Bestuurder Huisartsenposten Oost-Brabant (via Holtrop Ravesloot)

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
(Groeps)praktijk
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Fulltime

Profiel met betrekking tot de positie ‘bestuurder’ bij Huisartsenposten Oost-Brabant

Organisatie

Huisartsenposten Oost-Brabant (HAPOB) heeft als kernactiviteit het organiseren en verlenen van spoedeisende huisartsgeneeskundige zorg in avond, nacht, weekend en op officieel erkende feestdagen in het werkgebied Oost-Brabant. HAPOB is verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg in de ANW-uren. Dit doet de organisatie voor de ruim 1,2 miljoen inwoners in de regio. Huisartsenposten zijn oorspronkelijk ontstaan omdat de werkbelasting voor huisartsen te groot werd. De verplichting om 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg te bieden was te zwaar. De komst van huisartsenposten heeft deze vraag ingevuld en verlichting gegeven. Ook de toename van het aantal in de praktijk werkende assistenten en praktijkondersteuners, praktijkondersteuners uit de geestelijke gezondheidszorg en eventueel medisch assistenten, vraagt meer van de organisatorische kwaliteiten van de huisarts. HAPOB kreeg vanaf haar oprichting als uitgangspunt de krachten van huisartsen te bundelen, teneinde zo sneller en doelmatiger resultaat te bereiken.

In de afgelopen jaren heeft HAPOB een bestuurlijke transformatie doorgemaakt. De doelen van deze veranderingen zijn geweest om de betrokkenheid en zeggenschap van huisartsen te vergroten en de organisatie klaar te maken om mee te bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Huisartsenposten Oost-Brabant levert zorg vanuit zeven posten (’s-Hertogenbosch, Hedel, Oss, Uden, Eindhoven, Geldrop, Helmond) en een triagecentrum met locaties in ’s-Hertogenbosch en Eindhoven.

De posten ’s-Hertogenbosch, Uden, Eindhoven, Geldrop en Helmond zijn geïntegreerd met de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Het aantal aan Huisartsenposten Oost-Brabant deelnemende huisartsen bedraagt ongeveer 600. Daarnaast werken voor de organisatie ongeveer 440 waarnemend huisartsen.

Missie 

Huisartsenposten Oost-Brabant draagt zorg voor optimale, goed toegankelijke en betaalbare huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW-uren. HAPOB streeft naar een werkwijze die duidelijk en transparant is, waarbij veiligheid, kosten en een cultuur van continu leren centraal staan.

Visie

Huisartsenposten Oost-Brabant ziet draagvlak om te consolideren bij de huisartsen, de ketenpartners en in de organisatie. Dit wordt bereikt in de drie speerpunten van de huidige strategie: HAP Triagecentrum als basis voor het zorgcoördinatiecentrum, HAP-spoedplein als basis voor de regionale huisartsenpost en een optimaal functionerend servicecentrum dat het management, het triagecentrum en de posten ondersteunt bij het realiseren van hun plannen. 

Om deze speerpunten te realiseren, sluit Huisartsenposten Oost-Brabant zich aan bij de ontwikkelingen in de acute zorg en is het nodig dat de huisartsenzorg een belangrijke positie inneemt bij de inrichting van de acute zorg. Om daarbij het juiste personeel te kunnen inzetten, dient HAPOB een aantrekkelijke werkgever te zijn, die duurzame inzetbaarheid hoog in het vaandel heeft.

Huisartsenposten Oost-Brabant is ervan overtuigd dat dit geheel zorgt voor een toekomstbestendige keten van acute zorg in Oost-Brabant en dat deze zorg past binnen de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde. Dat kan alleen indien HAPOB intensief samenwerkt met de partners in de keten ten behoeve van de inrichting van de acute zorg.

Toekomst

HAPOB heeft zich in de afgelopen periode ingespannen in te spelen op de verschillende landelijke transities in de zorg: naast uitdagingen bieden deze ook kansen. Ontwikkelingen in de jeugd-GGZ, ouderenzorg, GGZ, thuiszorg en wijkverpleging raken de eerstelijnszorg en beïnvloeden deze sterk. Vanuit verschillende invalshoeken zijn zorgtaken terechtgekomen bij de huisarts; een trend die zich naar verwachting zal doorzetten. De huisarts wordt meer en meer geacht specifieke kennis te bezitten, zowel in de reguliere diensten als tijdens de ANW-uren. Naast een substitutie van de tweede naar de eerste lijn, wordt er ook gestreefd de patiënt meer sturing te geven over zijn of haar eigen ziekte door het stimuleren van zelfmanagement. Verder bieden nieuwe technologieën kansen om de mogelijkheden voor de huisarts en de patiënt te verruimen.

Om een toekomstbestendige organisatie te worden heeft het prioriteit om in te zetten op een aantal punten. Een belangrijk onderdeel daarvan is aandacht te besteden aan de zorg coördinatie (triage), spoedpleinen (posten) en een goed ondersteunende serviceorganisatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het moeilijk om personeel te vinden voor de triage en ook de huisartsen hebben last van hoge dienstbelasting door de toegenomen zorgvraag op huisartsenzorg in de ANW-uren.

De organisatie speelt in op deze ontwikkelingen. Zij zet in op het (verder) versterken van de ondersteuning van de huisartsen in de regio: de huisarts staat centraal. Nieuwe activiteiten zullen zich met name afspelen op het vlak van innovatieve zorgtoepassingen die het functioneren van de huisarts dienen te vergemak­kelijken. Zorginhoudelijk liggen er kansen in het verschiet in het verder versterken van de ketenzorgtaken en het uitbouwen van de zorg.

HAPOB is de grootste entiteit voor ANW zorg in Nederland, dat is ook een kans in de landelijke positionering. Naast de optimale organisatie van de zorg in de regio in de ANW uren brengt de schaal van de organisatie ook de kans mee om landelijk een positie in te nemen. HAPOB staat daarbij voor de uitdaging om, naar de toekomst, de stem van de huisarts te vertegenwoordigen en om een goed werkgever te zijn voor haar medewerkers. Om dit te kunnen realiseren is de HAPOB regionaal georganiseerd waar het mogelijk is. Een aantal onderdelen van de organisatie zijn centraal geregeld, zoals de ICT, kwaliteitszorg, triage. Deze centrale serviceorganisatie faciliteert de rest van de organisatie zodat iedereen zo efficiënt mogelijk kan werken.

Voor meer informatie: www.huisartsenpostenoostbrabant.nl.

Profiel bestuurder

Plaats in de organisatie

De coöperatie is per 1 januari 2020 gesplitst in een ledenorganisatie (coöperatie) en de uitvoeringsorganisatie (BV). De zorg wordt geleverd vanuit Huisartsenposten Oost-Brabant BV. Aandeelhouder is Coöperatieve Huisartsenposten Oost-Brabant U.A. (de Coöperatie), gevormd door de circa 600 aangesloten huisartsen in het werkgebied. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door een vijfhoofdig Coöperatiebestuur en het Coöperatiebestuur vertegenwoordigt de coöperatie (enig aandeelhouder) in de Algemene vergadering van Aandeelhouders. Sinds 1 april 2020 is de dagelijkse, statutaire, leiding van Huisartsenposten Oost-Brabant in handen van een eenhoofdige raad van bestuur. Een vijfhoofdige raad van commissarissen is toezichthouder van Huisartsenposten Oost-Brabant ‘de BV’. 

De dagelijkse leiding van de zeven posten is in handen van twee regiomanagers. De dagelijkse leiding van het triagecentrum (met twee locaties) is in handen van een manager en er is een directeur voor het servicecentrum. De bestuurder wordt ondersteund door een bestuurs­secretaris. Het managementteam bestaat, naast de bestuurder, uit de regiomanagers, manager triagecentrum, directeur servicecentrum en de bestuurs­secretaris. Het MT overlegt tweewekelijks over beleidszaken en de gang van zaken in de organisatie. Verder kent de organisatie een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Deze gremia hebben een advies- en medezeggenschapsrol in de formele besluitvorming door de bestuurder.

Algemene taken en verantwoordelijkheden

De bestuurder is, als boegbeeld, verantwoordelijk voor de strategie, doelen en resultaten van de organisatie. Hij/zij vertaalt de strategie naar concrete uitvoering binnen de organisatie; in overleg en samenspraak en - waar nodig - met de juiste daadkracht om processen verder te brengen. De bestuurder is verantwoordelijk voor het identificeren van ontwik­kelingen op het vlak van zorg­innovaties, nieuwe technologische toepassingen en past deze binnen de strategische kaders van HAPOB toe. De doorontwikkeling van de organisatie vraagt om een energiek en daadkrachtig bestuurder die zich in ieder geval committeert voor de aankomende fase. De verwachting is dat na deze periode van vier tot vijf jaar de organisatie in een andere fase zit, waarbij opnieuw gekeken zal worden wat er past bij de staat en uitdagingen van de HAPOB. 

De bestuurder heeft als belangrijke taak om kansen en bedreigingen te identificeren binnen politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, zowel regionaal als landelijk. Hij/zij is in staat HAPOB daarin, als grootste landelijke organisatie voor de zorg in ANW-uren, te positioneren en waar nodig deze ontwikkelingen te vertalen naar strategie en beleid voor de organisatie. Om dit te faciliteren heeft de bestuurder als taak een relevant extern netwerk te onderhouden en zorg te dragen voor de vertegenwoordiging van HAPOB bij externe stakeholders (in afstemming met regio’s). De bestuurder dient op inspirerende wijze, HAPOB als voorloper in het zorglandschap bij de diverse stakehol­ders verder te positioneren en te profileren.

Verder is de bestuurder verantwoordelijk voor de coördinatie van de inzet bij en het overleg met de zorgverzekeraars over zorgprogramma's en projecten van HAPOB. Hij/zij houdt toezicht op de financiële en organisatorische uitvoering van de zorg/triage op basis van de overeenkomst met de zorgverzekeraars en de ketenpartners. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het in stand houden van een kwalitatief hoogwaardige en financieel gezonde organisatie.

Het coachen, sturen en opbouwen van het managementteam en indirect de organisatie van de centrale onderdelen van HAPOB valt onder de eindverantwoordelijkheid van de bestuurder. Vanuit deze rol draagt de bestuurder zorg voor het bevorderen van processen ten behoeve van een efficiëntere en klantgerichte bedrijfsvoering, alsook het bewaken van processen ter borging van kwaliteit van zorg. Dat vraagt om een coachende, inspirerende, meedenkende en aansprekende rol naar de managers van de regio’s, het triagecentrum en het servicecentrum.

Binnen de organisatie heeft de bestuurder de taak bij te dragen aan het scheppen van een transparant werkklimaat waarin medewerkers op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken. De bestuurder heeft in gedrag en functioneren een voorbeeldfunctie en is, zowel intern als extern, gericht op verbinding, samenwerking en innovatie. Daaronder valt de taak zorg te dragen voor constructieve medezeggenschap. Hij/zij is, in samenspraak met de bestuurssecretaris, het eerste aanspreekpunt voor de cliëntenraad en de ondernemingsraad en onderhoudt op periodieke basis contact met deze organen. Al deze taken worden uitgevoerd binnen de strategische kaders van de bestuursstructuur met oog voor de eigen positionering en aandacht voor de rollen en verhoudingen in samenwerking met het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen.

Profiel ‘ideale kandidaat’

Opleiding en ervaring         

De kandidaat beschikt over een afgeronde academische opleiding en heeft intensief ervaring met de eerstelijnszorg en een meer gemiddeld goed ontwikkeld gevoel (te staven met voorbeelden) voor de rol en positie van de huisarts. Hij/zij heeft ruime leidinggevende ervaring in een eindverantwoordelijke bestuurlijke of directiepositie in een complexe, in transitie verkerende, organisatie waar inhoudelijk en bestuurlijk gespecialiseerde professionals een belangrijke rol innemen. Beschikt over een goed ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen, weet een bestuurlijk collectief te versterken en heeft ervaring met het creëren van draagvlak. Ervaring in coöperatief bestuurde organisaties kan daarbij een voordeel zijn.

De kandidaat heeft een inspirerende visie op landelijke en regionale ontwikkelingen in de gezondheidszorg, in het bijzonder in de spoed- of acute zorg, en het vermogen deze te vertalen naar een strategische en praktische dienstverlenende organisatie zoals HAPOB. Hij/zij beschikt over zakelijk inzicht, herkent potentiële samenwerkingsverbanden en andere kansen en innovaties die zich in de markt voordoen.

Ervaring met bedrijfskundige vraagstukken en theorieën, affiniteit met decentraal organiseren.

 Eigenschappen

  • inspirerende en motiverende bestuurder die in staat is in een organisatie met complexe belangen, te komen tot concrete resultaten; langs de bekende en soms onbekende weg;
  • heeft een meer dan goed gevoel voor de balans tussen de bestuurlijke uitdaging van de organisatie waar hij/zij erkend en herkend gesprekspartner dient te zijn in combinatie met de relatieve omvang van de organisatie en de daarbij passende persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van haar mensen;
  • innovatief, affiniteit en ervaring met de digitale ontwikkelingen in de zorg gericht op zowel technische als sociale innovatie is vereist;
  • in staat een positieve inbreng te realiseren in de regionale organisatiestructuur met verschillende belangen en culturen, met oog voor de balans tussen centraal (serviceorganisatie) en regionaal, met gevoel voor de positie van leden van de coöperatie, raad van commissarissen, professionals/medewerkers en de patiënt;
  • verbindend leiderschap, oprecht geïnteresseerd, gevoel voor verhoudingen, zowel als boegbeeld als als ondersteunend 'coach en inspirator' naar het managementteam op de achtergrond;
  • coachende stijl van leiding geven, gericht op het motiveren en ontwikkelen van managers en medewerkers; zet mensen in hun kracht; laat anderen excelleren;
  • goede communicator die toegankelijk en zichtbaar is en zo in staat met alle geledingen in de organisatie en daarbuiten goede verstandhoudingen te bewerkstelligen;
  • een netwerker die in staat is de organisatie op aansprekende wijze te promoten, relaties te onderhouden en nieuwe contacten te realiseren;
  • flexibele denker, biedt ruimte aan organische ontwikkeling en vernieuwende processen in de organisatie, stimuleert deze waar nodig zonder onnodige nadruk op risico's en processen;
  • een ondernemende en creatieve persoonlijkheid met visie op de gezondheidszorg, de positionering van HAPOB in het dynamische veld van de eerstelijns(ANW)zorg en de daarbij passende dienstverlening en bedrijfsvoering.

Holtrop Ravesloot begeleidt dit proces voor de Huisartsenposten Oost - Brabant. Voor meer informatie kunt u, via contactinformatie , contact opnemen met Livia de Keijzer of Gerald Knol. Bij interesse ontvangen wij uw motivatie en cv graag uiterlijk 23 oktober 2022 via reacties@holtropravesloot.nl

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen