Voorzitter Bestuur | Landelijke Vereniging POH-GGZ

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Uurbasis

In het kort

Omdat de huidige voorzitter aftreedt, zoekt de Landelijke Vereniging POH-GGZ per 1 januari 2024 en voor een aantal dagdelen per maand een nieuwe voorzitter van het bestuur. Een ervaren bestuurder die de rol van boegbeeld van de vereniging vervult, vernieuwend is in het zoeken naar mogelijkheden om meerwaarde te creëren voor de leden en die de relatief jonge vereniging (en de functie POH-GGZ) op een stevige manier positioneert binnen de huisartsenzorg, de ggz en het sociale domein. Een empatische, verbindende en inspirerende voorzitter met oog voor de relevante ontwikkelingen op het gebied van de (nieuwe) GGZ en huisartsenzorg, en die richting geeft aan de continuïteit en verdere ontwikkeling van de vereniging.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

De Landelijke Vereniging POH-GGZ

De Landelijke Vereniging POH-GGZ (kortweg: LV POH-GGZ) werd in 2014 opgericht en heeft ten doel bij te dragen aan de inhoudelijke en functionele ontwikkeling van de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts ggz) op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Daarnaast streeft de vereniging naar zo veel mogelijk landelijke uniformiteit in de taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de POH-GGZ. Daarbij is de missie om de POH-GGZ prominent te positioneren en te profileren als een vanzelfsprekende en onderscheidende speler binnen de huisartsenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en het sociale domein.

Belangenbehartiging, beroepsontwikkeling en ledenservice vormen het hart van de organisatie. Op dit moment telt de vereniging bijna 1.900 leden, waarvan ruim 51% in loondienst werkt en het overige deel van de ledengroep in een detacherings- of ZZP-constructie. De functie POH-GGZ werd in 2008 binnen de huisartspraktijken geïntroduceerd en richt zich op zorg aan patiënten met (mogelijke) psychische, psychosociale of psychosomatische klachten. Dit ter ondersteuning van de huisarts die medisch eindverantwoordelijk is.

De LV POH-GGZ wil zich de komende jaren meer en meer ontwikkelen tot belangrijke belangenbehartiger van de leden en zijn positie in het medisch speelveld waarin de POH-GGZ opereert verder verstevigen. Dit door hiervoor nieuwe projecten op te starten en lopende projecten tot een succes te maken. In het jaar- en meerjarenplan 2024-2026 is hiertoe onder meer opgenomen:

• Betere kennisdeling: de website van de vereniging verder ontwikkelen tot platform waar leden relevante kennis en hulpmiddelen kunnen vinden en het ontwikkelen en vormen van structuren waarin (ervaren) POH’s-GGZ kennis over het vak bundelen en delen. Daarnaast het organiseren van webinars en het betrekken van de leden bij de (inhoudelijke) voorbereiding ervan.
• Verbeteren van het contact met de leden: werken aan een betere regionale zichtbaarheid en de banden aanhalen met regionale samenwerkingen. Verder een ledendag organiseren die laagdrempelig toegankelijk is voor leden. 
• Verstevigen van de (werk)organisatie van de vereniging: uitbreiden en verder professionaliseren van de werkorganisatie. 
• Verder inzetten op samenwerking: brede versteviging van de banden met samenwerkingspartners en stakeholders. Hierbij is een van de speerpunten de profilering van de POH-GGZ als belangrijk schakelpunt in de zorg en ten opzichte van andere professionals, netwerken en organisaties. Partijen waarmee hierbij nadrukkelijk samengewerkt wordt of deze samenwerking gezocht moet worden zijn bijvoorbeeld het Landelijk Overleg POH-GGZ, de federatie van wetenschappelijke en beroepsverenigingen van pedagogische en psychologische beroepen P3NL en de Samenwerkende Beroepsverenigingen Huisartsenzorg.

Als nieuwe voorzitter van het bestuur ben je de voortrekker in het daadwerkelijk (helpen) realiseren van deze en andere plannen. Dit in nauwe samenspraak en samenwerking met de Ledenraad en de verenigingsmanager.

Organisatiemodel

Het hoogste orgaan van de LV POH-GGZ is de Ledenraad. De Ledenraad bestaat uit zestien leden die telkens voor drie jaar worden benoemd. De Ledenraad bepaalt vooraf de inhoudelijke en financiële kaders waarbinnen het bestuur beleid voert. De raad houdt achteraf toezicht op het bestuur op basis van het jaarverslag en de jaarrekening.

Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door de Ledenraad en bestaat nu uit vier personen; naast de voorzitter een penningmeester en twee overige bestuursleden. De benoemingstermijn is drie jaar en een bestuurder is eenmaal herbenoembaar. De belangrijkste verantwoordelijkheden van het bestuur zijn het voeren van beleid, de financiële gang van zaken, vertegenwoordiging van de vereniging en de aansturing van de verenigingsmanager. Het bestuur ontwikkelt een beleids- en financieel kader (meerjarenplan, jarenplan en begroting) dat goedkeuring behoeft van de Ledenraad. Ook ontwikkelt het bestuur in samenspraak met de verenigingsmanager een uitvoeringskader, bestaande uit opdrachten aan en mandaat voor de verenigingsmanager. Op basis van dit mandaat is de verenigingsmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en taken.

De verenigingsmanager stuurt de werkorganisatie en daarmee de dagelijkse gang van zaken van de vereniging aan. De werkorganisatie bestaat op dit moment uit in totaal zes betaalde krachten, zestien vrijwilligers in commissies en bij de uitvoering betrokken verenigingsleden. Ook bereidt de verenigingsmanager het bestuursbeleid voor en voert het zowel inhoudelijk als procesmatig uit. 
De verenigingsmanager bewaakt de dagelijkse financiële gang van zaken, vertegenwoordigt de vereniging en ondersteunt de verschillende verenigingsorganen. Daarbij legt de verenigingsmanager verantwoording af aan het bestuur.

Voorzitter van het bestuur

Als voorzitter van het bestuur ben je het boegbeeld van de vereniging en heb je een belangrijke rol in het stevig positioneren en profileren van de relatief jonge LV POH-GGZ en de functie POH-GGZ  binnen het brede en complexe zorgveld. Daarbij behartig je vol overtuiging de belangen van de leden van de vereniging en zoek je naar nieuwe manieren om meerwaarde te creëren voor de vereniging en haar leden.

Je hebt een voortrekkersrol in de besturing van de vereniging en je bent primair verantwoordelijk voor de bestuursprocessen. Dit betekent dat je zorgdraagt voor goede in- en externe vertegenwoordiging van het bestuur, het functioneren van het bestuur bewaakt en bevordert, samenwerking stimuleert en de taken delegeert. Bij geschillen treed je bemiddelend op. Ook ben je als voorzitter bestuur verantwoordelijk voor de continuïteit en verdere ontwikkeling van de organisatie en waarborg je een financieel gezonde vereniging die haar maatschappelijke functie optimaal vervult.

In deze impactvolle functie zit je de vergaderingen van het bestuur én van de Ledenraad voor. Hierbij bevorder je een efficiënt en plezierig vergaderklimaat, ben je een open gesprekspartner, onderhandel je waar nodig, maar ben je vooral iemand die op een verbindende en inspirerende manier discussies leidt en constructieve besluitvorming stimuleert.

Verder bereid je de vergaderingen voor. Dit doe je in nauwe samenspraak met de verenigingsmanager die dagelijks leidinggeeft aan de werkorganisatie van de vereniging en verantwoordelijk is voor alle voorbereidende en uitvoerende activiteiten. Daarnaast bespreek je met de verenigingsmanager alle relevante interne en externe ontwikkelingen, de voortgang op beleid en de onderwerpen voor besluitvorming. Omdat jij het boegbeeld van de vereniging naar buiten bent, maar ook de verenigingsmanager een rol heeft in de externe vertegenwoordiging van de vereniging en het woordvoerderschap, stemmen jullie ook hierover nauwgezet af.

Al met al kun je als voorzitter van het bestuur van de LV POH-GGZ rekenen op een afwisselende en invloedrijke functie. Een bestuurdersrol binnen een dynamische vereniging waar je veel ruimte en mogelijkheden hebt om vanuit je kennis, ervaring en persoonlijkheid bij te dragen aan het verder versterken van de positie van een groeiende belangenorganisatie.

Het profiel, de functie-eisen en de competenties die we van onze nieuwe voorzitter van het bestuur van de LV POH-GGZ vragen staan hieronder vermeld.

Profiel

Voor jou geldt:

• Je hebt affiniteit met de huisartsenzorg en (de nieuwe) ggz in het algemeen en de functie POH-GGZ in het bijzonder.
• Je stelt de belangen van de (zich ontwikkelende) functie POH-GGZ en haar uitvoerders voorop en bent in staat om die te behartigen.
• Je bent doortastend, gericht op samenwerking en inspirerend voor het bestuur, de Ledenraad en de verenigingsmanager.
• Je denkt strategisch en je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het veld.
• Je hebt aandacht voor de dagelijkse praktijk van de POH-GGZ en de voortschrijdende ontwikkelingen, zonder de brede context uit het oog te verliezen.
• Je hebt een natuurlijke aanleg voor besturen.
• Je kunt goed omgaan met belangentegenstellingen, je bent evenwichtig en bestendig, en je kunt tegen een stootje.
• Je hanteert een dienende en coachende leiderschapsstijl.

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

• academisch denk- en werkniveau;
• ervaring als bestuurder, bij voorkeur in de zorgsector;
• kennis van de structuur van een vereniging;
• een goed en relevant netwerk, ervaring met het extern representeren van een organisatie en je kunt goed optreden in het openbaar en in de media;
• het vermogen om als generalist een visie en strategie naar concrete doelen te vertalen;
• oog voor relevante ontwikkelingen in de regio en betrokkenheid bij de ontwikkelingen op het gebied van de (nieuwe) ggz en huisartsenzorg;
• gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen en processen;
• goede communicatieve en contactuele vaardigheden.

Competenties

Verder ben je:

• inspirerend en verbindend;
• stevig en je laat je mening horen;
• daadkrachtig en besluitvaardig;
• overtuigend en organisatiesensitief;
• invoelend, tactvol en benaderbaa.

Tijdsinvestering en honorering

Voor een goede uitvoering van de functie is een tijdsinvestering van zo’n zes uur per week gewenst. Er is een vacatievergoeding beschikbaar die in lijn is met de tijdsinvestering.

Procedure

De Landelijke Vereniging POH-GGZ laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 0343 – 203 010 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk op zondag 10 december. De eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten worden gevoerd op woensdag 13 december. De data voor de selectiegesprekken bij de LV POH-GGZ worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen