Directeur- Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/directeur-bestuurder-2/

Directeur-Bestuurder

Sint Jozefoord

De Stichting Sint Jozefoord is een kleine en zelfstandige zorginstelling voor verpleeghuiszorg, wonen met zorg, hulp thuis en dagbesteding in Nuland, gemeente ‘s-Hertogenbosch. De zorginstelling is ontstaan uit het voormalige kloosterbejaardenoord van de zusters “ Dochters van Maria en Jozef” (DMJ) te ’s-Hertogenbosch.

Sint Jozefoord is ingebed in de katholieke traditie. Vanuit dit kader biedt Sint Jozefoord goede zorg en ondersteuning aan zowel religieuzen, geassocieerden als ook aan niet-religieuzen zowel binnen het complex aan de Duyn en Daelseweg als in de omgeving. De gebouwen zijn gedeeltelijk nieuw, gedeeltelijk gerenoveerd en gedeeltelijk oud.

De zorg en ondersteuning wordt geboden binnen de visie dat de kwaliteit van het leven centraal staat; dat bewoners en cliënten zo lang mogelijk actief blijven en gestimuleerd worden dat te doen wat zij nog kunnen.  Openheid naar en verbondenheid met de omgeving staat hoog in het vaandel.

Bij Sint Jozefoord staan de volgende waarden centraal:

 • Gelijkwaardigheid: iedereen bij Sint Jozefoord is gelijkwaardig aan elkaar. De bewoner heeft de vrijheid zijn of haar eigen keuzes te maken, waarbij respect voor de medebewoners voorop staat.
 • Verbondenheid: het belang van het sociale netwerk van de bewoner wordt erkend en hier wordt naar gehandeld. Het streven is een optimaal welbevinden van de bewoner op het sociale, lichamelijke en geestelijke vlak.
 • Kleinschalig: de kracht van Sint Jozefoord schuilt in haar kleinschaligheid. Door deze kleinschaligheid kan persoonlijke zorg geboden worden, waarbij de bewoner te allen tijde voorop staat. Groot zijn in kleinschaligheid is het devies.
 • Kwaliteit: Sint Jozefoord staat voor kwaliteit. De gewenste hoge kwaliteit wordt mede bereikt door open te staan voor veranderingen en op een vernieuwende wijze te werken. De inzet, tevredenheid en samenwerking van alle medewerkers is van het hoogste belang. Sinds 2012 heeft Sint Jozefoord het Prezo Gouden Keurmerk in de Zorg.

In 2017, 2018 en 2019 heeft Sint Jozefoord het Keurmerk Beste Werkgever gekregen. Sint Jozefoord behaalt reeds jaren goede tot zeer goede scores bij de cliënt- en medewerkers onderzoek. Medewerkers, medezeggenschap, management en raad van toezicht zijn eensgezind in hun overtuiging dat Sint Jozefoord zijn specifieke karakter - afkomstig van de zusters – moet proberen te behouden.

Organisatiestructuur

Het bestuur van Sint Jozefoord wordt gevormd door de Directeur-Bestuurder. De Raad van Toezicht ziet kritisch toe op het bestuur en beleid van Sint Jozefoord en fungeert als klankbord voor de Directeur-Bestuurder.

De Directeur-Bestuurder is eindverantwoordelijk voor het besturen van Sint Jozefoord en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de (statutaire) doelstellingen, strategie en beleid van de organisatie alsmede de daaruit voorvloeiende resultaatontwikkeling, kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening. De Directeur-Bestuurder vormt samen met de zorgmanagers en de managers van de ondersteunende diensten het managementteam. In het MT wordt het beleid van de organisatie geëvalueerd en vastgesteld onder de eindverantwoordelijkheid van de Directeur-Bestuurder. De ondernemingsraad en cliëntenraad brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Directeur-Bestuurder m.b.t. het gevoerde beleid, de financiële resultaten, de begroting en het jaarwerkplan.

Kerncijfers (2018)

Sint Jozefoord is een financieel gezonde instelling en is vol vertrouwen om de gevolgen van de transitie in de gezondheidszorg goed te kunnen opvangen. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Sint Jozefoord een continuering van positieve financiële resultaten en handhaving van het robuuste weerstandsvermogen.

Aantal bewoners en cliënten

294

Aantal medewerkers

266 (156 fte) + 113 vrijwilligers

Totale Omzet

ca. € 12,4 miljoen

Netto Financieel Resultaat

ruim € 400.000

Weerstandsvermogen

(eigen vermogen in % totale omzet)

38%

Informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.jozefoord.nl


Profiel Directeur-Bestuurder

De Raad van Toezicht van Sint Jozefoord komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van Directeur-Bestuurder.

Uw persoonlijke drijfveer is om Sint Jozefoord blijvend te profileren als dé plek waar mensen goede zorg krijgen en elkaar ontmoeten. U onderschrijft het motto ‘Alles in verbondenheid’ en u ziet erop toe dat dit gedragen wordt door de gehele organisatie met de bewoner als uitgangspunt. U bent sociaal bewogen (vanuit de katholieke traditie), u gaat een band aan met bewoners en medewerkers en u kent hen bij naam en toenaam. Als er wat te vieren valt bent u van de partij, maar ook bij droevige gebeurtenissen in iemands leven weten mensen dat zij bij u terecht kunnen en dat u naast hen staat.

U stelt zich op als echte teamspeler en u zet zich met hart en ziel in om gezamenlijk met anderen doelen te realiseren. U kunt goed schakelen tussen strategisch niveau en het operationaliseren en implementeren met als uitgangspunt excellente kwaliteit van zorg, cliënt- en medewerkerstevredenheid en financiële continuïteit. U hecht veel belang aan medezeggenschap van medewerkers en participatie van bewoners en cliënten.

Resultaatgebieden

 • De eindverantwoording dragen voor mensgericht aansturen van de organisatie en Sint Jozefoord groot laten zijn in kleinschaligheid.
 • Vervolg geven aan de ingezette strategische koers en op basis van een concrete lange termijn visie zorgdragen voor het systematisch implementeren en verder uitbouwen van het strategisch beleid.
 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld van Sint Jozefoord en bijdragen aan continuering van het positieve imago van Sint Jozefoord.
 • Borgen van de financiële continuïteit, realiseren van een efficiënte inrichting van de (zorg)processen en sturen op het beheersen van kosten, in nauwe samenwerking met de controller.
 • Verantwoording dragen voor de implementatie, borging en stimulering van kwaliteitszorg in alle geledingen van de organisatie.
 • Continueren van de goede scores wat betreft tevredenheidsonderzoeken, werkgeverschap en kwaliteitskeurmerken.
 • Initiëren van nieuwe c.q. continueren van bestaande projecten op het gebied van ICT, domotica etc.
 • In goede banen geleiden van bouw- en renovatietrajecten alsmede zorgdragen voor een stabiele lange termijn vastgoedontwikkeling.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Binden en boeien van de medewerkers en managen van verwachtingen en behoeften, door verbindend en resultaatgericht leiderschap, en scheppen van stimulerende kaders voor taakvolwassenheid en eigenaarschap.
 • Investeren in kwaliteit van personeel en zorgdragen voor een wervend HR-beleid, zodat Sint Jozefoord een aantrekkelijk werkgever blijft voor het middenkader en de verzorgende disciplines.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de Medezeggenschapsorganen
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht alsmede met de congregaties, i.h.b. met de DMJ.

Functie-eisen

 • Ruime succesvolle directie/bestuurlijke ervaring, bij voorkeur verkregen in een complexe organisatie in de zorgsector.
 • Afgeronde relevante academische opleiding of academisch werk- en denkniveau.
 • Beschikt over strategisch inzicht en is in staat om een visie en strategie te ontwikkelen, te implementeren, uit te voeren en te evalueren.
 • Financieel sterk onderlegd, aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, in het bijzonder met vastgoed, ICT, HR-vraagstukken en facilitaire zaken.
 • Kennis van (de ontwikkelingen in) het zorgstelsel en de financiering daarvan en een duidelijke visie op de ontwikkelingen hierin.
 • Communiceert op een open en heldere wijze in de organisatie, heeft een ontvankelijke houding t.a.v.  medezeggenschap en onderhoudt een open dialoog met de medezeggenschapsorganen.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en lobbyactiviteiten, kent het ambtelijke en politieke speelveld.
 • Beschikt over een uitgebreid netwerk dat relevant is voor de organisatie dan wel is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.
 • Omarmt gastvrijheid en voelt zich thuis in het Brabantse en is woonachtig in de nabije omgeving.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • Warme persoonlijkheid, betrokken, toegankelijk, laagdrempelig.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig, enthousiasmerend, komt samen met anderen tot nieuwe ideeën en vertaalt woorden in daden, ondernemend en innovatief.
 • Scherpe politieke antenne, kan goed omgaan met tegengestelde belangen. 
 • Is transparant, organisatie-sensitief en heeft uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie, soepel in de omgang, relativeringsvermogen en heeft gevoel voor humor.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2).

(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen