Directeur-bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Parttime

Huize Het Oosten (HHO) is een kleinschalige woon-, leef- en zorggemeenschap op een prachtige locatie in Bilthoven. HHO zorgt voor veiligheid, geborgenheid en een optimaal woon- en leefklimaat waarbij de bewoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en met eigen stijl het leven verder kunnen vormgeven.

HHO biedt huisvesting, excellente services en kwalitatief hoogwaardige zorg aan vrijmetselaren, hun partners en aan bewoners die de identiteit van de Vrijmetselarij en bijbehorende maçonnieke waarden onderschrijven. Op het terrein van HHO bevinden zich twee appartementencomplexen met koopwoningen. Deze worden beheerd door twee verenigingen van eigenaren. Dat zijn zelfstandige rechtspersonen die onder meer een zakelijke relatie met HHO hebben. De bewoners van de koopappartementen maken deel uit van de leef- en woongemeenschap.

HHO onderschrijft de maçonnieke visie dat alle mensen in principe gelijk zijn en streeft naar verdraagzaamheid en naastenliefde. De bijzondere doelgroep van HHO maakt zijn eigen leefsfeer en geeft zelf vorm aan de dagelijkse activiteiten vanuit een lange traditie.

Belangrijke facetten van de dienstverlening van HHO zijn het vastgoed, de services en de zorg. Voor wat betreft de zorg wordt momenteel, met een samenwerkingspartner uit de regio, een eigentijds model ontwikkeld passend bij de maat en omvang van HHO. Men streeft naar goede zorg, hoogwaardige behandeling en gelijkwaardige samenwerking. Deze strategie zal in de komende periode worden geïmplementeerd. Hiertoe vindt intensief overleg plaats met onder andere de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het Huiskringbestuur. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan een solide strategie voor het vastgoed en een uitbouw van de services. Ook speelt HHO proactief in op alle veranderingen in het zorgstelsel en past waar nodig de bedrijfsvoering hierop aan. Een interim bestuurder heeft de organisatie de laatste maanden begeleid en de strategie is herijkt.

HHO kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding en verwacht voor het huidige jaar en toekomstige jaren positieve resultaten te realiseren. Meer informatie, waaronder het kwaliteitsverslag, is te vinden op de website www.huizehetoosten.nl

DIRECTEUR-BESTUURDER

HHO is op zoek naar een ervaren en servicegerichte directeur-bestuurder, die de inhoud van de strategie omarmt en de invoering verder vorm kan geven. Iemand die zich hard wil maken voor deze mooie en bijzondere organisatie en met alle belanghebbenden kan bouwen aan een slagvaardige, toekomstbestendige organisatie. Met goede passende dienstverlening, excellente services en goede zorg, toegesneden op de maat en omvang van HHO.

Samen met het MT geeft u sturing aan de organisatie waarbij de Manager Zorg een centrale rol zal spelen in het aansturen van de zorg.

U bent zichtbaar binnen de organisatie en realiseert zich de belangen van alle betrokkenen. U bent zich bewust van de unieke woongemeenschap binnen HHO en zet zich in om deze te behouden. U geeft op heldere, besluitvaardige, transparante en inspirerende wijze leiding aan de organisatie en stuurt koersvast. U bent dichtbij, toegankelijk, en schakelt makkelijk op alle niveaus.

Resultaatgebieden

 • In verbinding met interne belanghebbenden (waaronder het Huiskringbestuur, CR en OR) en externe stakeholders en samenwerkingspartners borgen van het excellente serviceniveau van HHO, nu en in de toekomst.
 • In stand houden van de financieel solide basis, hiertoe zorgdragen voor een efficiënte bedrijfsvoering en teweegbrengen van een verscherpt gevoel van urgentie voor kosten-baten verhoudingen en kwaliteitsverbetering in alle geledingen van de organisatie.
 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld van HHO en behartigen van de belangen in het maatschappelijke en politieke krachtenveld.
 • In goede banen leiden van de lopende gesprekken om t.z.t de inhoudelijke zorgfunctie uit te besteden aan een collega-zorgorganisatie en ervoor zorgen dat het huidige hoge kwaliteitsniveau van de zorgverlening daarbij minimaal wordt gehandhaafd.
 • In overleg verder inhoud geven aan de zakelijke relatie tussen de VvE’s van de beide appartementencomplexen met koopwoningen en HHO.
 • In nauwe samenwerking met de MT-leden verantwoordelijkheid dragen voor het vaststellen van de strategische beleidsdoelen, te bereiken resultaten en daarbij behorende prioriteiten, waarbij de strategische doelen op transparante wijze worden vertaald naar concrete activiteiten.
 • Fungeren als inspirerend leider, aanspreekpunt en sparringpartner voor de managers, zowel op het gebied van het primaire proces als de ondersteunende processen, en scheppen van een inspirerend klimaat op grond waarvan managers zich kunnen ontwikkelen tot resultaatgerichte integrale managers en zelfverantwoordelijkheid van teams en medewerkers wordt gestimuleerd.
 • Pal staan voor de professionele ontwikkeling van de medewerkers in alle geledingen, onder meer door gerichte MD-trajecten, bevorderen van inhoudelijke samenwerking en de medewerkers inspireren en enthousiasmeren waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.
 • Invulling geven aan maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap.
 • Bewaken van de medezeggenschap en tevredenheid van bewoners en medewerkers en fungeren als gewaardeerd gesprekspartner in gelijkwaardigheid, met oog voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden.
 • Bewaken van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Investeren in een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht, verantwoording dragen voor afstemming over strategie en beleid alsmede zorgdragen voor een adequate en tijdige informatievoorziening aan de Raad van Toezicht, zodat deze zijn taken goed kan vervullen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau met uitgebreide directie of bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën, vastgoed(financiering) en bedrijfsvoering.
 • Ervaring in een verantwoordelijke positie als directeur/manager of bestuurder, kennis van en ervaring binnen de langdurige zorg is een pré.
 • Heeft affiniteit met en respect voor de Vrijmetselarij en de maçonnieke waarden en bewaakt de identiteit van de organisatie.
 • In staat de organisatie richting te geven in de transitie naar een toekomstbestendige positie en hiertoe constructieve samenwerkingsrelaties tot stand te brengen.
 • Uitstekende communicator, vaardig netwerker, in staat om duurzame en effectieve relaties op te bouwen en te onderhouden in een dynamische omgeving (gemeenten, zorgverzekeraars en overige relevante stakeholders).

Daarnaast zijn de volgende kwalificaties van toepassing:

U bent een evenwichtige, inspirerende en verbindende persoonlijkheid met een goed gevoel voor verhoudingen. U profileert zich op een natuurlijke wijze als een gezaghebbende bestuurder, authentiek, empathisch en aimabel. U onderscheidt zich door een positieve levenshouding en u toont oprechte interesse voor andermans levensvragen.

U bent vernieuwend in uw denken, besluitvaardig en handelt doortastend. U beschikt als ondernemende bestuurder over executiekracht, reflectievermogen, flexibiliteit en koersvast denken. U onderschrijft de strategische keuzes en bent aantoonbaar succesvol in de implementatie van (bedrijfsmatige en personele) organisatieveranderingen. U bent overtuigend in woord en voorbeeldgedrag, een teamspeler die kan delegeren en anderen enthousiast kan maken. Communicatie en presentatie zijn professioneel en sluiten aan bij de mensen waarmee wordt overlegd.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt uitgevoerd in een parttime dienstverband (in de toekomst wordt gedacht aan een dienstverband van 50%, gegeven de huidige situatie en de transitiefase waarin de organisatie zich thans bevindt zal er bij aanvang wellicht een hogere intensiteit noodzakelijk zijn).

De functie wordt ingeschaald in klasse 2-3 van WNT-2

PROCEDURE

Solliciteren kan via www.suurcompany.nl

Sollicitanten met passende werkervaring en een helder onderbouwde motivatie zullen worden uitgenodigd voor een preselectiegesprek. Na deze voorselectie zal de long- en shortlist van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Hiervan zal een aantal kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten zullen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure ontvangen.

 

In het eindstadium van de procedure kan gebruik gemaakt worden van een referentiecheck.

 

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure

CONTACT

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:
Marja Suur, Partner
Monica van der Ven, Personal Assistant

(Intermediair)

Suur & Company is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen