Directeur-bestuurder | Park Zuiderhout

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Verpleeghuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Park Zuiderhout is een unieke plek waar mensen op leeftijd landelijk wonen. Het is een bijzondere plek met een rijke historie. Dat voelt iedere bezoeker bij het opgaan van de kenmerkende oprijlaan die uitloopt op het mooie Missiehuis dat bijna honderd jaar oud is. Wat ooit begon als grootseminarie is nu uitgegroeid tot een bloeiende woonwijk voor ouderen die het leven vieren.

Inmiddels is Park Zuiderhout uitgegroeid tot een woonwijk waar zo’n 350 bewoners, voornamelijk ouderen, genieten van een fase van een leven waarin er niet zoveel meer hoeft. Er is ruimte om nieuwe energie en inspiratie op te doen. En daarnaast is er tijd om stil te staan bij alles wat het leven tot nu toe heeft gebracht en waardevol heeft gemaakt. Zingeving en spiritualiteit zijn van oudsher verbonden met Zuiderhout. Ook nu nog. Er wonen paters en broeders van verschillende religieuze groeperingen op Park Zuiderhout. Maar inmiddels wonen er op Park Zuiderhout voornamelijk mensen zonder specifieke religieuze achtergrond. 

Alle vormen van ondersteuning en zorg, alle woon- en servicediensten, maar ook alle ondersteunende diensten voor de medewerkers zijn gehuisvest op één locatie. Park Zuiderhout biedt huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf. Verpleging, persoonlijke verzorging en persoonlijke begeleiding bieden wij ook extramuraal aan, zowel binnen Park Zuiderhout als in het dorp Teteringen. Park Zuiderhout omvat vier afdelingen met zorgappartementen, twee kleinschalige woongroepen met ieder zeven bewoners, Munnikhof voor 22 bewoners met dementie en 106 huurappartementen. Daarnaast heeft Park Zuiderhout dagbehandeling en dagbesteding in haar pakket voor eigen bewoners en bezoekers. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is 85+. 

Het (doen) exploiteren van diverse woonvormen met een ruim aanbod voor echtparen is een steeds belangrijkere kernactiviteit van de organisatie. Er zijn wachtlijsten voor de appartementen, in diverse prijsklassen. De kwaliteit van de gebouwen en ook van diensten is hoog met een eigen keuken met veel mogelijkheden en de eigen wasserij als onderscheidende producten. Minstens zo belangrijk als wonen en services is het welzijn van de bewoner. Park Zuiderhout werkt voortdurend aan een gevarieerd aanbod van welzijnsdiensten en activiteiten onder de vlag van Zuiderhout Buiten. Het streven is om het leven in Park Zuiderhout voor de verschillende groepen bewoners aantrekkelijk te maken en het vieren van het leven te ondersteunen. Ondersteuning en zorg worden meer op de achtergrond aangeboden, en dan precies op de manier die de bewoner aangenaam vindt: op een prettige, discrete wijze, met aandacht en respect.

Park Zuiderhout behoort tot een selecte groep van zelfstandige, compacte zorgorganisaties waarbij het fundament stevig genoeg is om de zelfstandigheid te kunnen behouden. Park Zuiderhout heeft diverse samenwerkingsrelaties met zorg- en welzijnspartners in de directe omgeving.

De missie is helder: een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en levensgeluk van bewoners. De eigen leefstijl, de autonomie en levensbeschouwing zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Park Zuiderhout wil uitblinken in het uitnodigen en ondersteunen van de bewoner bij het voeren van de regie over het eigen leven.

De visie van Park Zuiderhout is: “Vieren van het leven”. Deze visie heeft de organisatie concreet vertaald in vier kernwaarden. Medewerkers en vrijwilligers gebruiken de kernwaarden als kompas voor hun houding en gedrag tijdens het dagelijks handelen in Park Zuiderhout. De vier kernwaarden zijn:

• Vertrouwen
• Verbinding
• Verantwoordelijkheid
• Veerkracht

Park Zuiderhout ziet de bewoner als uniek en zelfstandig, met een eigen persoonlijkheid, eigen relaties en een eigen geschiedenis. Dit mag niet verloren gaan op het moment dat iemand aangewezen is op ondersteuning en zorg. De nadruk ligt niet op de ziekte of de beperking, maar op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenisvol maakt. De organisatie omarmt het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Park Zuiderhout legt het accent op zo normaal mogelijk wonen. Daarom spreekt men bij voorkeur niet over cliënt, maar over bewoner. Vanuit de visie is de aandacht voor welzijn en zingeving een bijzonder speerpunt van beleid. 

Medewerkers maken het verschil. Ondanks de krapper wordende arbeidsmarkt lukt het Park Zuiderhout, mede dankzij een actief wervings- en opleidingsbeleid, het personeelsbestand kwalitatief en kwantitatief op pijl te houden. Medewerkers worden getraind om aandacht te hebben voor welzijn, levensvragen en zingeving en om bewoners vanuit de kernwaarden tegemoet te treden. In het opleidingsprogramma besteedt Park Zuiderhout ruim aandacht aan onderwerpen als bejegening, gastheerschap, oog voor levenskunst en basiskennis over het religieuze leven en religie. 

Een warme, respectvolle zorg wordt daarnaast niet alleen door mantelzorgers en professionele zorgmedewerkers geleverd, maar ook met de toewijding en inzet van vrijwilligers. Door vrijwilligers van verschillende leeftijd, achtergrond en cultuur in het Park te integreren, willen betrokkenen de samenleving dichter bij de bewoners brengen. De inzet van vrijwilligers wordt gezien als een grote toegevoegde waarde. 

Voor uitvoerige informatie over Park Zuiderhout, zie: www.parkzuiderhout.nl

Karakteristiek van de directeur-bestuurder

De directeur-bestuurder is integraal eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, de bedrijfsvoering en de continuïteit van Park Zuiderhout (en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor het operationele en strategische functioneren van de organisatie). De bestuurder stuurt het managementteam aan en bewaakt de samenhang in de organisatie. De directeur-bestuurder is tevens het boegbeeld van de organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van Park Zuiderhout op regionaal niveau. Van de directeur-bestuurder wordt verwacht dat hij of zij het strategisch beleidsplan “Samen op weg naar 2025” onderschrijft en daarop voortbouwt.

De directeur-bestuurder bestuurt met warme aandacht en betrokkenheid en is in staat zowel binnen als buiten de organisatie actief verbindingen te leggen en betrokkenen te boeien.

De directeur-bestuurder dient zich te verenigen met de navolgende uitgangspunten:

• Park Zuiderhout streeft – als zelfstandige organisatie – naar samenwerking met andere partijen, waarbij het behoud van de eigen identiteit en de continuïteit van de organisatie centraal staan
• Park Zuiderhout streeft naar een positie als aanbieder van een compleet pakket met zorg en diensten op lokaal niveau
• de geleverde zorg- en dienstverlening voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormeringen.

Op grond hiervan wordt van de directeur-bestuurder verwacht dat deze:

• uitvoering geeft aan een hoge kwaliteit van dienstverlening en het behoud hiervan alsmede zorg draagt voor een gekwalificeerde uitstraling van Park Zuiderhout met behoud van het kleinschalig karakter;
• Park Zuiderhout stevig profileert in het werkgebied;
• vorm geeft aan nieuwe en innovatieve zorgconcepten en inspeelt op kansen en ontwikkelingen op de intra- en extramurale zorgmarkt;
• de huidige organisatiestructuur evalueert en een passende organisatiestructuur voor de toekomst implementeert;
• bijdraagt aan een stevig en slagvaardig managementteam;
• zorg draagt voor het behoud van een financieel gezonde organisatie; hieronder verstaan het verkennen van de mogelijkheden tot nieuwe vormen van dienstverlening m.b.t. het vastgoed van de organisatie (met name het Missiehuis) en samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld op het vlak van backoffice en innovatie).

Profiel, functie-eisen en competenties van de gezochte bestuurder vindt u onderstaand.

Profiel

De kandidaat:

• beschikt over een lange termijnvisie op het werkveld en op maatschappelijke ontwikkelingen;
• is in staat om vanuit de visie van Park Zuiderhout en met oog voor omgevingsontwikkelingen een strategie te ontwikkelen die recht doet aan de gewenste positie van Park Zuiderhout als professionele dienstverlener en als werkgever in de regio;
• zorgt voor een efficiënte en kwalitatief hoogwaardig functionerende organisatie;
• geeft op inspirerende wijze leiding aan het managementteam door als voorbeeld zichtbaar en toegankelijk te zijn en hen te stimuleren tot verdere groei, samenwerking en innovatie;
• geeft inhoud aan maatschappelijk ondernemerschap, is daarin vernieuwend en bereid en in staat verantwoorde risico’s te nemen;
• realiseert een optimale open communicatie binnen alle geledingen van de organisatie;
• bevordert eenheid binnen de organisatie en schenkt aandacht aan het samenwerkingsproces;
• heeft oog voor de strategische samenwerkingsrelaties, samenwerkingspartners en andere belanghebbenden en onderneemt actie om deze te binden;
• treedt op als een gewaardeerde gesprekspartner van de ondernemingsraad, cliëntenraad en andere belanghebbenden;
• geeft gestalte aan een effectieve samenwerking met de Raad van Toezicht en stelt zich in deze samenwerking toetsbaar op;
• is het boegbeeld van Park Zuiderhout en draagt zorg voor een duidelijk herkenbaar gezicht naar buiten.

Functie-eisen

De kandidaat:

• beschikt over aantoonbare ervaring als integraal eindverantwoordelijk directeur of bestuurder in de zorgsector;
• heeft een academisch denk- en werkniveau;
• heeft gedegen kennis van en ervaring met (financiële) bedrijfsvoering, vastgoedvraagstukken hieronder begrepen;
• heeft kennis van en ervaring met zorginhoudelijke processen;
• heeft kennis van vraagstukken op het gebied van kwaliteit en continuïteit van zorg;
• is NVZD-geaccrediteerd of heeft de bereidheid dit te worden;
• heeft oog voor zingeving en spiritualiteit;
• beschikt over charisma, waarbij inspireren en verbinden kernwoorden zijn;
• is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van eigen functioneren.

Competenties

De kandidaat:

• is gezaghebbend, authentiek, betrouwbaar, integer, toegankelijk, vertrouwenwekkend;
• behoudt integraal overzicht, heeft analytisch en strategisch vermogen met visie en daadkracht, is besluitvaardig;
• is organisatie- en omgevingssensitief, heeft empathisch vermogen;
• bezit bindingskracht, is een bruggenbouwer, kan omgaan met en heeft begrip voor divergerende belangen;
• heeft overtuigingskracht, toont voorbeeldgedrag en draagt bij aan integraal management op MT en teamniveau;
• heeft goed gevoel voor bestuurlijke, ambtelijke, politieke verhoudingen en relatiebeheer;
• weet te boeien en te binden, is enthousiasmerend en transparant.

Conclusie

Voor de nieuwe directeur-bestuurder zal, in het licht van de hierboven geschetste omstandigheden, een van de belangrijkste opgaven zijn de verdere uitbouw van de uitgangssituatie waarin Park Zuiderhout verkeert. Externe focus en het leggen van verbindingen met (nieuwe) samenwerkingspartners zijn hierbij essentieel. Daarnaast is het van groot belang de gemaakte strategische keuzes te vertalen naar een efficiënte interne organisatie en bedrijfsvoering. Dit stelt specifieke eisen aan de nieuwe directeur-bestuurder op het gebied van strategisch denken, communicatieve vaardigheden en de verbindende vermogens van de kandidaat. 

Arbeidsvoorwaardenpakket

Salariëring conform WNT-2, Park Zuiderhout is ingedeeld in klasse III. De omvang van het dienstverband is 32-36 uur per week.

Referenties

Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Assessment

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Procedure

De Raad van Toezicht van Park Zuiderhout laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 44 10 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl

Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op vrijdag 21 mei. De selectiegesprekken bij Corsten & Corsten vinden plaats op donderdag 27 mei. De selectiegesprekken bij Park Zuiderhout vinden plaats op maandag 7 juni.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen