaliteit en veiligheid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en beschouwt het bestuur als belangrijke sparingspartner. Naar verwachting zal in 2021 het bestuursmodel van Kajan wijzigen van een directiemodel naar een Raad van Toezicht model.

Uitdaging 

De directeur zal voortbouwen op de visie en de hierop geënte beleidsstrategie over de toekomstige positionering van Hospice Kajan. Met focus op innovatie en optimalisatie van de dienstverlening. Dit in nauw overleg met het team en het bestuur. Daarnaast is er een duidelijke strategische opdracht zoals de borging en financiering van het in 2018 opgerichte EHK. Dit dient als platform voor innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling. Maar ook de verankering van het regionaal aanbod voor gespecialiseerde palliatieve zorg en de integratie hiervan in het zorgpad ouderen. En innovaties om het arbeidsmarkttekort te hanteren, het verkennen van samenwerking met andere hospices en (technologische) innovaties die het team ondersteunen in het bereiken van hun doelen.

Het EHK is een pilot gestart waarmee tegemoet wordt gekomen aan de wens van mensen die bij voorkeur thuis sterven. Hiervoor is een mobiel team geformeerd, bestaande uit (enkele) medewerkers van Hospice Kajan, huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde en (op termijn) oncologieverpleegkundigen. Externe professionals kunnen bij dit team terecht voor kennis en ondersteuning. Onderdeel van deze pilot is het bieden van opleidingen en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden. Van de nieuwe directeur wordt gevraagd deze strategische wijziging verder vorm te geven.

Het kost Hospice Kajan steeds meer moeite om voldoende én geschikte vrijwilligers te vinden. De vaste vrijwilliger die zich jarenlang inzet voor een organisatie bestaat nog wel, maar wordt steeds meer een flexibele vrijwilliger. Vrijwilligers blijven steeds vaker korte tijd bij een organisatie of project betrokken, om vervolgens weer iets anders te gaan doen. En doordat steeds meer organisaties gebruik maken van vrijwilligers, neemt de concurrentie toe. Voor de nieuwe directeur is het binden & boeien van nieuwe vrijwilligers dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Profiel

Functie-eisen

• Beschikt over academisch werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau, aangevuld met een relevante managementopleiding. 
• Ruime leidinggevende ervaring op tactisch-strategisch niveau, bij voorkeur opgedaan binnen een zorgorganisatie. 
• Gewend te werken met zelforganiserende teams. 
• In staat gebleken in samenwerking een koers te bepalen en deze te implementeren en te borgen. 
• Gedegen kennis van en ervaring met het uitvoeren van veranderingsprocessen.
• Sterk op bedrijfsvoering en procesinrichting (op kwaliteit, hospitality, administratie, marketing & communicatie en P&O). 
• Affiniteit met het verpleegkundig vak.

Persoonlijkheidskenmerken
• Proactief en in staat om resultaatgericht te denken, te handelen en te besluiten.
• Een goed ontwikkeld gevoel voor individuele, bestuurlijke en politieke verhoudingen en belangen.
• Een open en ontvankelijke houding jegens medezeggenschap van bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. 
• Beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden alsmede goed ontwikkelde onderhandelingsvaardigheden.
• Is zichtbaar, zowel intern als extern. 
• Is verbindend, geeft ruimte, maar biedt ook ondersteuning waar nodig. 
• Brengt lichtheid als persoon, nuchter, relativerend en optimistisch.
• Oog voor de medewerkers en de vragen die zij niet stellen.
• Innovatieve persoonlijkheid die in beweging blijft.

Inzet en vergoeding

Positie voor 32 tot 36 uur per week en een contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Startdatum bij voorkeur per 1 december 2020. De positie is ingeschaald in FWG 70, CAO VVT (max € 94.360,- bruto op jaarbasis).

Selectietraject 

Boer & Croon is verantwoordelijk voor de werving en voorselectie. Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt vervolgens kandidaten voor aan Hospice Kajan. Daar vindt de verdere selectie plaats. Een assessment en/of managementdrives onderzoek kan deel uitmaken van de procedure. Hieronder de beoogde planning in weken met als doelstelling afronding van de procedure in oktober. 

Week 38-39 Benaderen kandidaten en responstermijn (27 september).
Week 39-40 Gesprekken bij Boer & Croon.
Week 41-42 Presentatie van kandidaten/Vervolggesprekken bij Hospice Kajan.
Week 43 Optioneel assessment/management drives onderzoek.
Week 44 Inwinnen referenties en arbeidsvoorwaardengesprek.

Reactie 

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 27 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

September 2020

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen