Bestuurder

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Overige
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Senior
Dienstverband
Fulltime

Voor meer informatie en het uitgebreide functieprofiel zie: https://klausschmitt.nl/vacature/bestuurder/

Bestuurder

Leppehiem

Mienskipssintrum Leppehiem wil alle mogelijkheden binnen zorg en welzijn gebruiken om voor alle kwetsbare ouderen in het landelijke gebied in het midden van de provincie Fryslân te helpen zelfstandig te blijven wonen. Als de leefsituatie erom vraagt, biedt Leppehiem een thuis in het hart van de gemeenschap. Leppehiem biedt zorg aan ongeveer honderd intramurale cliënten en aan ongeveer honderd zelfstandig wonende ouderen in aanleunwoningen en in de thuiszorg. Leppehiem verzorgt ongeveer 150 maaltijden voor haar bewoners, maar ook voor +/- 150 mensen in de regio. Leppehiem biedt tevens een inspirerende werkomgeving. Bij Leppehiem werken ca. 275 medewerkers en 140 vrijwilligers uit de regio.                                                                                     

Leppehiem wil onderdeel zijn van Akkrum en omgeving en biedt een leefomgeving dichtbij voorzieningen. Dit maakt het woonzorgcentrum levendig en toegankelijk. Het welbevinden van de cliënten/bewoners is het uitgangspunt van de zorg die Leppehiem biedt. Dit kenmerkt zich door persoonlijke en oprechte aandacht die de medewerker geeft.

Kwetsbare ouderen kunnen door Leppehiem in eerste instantie ondersteund worden met zorg in de thuissituatie. Leppehiem biedt ook een fijn thuis als de leefsituatie zodanig wijzigt, dat een woonomgeving met intensievere zorg en ondersteuning wenselijk is. De zorg en ondersteuning binnen Leppehiem worden verleend vanuit de kerncompetenties professioneel, respectvol, vrij en ondernemend. De medewerkers worden gefaciliteerd om deze zorg te kunnen bieden. De betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers is hierbij onmisbaar.

Leppehiem kenmerkt zich door een gezonde financiële huishouding. Voor het huidige jaar en toekomstige jaren verwacht Leppehiem positieve financiële resultaten en een verdere versterking van het weerstandsvermogen.

Organisatiestructuur

Leppehiem bevindt zich in een transitie van een hiërarchisch aangestuurde organisatie naar een organisatie waar zorgpersoneel de ruimte krijgt om persoonsgerichte zorg te leveren. In de afgelopen periode is onder leiding van de interim bestuurder een reorganisatie doorgevoerd om dit mogelijk te maken. Door Waardigheid en Trots is een kwaliteitsscan uitgevoerd. De scan heeft inzicht gegeven waaraan nog gewerkt dient te worden. Leppehiem is zich aan het oriënteren hoe de ondersteunende diensten in de nabije toekomst het beste georganiseerd kunnen worden.

In de ‘platte’ organisatiestructuur staat de bestuurder dichtbij het operationeel proces en is een managementlaag komen te vervallen. Ten behoeve van de beleidsontwikkeling van Leppehiem is een leiderschapsteam ingesteld, bestaande uit de bestuurder, de projectmanager Zorg & Welzijn, de controller, de adviseur Personeel en ontwikkeling en de kwaliteits- en procesadviseur.

Informatie

Meer informatie over Mienskipssintrum Leppehiem is te vinden op www.leppehiem.nl.

Het jaarverslag over 2018 wordt op korte termijn beschikbaar gesteld.

                    

Profiel Bestuurder

De raad van toezicht van Leppehiem komt graag in contact met een ervaren bestuurder/manager die zowel het maatschappelijke ondernemerschap als het vermogen om te verbinden weet te combineren in een organisatie die zich graag verder ontwikkelt.

U heeft affiniteit met een kleinschalige zorginstelling die zorg en dienstverlening biedt aan de doelgroep ouderen. U onderschrijft de visie van Leppehiem niet alleen, maar draagt deze ook uit en inspireert daarin. Ook bent u zich bewust van de rol en positie van de organisatie in het huidige veranderende zorglandschap. U erkent het belang van het regionale karakter van de organisatie en u beweegt zich gemakkelijk binnen de lokale en regionale gemeenschap.

U gelooft in de kracht van persoonlijk contact. Als er wat te vieren valt bent u van de partij, maar ook bij droevige gebeurtenissen in iemands leven weten mensen dat zij bij u terecht kunnen en dat u naast hen staat.

U legt verantwoording af aan de raad van toezicht. U fungeert als voorzitter van het leiderschapsteam. U bent bereid zich voor langere tijd te verbinden aan Leppehiem en omgeving.

Resultaatgebieden

 • Voltooien i.s.m. met het leiderschapsteam van de door de interim bestuurder ingezette transitie en creëren van stimulerende randvoorwaarden, waarbij het vakmanschap van de zorgverlener centraal staat en persoonsgerichte zorg tot bloei komt.
 • Coachen van het leiderschapsteam om zodoende als team de transitie tot een succes te maken.
 • Vervolg geven aan de ingezette strategische koers en eindverantwoording dragen voor de ontwikkeling en de realisatie van de doelstellingen.
 • Naar buiten toe optreden als boegbeeld van Leppehiem, vertegenwoordigen van de instelling in diverse externe overlegsituaties en onderhouden van contacten met belanghebbenden en het netwerk.
 • Versterken van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden en het zo mogelijk tot stand brengen van nieuwe kansrijke allianties, die de professionele ontwikkeling en kwaliteit van de zorg ten goede komen en aansluiten bij de richting die voor de toekomst gekozen wordt.
 • Zorgdragen voor een gezonde financiële huishouding, borgen van de continuïteit, realiseren van een efficiënte inrichting van de (zorg)processen en sturen op het beheersen van kosten.
 • Vervolg geven aan het huisvestingsplan waarbij zowel sprake zal zijn van een renovatietraject alsmede kansen aanwezig zijn om in de toekomst te gaan uitbreiden.
 • Vanuit bestuurlijk perspectief deelnemen aan contractonderhandelingen met gemeenten en zorgverzekeraars/-kantoren en uitonderhandelen van gunstige contractvoorwaarden en volumes.
 • Zorgdragen voor een omgeving waar het plezierig werken is, alsmede zorgen voor een aantrekkelijk zorg- en leefklimaat voor de bewoners en cliënten van Leppehiem, conform de geldende regelgeving en zeven principes uit de Governance code.
 • Zorgdragen voor goed overleg en goede verhoudingen met de medezeggenschapsorganen.
 • Bevorderen van een ondersteunende en waarderende omgeving voor mantelzorgers en vrijwilligers.
 • Bijdragen aan een constructieve samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau, blijkend uit een voor de functie relevante afgeronde opleiding.
 • Bij voorkeur een zorgachtergrond.
 • Beschikt over relevante (bestuurlijke) ervaring en heeft inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen.
 • Ervaring in het begeleiden en tot succesvolle afronding brengen van verander-/transitieprocessen.
 • Inspirerende sparringpartner met uitstekende coachende kwaliteiten.
 • Ruime ervaring met het aansturen van processen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en risicomanagement alsmede kennis/ervaring op het gebied van bedrijfsvoering in brede zin (financiën, vastgoed, HR, ICT).
 • Oog voor veranderingen in de maatschappij en in staat om daar proactief op in te spelen en kansrijke elementen uit maatschappelijke en technische ontwikkelingen te vertalen naar en te implementeren in de organisatie.
 • Ruime ervaring met onderhandelen en samenwerken, kent het ambtelijke en politieke speelveld.

Kerncompetenties en hiermee samenhangende persoonskenmerken

 • beschikt over een verbindend vermogen en biedt ruimte en kansen;
 • heeft oog voor verhoudingen en is uitstekend in staat om de belangen van Leppehiem te behartigen;
 • staat open voor de Friese taal en cultuur;
 • heeft natuurlijk overwicht, uitstraling en flair;
 • is diplomatiek en weet met uiteenlopende belangen om te gaan;
 • heeft een sterk analytisch vermogen en is integer;
 • is creatief en vernieuwend;
 • heeft gevoel voor humor en is toegankelijk.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Beloningscode Bestuurders in de Zorg en de vigerende Wetgeving inzake Normering Topinkomens (WNT-2). 


(Recruiter)

Klaus Schmitt & Partners - Werving en selectie in de zorg. Sinds haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot... Lees meer

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures