Clustermanager Acuut

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Clustermanager
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

Zie voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel: https://klausschmitt.nl/vacature/clustermanager-acuut/

Clustermanager Acuut

HMC

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch ziekenhuis in de Haagse regio. Den Haag vormt met 526.000 inwoners de derde stad van Nederland en is onderdeel van een veel groter stedelijk conglomeraat waar circa 1,4 miljoen mensen wonen. HMC wil binnen dit verzorgingsgebied een voor inwoners, patiënten en samenwerkingspartners herkenbaar en patiëntgericht zorgprofiel innemen. Passende (topklinische) zorg is de komende jaren de kern van de strategie van HMC. Vernieuwing is de sleutel om de doelstellingen te realiseren.

Dit komt tot uitdrukking in de drie kernpunten van de visie:

 • Zorg zoals de patiënt wil,
 • Topklinische zorg door toegewijde professionals.
 • Zorgen doe je samen (dus samen met verwijzers, verpleging, verzorging en thuiszorg en met de partners in de regio),

Vernieuwing en innovatie vormen bij HMC een constante. HMC vernieuwt de zorg zodat de patiënt die zorg krijgt die hij verwacht; zonder merkbare logistieke obstakels, gestroomlijnd binnen het ziekenhuis en in afstemming met de zorgaanbieders rondom het ziekenhuis. Iedereen in de organisatie krijgt de ruimte om hier mee bezig te zijn. Hierbij is de zorgvraag van de patiënt en niet de vorm (organisatie) leidend: HMC co-creëert de zorg over de grenzen van de eigen organisatie heen.

Kernwaarden hierbij zijn:

 • Wat we doen, doen we met liefde en lef,
 • We zijn trots op wat we doen.
 • We zijn toegankelijk en betrouwbaar,

Kenmerkend voor HMC is:

 • De locatie HMC Westeinde richt zich in de toekomst op de acute zorg voor de regio Haaglanden met een breed palet aan hoog-complexe en acute zorg.
 • De locatie HMC Antoniushove richt zich op een breed palet aan innovatieve en kwalitatief hoogwaardige oncologische zorg, samengebracht in het Universitair Kanker Centrum (UKC) samen met het LUMC.
 • De locatie HMC Bronovo richt zich op klinische onderscheidende planbare zorg in de vorm van een 24/5 weekziekenhuis met een eigen herkenbaar concept voor gastvrijheid vanaf medio 2019.
 • Voor het gebied Den Haag Noord/Oost zal een nieuw zorgconcept worden ontwikkeld, in nauwe samenspraak met de daar aanwezige ketenpartners, burgers en gemeenten; dit gebeurt ten behoeve van de noodzakelijke vernieuwing van de zorg, onder meer voor kwetsbare ouderen.
 • Chronische zorg wordt dicht bij de patiënt gebracht, in nauwe samenwerking met de eerste lijn en andere partners in de regio.


Het LUMC en HMC hebben de wens uitgesproken intensiever te willen samenwerken. HMC kiest hiervoor om de innovatieve topklinische en academische zorg, en kwaliteit daarvan, voor de patiënten in de regio te behouden en te versterken. In de grootstedelijke omgeving van Den Haag en Leiden liggen daarnaast grote kansen om de regionale zorgketen beter in te richten en onderzoek meer te verbinden aan de populatie.

HMC kiest voor de toekomst

HMC is op weg naar meer patiënt georiënteerde zorg op een solide financiële basis met een omvangrijk pakket aan duurzame investeringen in nieuwe huisvesting en ICT/eHealth. HMC kiest voor de toekomst, een toekomst waar HMC staat voor het geven van zorg met liefde en lef.

De continue aanwezigheid van HMC op drie locaties is vanuit kostenefficiency oogpunt suboptimaal. Daarom is in 2018 een onderzoek begonnen naar de locatiestrategie. Dit heeft begin 2019 geleid tot het besluit de organisatie te herstructureren. Onderdeel van het plan is om medio 2019 de acute zorg te concentreren in HMC Westeinde en om HMC Bronovo om te vormen tot een weekziekenhuis. In de periode 2022-2024 wordt de electieve zorg geconcentreerd in HMC Antoniushove en wordt HMC Bronovo gesloten.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur bestaat uit 6 clusters die zijn gevormd rondom specialismen en afdelingen: Snijdend, Beschouwend, Oncologie, Vrouw en Kind, Acuut, Medisch Ondersteunend. De multidisciplinaire patiëntprocessen zijn cluster overstijgend georganiseerd.

Medisch specialisten participeren in het clustermanagement en zijn daarmee medeverantwoordelijk voor management en organisatie. De clustermanagers hebben een integrale managementverantwoordelijkheid.

Naast de zorgclusters zijn er vijf stafclusters, te weten financiën, service & huisvesting, informatisering & automatisering, kwaliteit & communicatie, personeel & organisatie en Landsteiner Instituut.

Kerncijfers 2018

HMC kenmerkt zich door een solide financiële huishouding. Door actief te sturen op kostenbeheersing is HMC vol vertrouwen om het huidig jaar en toekomstige jaren af te sluiten met positieve financiële resultaten, zodat er voldoende middelen kunnen worden ingezet voor verdere investeringen in zorginnovatie, renovatie en ICT.

Aantal medewerkers

4.139 (3.378 fte) + 400 vrijwilligers

Aantal medisch specialisten

ruim 300

Totale Bedrijfsopbrengsten

€ 480 miljoen

Netto Financieel Resultaat

€ 1,6 miljoen

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale opbr.)

34%

Informatie

Meer informatie, waaronder het jaarverslag 2018, is te vinden op de website www.haaglandenmc.nl


Profiel Clustermanager Acuut

Onder het cluster Acuut vallen de volgende organisatorische eenheden (OE’s):

 • SEH
 • IC
 • OK

Samen met de medisch manager bent u integraal verantwoordelijk voor het management en de organisatie binnen het cluster Acuut.

U legt gezamenlijk met de medisch manager verantwoording af aan de Raad van Bestuur. U geeft direct leiding aan ca. 13 zorgmanagers, 5 stafmedewerkers en 2 secretaresses. In totaal geeft u indirect leiding aan ca. 580 fte. Samen met de medisch manager voert u frequent overleg met de zorgmanagers en met de voorzitters/gemandateerden van de verschillende vakgroepen.

U onderhoudt een uitstekende samenwerkingsrelatie met de medische staf. U werkt constructief samen met collega clustermanagers en met de managers van de stafclusters. Samen met de collega managers voelt u zich mede verantwoordelijk voor de zorg en bedrijfsvoering van HMC in totaliteit.

U bent in staat om u in te leven in de specifieke aspecten van de diverse OE’s en u bezit de souplesse en flexibiliteit om snel te kunnen schakelen tussen strategisch en operationeel niveau.

Resultaatgebieden

 • Realiseren van vernieuwing en verbetering, van zowel organisatorische processen binnen een multidisciplinair zorgproces als van de te leveren kwaliteit van patiëntenzorg, diagnostiek en dienstverlening binnen het cluster Acuut, in relatie tot het strategisch beleid van het ziekenhuis.
 • Coördineren van (schaarse) capaciteiten op het gebied van mensen, materialen en middelen zodanig dat deze zo optimaal efficiënt worden ingezet voor het gehele ziekenhuis, afhankelijk van de zorgvraag van patiëntgroepen, in nauwe afstemming met andere clusters en stafclusters.
 • Versterken van het team zorgmanagers en de zorgmanagers inspireren en ondersteunen in hun leiderschapsontwikkeling, met de focus op integrale verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.
 • Verantwoording dragen voor het beleid van het cluster en de meerjarenplannen en zorgdragen voor de uitvoering van het clusterbeleid in de verschillende OE’s.
 • Realiseren van goede scores op key performance indicatoren en verder tot ontwikkeling brengen van value based healthcare.
 • Verbeteren en verstevigen van de externe samenwerkingsrelaties, met name met de verwijzers in de 1e lijn.
 • Interpreteren van marktontwikkelingen en deze omzetten in beleid.
 • Leiding geven aan diverse clusterbrede projecten.


Functie-eisen en persoonskenmerken

 • Uitstekende managementkwaliteiten, ruime ervaring met leiding geven aan een grote complexe eenheid binnen of buiten de ziekenhuiszorg, waarbij (indirect) leiding is gegeven aan minimaal 100 fte. Ervaring in de ziekenhuiszorg vormt een pre.
 • Afgeronde academische opleiding, b.v. bedrijfskunde en/of bedrijfseconomie.
 • Financieel onderlegd, analytisch sterk, stuurt strak op kostenefficiency en procesinnovatie.
 • Ruime ervaring met logistieke processen en capaciteitsplanningen.
 • Bewezen kwaliteiten als verandermanager, toont strategisch leiderschap middels lange termijn oplossingen.
 • Goed ontwikkeld gevoel voor intermenselijke verhoudingen en in staat om te verbinden met meerdere loyaliteiten.
 • In staat om proactief in te spelen op de dynamiek en ontwikkelingen in de markt.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Beschikt over een visie en strategische kwaliteiten, kan overstijgend denken en problematiek overkoepelend benaderen.
 • Besluitvaardig, resultaatgericht, innovatief, mede in staat ook anderen te stimuleren op het gebied van innovatie c.q. verbetervermogen.
 • Flexibel en stressbestendig, blijft ook onder tijdsdruk effectief handelen.
 • Verbinder en teamplayer, hecht veel belang aan directe contacten om zaken voor elkaar te krijgen.
 • Is gewend om in dualiteit te werken en lijnen uit te zetten, kan snel schakelen in een dynamische en complexe omgeving, heeft oog en oor voor de belangen van anderen.
 • Durft ook kritisch naar zichzelf te kijken en onderneemt actie om eigen kennis en vaardigheden (verder) te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden

De functie is ingeschaald op het niveau FWG 75/80 conform de Cao Ziekenhuizen.


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen