Themamanager

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/themamanager/

Themamanager

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) is een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve effecten van voeding en bewegen. ZGV biedt hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werkt ZGV aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. Bij deze missie hoort het motto: Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid. De centrale locatie is gevestigd in Ede, daarnaast vinden poliklinische behandelingen plaats in Barneveld, Veenendaal en Wageningen.

ZGV streeft er naar om de visie op voeding en bewegen onderdeel te laten uitmaken van de leefstijl van de patiënt. In samenwerking met regionale, landelijke en internationale (wetenschappelijke) partners groeit ZGV toe naar een ‘expertisecentrum’ op het gebied van voeding en bewegen in de zorg. Vanuit het onderscheidend vermogen heeft ZGV gekozen voor de volgende speerpunten met een nationale en internationale functie: Topsport en sport, DarmLeverCentrum en Reuk- en Smaakcentrum. Aanvullend heeft ZGV landelijke uitstraling met deskundige zorg op: Slaapzorg, Duizeligheid en IC thuisbeademing.

Ziekenhuis Gelderse Vallei typeert zich als een slagvaardig en ondernemend ziekenhuis waar constructief wordt samengewerkt, intern als ook extern in de keten binnen de netwerkorganisatie.

Beleid

De focus in het strategisch beleid voor de komende jaren ligt op drie hoofdthema’s:

 • De organisatieverandering verder doorzetten, met als doel een open en transparante cultuur, een patiëntgerichte organisatie, collectieve sturing en gelijk gerichtheid tussen organisatie en medische staf van Raad van Bestuur niveau tot aan de werkvloer.
 • Invulling geven aan ZGVisie. Bij het invulling geven aan ZGVisie gaat het niet alleen om de instrumentele kant van het inrichten van systemen en processen, maar (juist) ook om de mindset en de dialoog over mensgerichte zorg. Zorg die is afgestemd op de patiënt en die waarde voor de patiënt toevoegt.
 • Invulling geven aan de (maatschappelijke en strategische) rol in het netwerk, door het aangaan van samenwerkingen en allianties, en voorop te lopen in het aangaan van regionale ambities.

Organisatiestructuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het besturen van het ziekenhuis en bepaalt, met input van de medische staf en het management, de strategische koers van de organisatie. Het primaire proces is ingericht aan de hand van zes zorgthema’s en vier zorgsupport thema’s. Ieder thema wordt geleid door een themamanager en een medisch leider op basis van duaal management. Zij worden daarbij door verschillende afdelingen geadviseerd en ondersteund. Daar hoort een besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat.

Kerncijfers

In totaal werken er ruim 2.600 medewerkers (1.880 fte) en 180 medisch specialisten. Ruim 400 vrijwilligers zetten zich in voor het ziekenhuis. In 2018 realiseerde ZGV een omzet van ruim € 248 miljoen. Het boekjaar is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 2,6 miljoen. De solvabiliteit (eigen vermogen in % van het balanstotaal) is ca. 29%. Door het financieel beleid verder aan te scherpen en de focus nog meer dan voorheen te leggen op slimmer werken is ZGV ervan overtuigd dat de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar blijft voor mensen die het echt nodig hebben en dat er voldoende middelen kunnen worden aangewend voor investeringen in mensen, huisvesting, medische installaties en digitalisering.

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2018 en het organogram, is te vinden op de website: www.geldersevallei.nl


Profiel Themamanager

Positie en typering

Samen met de twee medisch leiders bent u integraal verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten zoals die zijn vastgelegd in het businessplan / ondernemingsplan voor het thema Diagnostiek.

Tot het thema Diagnostiek behoren:

 • Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Medische Psychologie (89,4 fte, budget € 5,2 miljoen)
 • Apotheek en Laboratorium (169,5 fte, budget € 15,3 miljoen)

U geeft leiding aan twee afdelingsmanagers van Radiologie, Nucleaire Geneeskunde en Medische Psychologie en aan vier afdelingsmanagers van Apotheek en Laboratorium. Indirect wordt leidinggegeven aan ca. 350 medewerkers.

U getuigt van ondernemerschap en creëert samen met de medisch leiders optimale omstandigheden voor uitstekende zorgsupport en voor het uitvoering geven aan het medisch, verpleegkundig, sociaal beleid en bedrijfsvoering binnen de gestelde kaders. U bent makkelijk benaderbaar en legt makkelijk contact. U bent daardoor nabij als het nodig of gewenst is. U coacht en inspireert de professionals, herkent (individueel) talent en stimuleert de professionals zich verder te ontwikkelen.

U legt direct verantwoording af aan de Raad van Bestuur. U handelt altijd vanuit het beste voor ZGV, u straalt deskundigheid, vertrouwen en authenticiteit uit. U werkt nauw samen met de vier collega themamanagers. Als lid van het organisatiebrede MT draagt u mede de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken binnen ZGV in totaliteit.

Resultaatgebieden

Strategie, markt & beleidsontwikkeling

 • In nauwe samenwerking met de medisch leiders en andere verantwoordelijken een heldere koers uitzetten. Een goede sparring partner voor de RvB en andere managers zijn om samen de strategische keuzes voor het ziekenhuis te maken.
 • Vertalen van de strategische koers naar de organisatorische eenheden en de afdelingsmanagers in positie brengen om deze te realiseren.

Kwaliteit en ontwikkeling

 • Aantoonbaar bewaken van de realisatie van de kwaliteit van patiëntenzorg en zorgsupport en adequaat reageren op verschillende signalen ter verbetering van de kwaliteit.
 • Vorm en inhoud geven aan het onderhouden en continu verbeteren van gekwalificeerde medewerkers en een gezonde formatieopbouw.
 • Inspireren van leidinggevenden en medewerkers om datgene te doen waardoor individuele groei plaatsvindt, verbetering van de groepsdynamiek optreedt en daarmee de patiëntenzorg op een hoger niveau wordt gebracht.

Ondernemerschap & Financiën

 • Verantwoordelijkheid dragen voor het opstellen en uitvoeren van een ondernemingsplan voor het eigen thema dat naadloos aansluit bij de plannen van de collega’s en bijdraagt aan het realiseren van de strategische koers van het ziekenhuis en binnen daarvoor te ontwikkelen kaders en de P&C-cyclus.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor effectieve (bij)sturing in productie en inzet van mensen en middelen binnen de afgesproken kaders ten behoeve van het leveren van kwalitatief goede zorg met aandacht voor verbeteren van processen en het kostenbewustzijn over de gehele ‘route’ die de patiënt doorloopt.

Borging

 • Is goed in staat om de PDCA cyclus op alle onderdelen telkens opnieuw te doorlopen waardoor plannen worden gerealiseerd, bijgesteld en geborgd waarmee een stevig fundament wordt gelegd voor verdere ontwikkelingen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau. Bij voorkeur een afgeronde academische opleiding zoals bijvoorbeeld bedrijfskunde of gezondheidswetenschappen of een MBA.
 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime leidinggevende ervaring op tactisch en strategisch niveau verkregen in een complexe organisatie. Ervaring in een ziekenhuis is een pre.
 • Kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving en is gewend om in dualiteit te werken en lijnen uit te zetten.
 • Bewezen ervaring met leidinggeven aan veranderingsprocessen en cultuurveranderingen.
 • Sterk op bedrijfsvoering en uitstekend analytisch vermogen, resultaatgericht met focus op kwaliteit en adequate inzet van mensen en middelen.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden en goed in staat tot het initiëren en onderhouden van interne en externe samenwerkingsrelaties.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Samenwerkingsgerichte teamspeler, weet snel het vertrouwen te winnen bij gesprekspartners door creativiteit, standvastigheid en degelijkheid in denken, plannen en uitvoeren. Biedt structuur en heeft een goed overzicht in de lopende zaken en problematiek.
 • Stevige persoonlijkheid, spreekt zich uit, analytisch scherp, resultaatgericht, slagvaardig, neemt regie en toont eigenaarschap.
 • Innovatief, marktgericht, komt met verrassende ideeën.
 • Is zich bewust van eigen rol en toont voorbeeldgedrag.
 • Prettig in de omgang en beschikt over humor en relativeringszin.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen