Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Medrie is dé regio-organisatie van praktijk houdende huisartsen voor huisartsen en hun praktijkteam in de regio’s Flevoland, Hardenberg en Zwolle. Zij faciliteren, ondersteunen, organiseren en vernieuwen de huisartsenzorg. Hier valt onder: de ondersteuning van de huisartsenposten, opgerichte zorggroepen en alle overige diensten ter ondersteuning van de huisartsen. Haar kerntaak is het vormgeven aan huisartsenspoedzorg door middel van triage, instroombeperking en efficiënte inrichting van de huisartsenposten en optimaal ondersteunen van de chronische zorgprogramma´s (DM, COPD en VRM) in de huisartsenpraktijken, volgens een door de huisartsen ondersteunde visie. Op dit moment ondersteunt Medrie met 221 medewerkers (87 fte) zo’n 280 huisartsen in hun zorg aan ruim 600.000 patiënten.

Bestuurder – Medrie

U vormt samen met het managementteam een samenwerkingsgericht en complementair team. Tezamen geeft u vorm aan het strategisch, tactisch- en operationeel beleid van Medrie, waarbij u eindverantwoordelijk bent voor een goede uitvoering en een gezonde financiële bedrijfsvoering.

Vanuit uw rol bent u een belangrijk verbindend element tussen de werkorganisatie en de huisartsen in de drie regio’s. Als boegbeeld van de organisatie draagt u de missie, visie en cultuur van de organisatie uit en weet u het positieve imago te continueren. U heeft een visie op toekomstbestendige huisartsenzorg in het verlengde van de uitdagingen die het Integraal Zorg Akkoord (IZA) biedt en u stuurt op verbeteringen en innovatie ten dienste van de huisartsen en patiënten in de regio. Samen met de huisartsen staat u pal voor het behouden en continu verbeteren van het hoge kwaliteitsniveau van de geleverde zorg in de regio’s, van spoedzorg en diagnostische zorg tot chronische zorg en praktijkondersteuning. Hierbij ligt uw focus op het verder professionaliseren en ontwikkelen van de dienstverlening vanuit de regionale huisartsenorganisatie. De samenwerkingsrelatie tussen de verschillende onderdelen (in de regio en de gezamenlijke regionale huisartsenorganisatie) vraagt een volgende ontwikkelslag waarbij de nieuwe bestuurder een verbindende rol speelt. Daarbij heeft u een goed ontwikkeld gevoel voor de culturele en regionale aspecten. De regio’s kennen omwille van hun verschillende demografie variatie in de agendering en deels uitvoering van onderwerpen.

U geeft leiding aan (het managementteam van) het bestuurs- en stafbureau met expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid, innovatie, financiën, facilitair, ICT en HRM, daarnaast is er per regio een regiomanager als directie liaison met de regio’s. U bent iemand die ruimte en verantwoordelijkheid geeft en bewaakt en u bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise met elkaar te verbinden met een scherp en gunnend oog voor de mens. 

U legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en overlegt regelmatig met de drie voorzitters van de coöperaties/verenigingen (bestuurdersoverleg). Met de voorzitters van de coöperaties/verenigingen is het van belang een goede balans te vinden tussen de verschillende regionale wensen en behoeften en het algemene niveau van de geleverde dienstverlening. Het optimaliseren van de dienstverlening in de regio’s staat centraal. Met de Regioraad, bestaande uit een afvaardiging van huisartsen, vindt het strategische overleg plaats. De Medische Raad praat enkele malen per jaar mee over inhoudelijke en kwaliteitsaspecten, de goede balans tussen de verschillende regionale wensen en behoeften en het algemene niveau van de geleverde dienstverlening. 

Specifieke opdrachten/ taken en verantwoordelijkheden

 • Brengt verbinding tot stand binnen en buiten de organisatie. Weet gezamenlijkheid te realiseren waar dit van waarde is.
 • Realiseert de ambities en doelen zoals geformuleerd in het strategisch plan en legt daarbij de focus op het toevoegen van waarde, vanuit de ondersteuning, aan patiëntenzorg en aan het rendement van de huisartsenpraktijk met als doel dat de huisartsen met elkaar toekomstbestendige huisartsgeneeskundige zorg in de regio kunnen blijven verzorgen.
 • Houdt de financiële huishouding intern op orde en borgt de bedrijfscontinuïteit, met de focus op kostenefficiency in de bedrijfsprocessen en -systemen.
 • Staat garant voor een pakket producten en diensten die schaalvoordelen opleveren voor de huisartsenpraktijken, zowel qua prijs en kwaliteit als ook op het gebied van leveringsmogelijkheden etc.
 • Is verantwoordelijk voor de contractering met de zorgverzekeraars (en indien aan de orde: gemeenten) en realiseert aantrekkelijke contractvoorwaarden.
 • Bevordert het kwaliteitsbewustzijn in een open en lerende organisatiecultuur.
 • Versterkt het interne leiderschap en motiveert en inspireert de medewerkers om zich te blijven ontwikkelen, zodat zij vanuit hun eigen expertise een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en vernieuwing.
 • Bevordert en versterkt de samenwerking tussen de verschillende regio’s en afdelingen binnen Medrie met respect voor regionale wensen.
 • Bouwt eveneens aan de zichtbaarheid van Medrie en aan samenwerking in de regio in de brede zin.   
 • Draagt zorg en is, samen met de vertegenwoordiging van de huisartsen, verantwoordelijk voor prioritering en vertaling van het beleid naar organisatorische taakstellingen, zowel in strategische als in tactische zin.
 • Bewaakt de realisatie van het beleid; signaleert knelpunten, bespreekt deze met de betrokkenen, doet voorstellen ter verbetering en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van het aanbod alsmede de kosten en opbrengsten daarvan. 
 • Is verantwoordelijk voor het tijdig (laten) opstellen van rapportages, analyses, conclusies en adviezen m.b.t. het beleid. Creëert draagvlak voor beleid en adviezen.
 • Draagt zorg voor een stevige positionering en borging van de belangen van de huisartsen en de huisartsenzorg tijdens het intensiveren van de samenwerking met de ketenpartners op (sub)regionaal niveau en waar nodig landelijk.
 • Onderhoudt een goede en toekomstgerichte relatie met de huisartsen, de raad van commissarissen, de Cliëntenraad en Ondernemingsraad.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring op directie-/bestuursniveau in de dynamische zorgomgeving, beschikt over een strategische bedrijfskundige oriëntatie en spreekt de taal van de huisarts.
 • Bekend met de structuur/organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, bij voorkeur met gedegen kennis van de financiële structuur van de zorg.
 • Inzicht in en leiding kunnen geven aan bedrijfsvoeringsprocessen in de organisatie en een bijdrage kunnen leveren aan de (door)ontwikkeling daarvan.
 • Affiniteit met/kennis van ICT ontwikkelingen/ digitalisering in de zorg.
 • Commercieel goed onderlegd, ziet kansen en weet deze te vertalen naar het dienstenaanbod.
 • Coachende stijl van leiding geven, verstaat de kunst van het binden en boeien van professionals.
 • Uitstekende relationele en communicatieve vaardigheden op alle niveaus. Zoekt de verbinding binnen de organisatie en met de externe partners.
 • Beschikt over een netwerk dat kan bijdragen aan de positie van de organisatie of is in staat dit op korte termijn op te bouwen en te onderhouden.

Competenties

 • Verbindende persoonlijkheid die in staat is de belangen van de regio’s een goede plek te geven, helder en besluitvaardig, staat voor zijn/haar taak, geeft en krijgt respect van alle betrokkenen.
 • Samenwerker, bruggenbouwer, verbinder, stelt het collectief centraal.
 • Heeft visie en een sterk implementatievermogen en is creatief en innovatief.
 • Integer, betrokken, direct en kritisch, staat open voor feedback.
 • Positief ingesteld en benaderbaar.
 • Organisatiesensitief, uitstekend gevoel voor mensen en hun individuele belangen en drijfveren.

Inschaling

 • WNT Klasse III.

Gewenste startdatum

 • 1 oktober 2024

Suur Ten Oever heeft, naast het bovenstaande specifieke deel, ook een algemeen profieldeel geformuleerd voor functies binnen de raad van bestuur met hierin kenmerken waar de moderne bestuurder volgens ons minimaal aan zou moeten voldoen. Lees hier verder.

Medrie

Medrie is een besloten vennootschap zonder winstoogmerk. De aandelen van Medrie zijn in handen van:

 • Huisartsenvereniging Regio Zwolle (HRZ, 51%)
 • Huisartsencoöperatie Flevoland HCF (32%)
 • Huisartsenvereniging Hardenberg (Charis) (17%). 

De besturen van deze huisartsenorganisaties vertegenwoordigen het aandeelhoudersbelang van deze organisaties. Samen vormen zij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) en vergaderen doorgaans twee keer per jaar. Daarin worden o.a. de jaarrekening en het jaarverslag vastgesteld. Daarnaast heeft de AvA bevoegdheden zoals het verlenen van de goedkeuring aan het vaststellen van het strategisch beleid en het meerjarenbeleid van de vennootschap, alsmede het vaststellen van de missie en de visie van de vennootschap in het algemeen; op financieel gebied, het vaststellen van de meerjarenbegroting en het investeringsplan van de vennootschap in het algemeen.

Missie

 • Medrie is een regio organisatie van, voor en met de huisartsen.
 • Medrie stimuleert en ondersteunt de samenwerking in haar werkgebied.
 • Medrie draagt bij aan duurzame huisartsenzorg en gezondheid.
 • Medrie ziet kansen en helpt (digitale) vernieuwingen te realiseren.

Visie

De huisartsenzorg is één van de belangrijkste pijlers in de Nederlandse gezondheidszorg die volop in ontwikkeling is. Medrie wil de huisartsen bij deze ontwikkeling ondersteunen door de huisartsenzorg te optimaliseren en daarbij rekening te houden met regionale verschillen. Uitgangspunt hierbij is dat er keuzevrijheid is voor de huisarts in ondersteuning en ontwikkelingen waar mogelijk.

Kerngegevens

 • Aantal medewerkers/fte : 221/ 87 fte
 • Aantal aandeelhouders: 3
 • Aantal patiënten/cliënten: ruim 600.000 patiënten
 • Jaaromzet 2023: ruim € 41 miljoen
 • Financiële resultaten: positief resultaat

Organisatiestructuur

 • Raad van commissarissen: De raad van commissarissen (RvC) bestaat uit maximaal 5 personen. Zij worden benoemd door de aandeelhouders. De RvC ziet toe op de continuïteit van de vennootschap en de statutaire opdracht in het ondersteunen van huisartsen bij het uitoefenen van hun zorgtaak. Hij treedt hierbij op als werkgever van de bestuurder. De strategie, het beleid en de jaarplannen van de organisatie worden kwalitatief, juridisch, financieel en maatschappelijk getoetst. Het betreft onafhankelijk extern toezicht. Bevoegdheden en toetsing zijn conform de statuten van Medrie en de Governancecode Zorg.
 • Raad van bestuur: De raad van bestuur bestaat uit één persoon en heeft de verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. De raad van bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de organisatie. De besluiten van de raad van bestuur worden voorgelegd aan de AvA en/of de RvC, zoals in de statuten is omschreven. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategisch planvorming en de operationele organisatie van de drie regio’s en legt het verband tussen de totale organisatie(strategie) en de regionale strategie.
 • Organisatie medici: De Medische Raad bestaat uit drie huisartsen (uit elke regio een) die de raad van bestuur adviseert over medisch inhoudelijke ontwikkelingen. De Medische Raad fungeert als klankbord en sparringpartner van de raad van bestuur. De leden zijn aangesteld op persoonlijke titel en adviseren zonder last of ruggespraak.
 • Medezeggenschap: De raad van bestuur voert overleg met de Ondernemingsraad (OR) en de Cliëntenraad (CR) en legt besluiten, volgens wet- en regelgeving ter informatie, advisering of instemming voor.

Meer informatie, waaronder het jaarverslag en het organogram, is te vinden op https://www.medrie.nl

Procedure

Solliciteren kan via www.suurtenoever.nl

Geselecteerde kandidaten vragen wij een specifiek motivatiedocument en cv aan te leveren. Na de voorselectie wordt de long- en shortlist met de gevraagde documenten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor gesprekken bij de opdrachtgever. Deze kandidaten ontvangen een gedetailleerde planning van de vervolgprocedure. 

In het eindstadium van de procedure wordt gebruikgemaakt van een referentiecheck.

 Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met:

Frank ten Oever, partner
Monica van der Ven, PA
Chantal Fonteijn, PA

T: 0850 – 734 702 (Monica)
T: 0850 – 734 710 (Chantal)

(Intermediair)

Suur Ten Oever is een zich steeds vernieuwende executive search organisatie volledig gericht op de gezondheidszorg. Ons goed op elkaar... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen