Bestuurder | ZuidZorg

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Onbekend
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Niet nader bepaald
Dienstverband
Niet nader bepaald

In het kort

In verband met een komende vacature zoekt thuiszorgorganisatie Stichting ZuidZorg in Eindhoven per 1 januari 2022 een fulltime Bestuurder. Een bevlogen voortrekker met hart voor zorg en welzijn. Een maatschappelijk ondernemer die als zichtbare, benaderbare en verbindende Bestuurder vanuit de ingezette strategie de positie van ZuidZorg als unieke aanbieder van hoogwaardige thuiszorg in de regio verder verstevigt. Een inspirerende aanvoerder die als aanjager van vernieuwing kansen in de markt benut, samenwerkingsverbanden aangaat en die ook de eigen organisatie als boegbeeld voorgaat in goed werkgeverschap, groei en in een gedegen bedrijfsvoering.

Spreekt jou dit aan? We gaan graag met je in gesprek.

Stichting ZuidZorg

Hoogwaardige, langdurige en hoogcomplexe zorg achter de deur en thuiscoaching. Dit is kort samengevat de unieke dienstverlening die thuiszorgorganisatie ZuidZorg de regio Zuidoost-Brabant biedt. In de steden en op het platteland. Met circa 1200 professionele, gedreven en gekwalificeerde medewerkers verleent ZuidZorg cliënten, jong en oud, zorg en ondersteuning thuis op het gebied van gezondheid, welzijn en zelfstandigheid; dag en nacht. Daarbij staat in de missie en visie centraal, dat de wijkteams cliënten helpen zoveel mogelijk op eigen kracht het beste uit hun leven te halen en dat de weerbaarheid, vitaliteit en zelfstandigheid van deze cliënten worden vergroot. Om dit te bereiken maakt ZuidZorg gebruik van moderne technologieën en wordt intensief samengewerkt met de cliënt, met eerstelijns en tweedelijns zorgpartners, en met mantelzorgers. De medewerkers van ZuidZorg werken samen in kleine teams die snel met elkaar kunnen schakelen en wendbaar zijn. Voorop staan kwaliteit en continuïteit van zorg, waarbij het streven is dat cliënten zoveel mogelijk dezelfde zorgverlener zien.

Zoals veel zorgorganisaties is ook ZuidZorg de afgelopen jaren flink in beweging geweest. Een ingrijpend proces van herpositioneren en saneren heeft ZuidZorg een meer compacte, heldere identiteit gebracht. Een breed portfolio is ingeruild voor een eenduidiger profiel en de interne organisatie is in een parallel proces efficiënt en wendbaar gemaakt. Inmiddels wordt een financiële plus geschreven. 

Er ligt nu een herkenbaar fundament; een nieuwe strategie die recent is vastgelegd in het ‘Strategisch Kader ZuidZorg 2021 t/m 2023’. Een leidraad voor de nabije toekomst, waarin beheersbare groei en regionale samenwerking belangrijke thema’s zijn. En jij als Bestuurder hebt het voortouw in het realiseren van de uitdagende doelen en opdrachten die ZuidZorg in de overige hoofdstukken van de strategie voor zichzelf heeft geformuleerd. Dit vanuit de kernwaarden ‘Leuk werken’, ‘Goede zorg leveren’ en ‘Financieel gezond blijven’. 

Voor meer informatie over de organisatie: www.zuidzorg.nl.
 

Organisatiemodel

Stichting ZuidZorg heeft de volledige bestuurlijke zeggenschap over de organisatie als geheel en over de in totaal vijf juridische entiteiten (BV’s) waarin de verschillende activiteiten van ZuidZorg zijn ondergebracht. De managers/directeuren van deze entiteiten vertegenwoordigen de verschillende BV’s in het management van ZuidZorg. 

Het dagelijks bestuur van ZuidZorg ligt in handen van een eenhoofdige Raad van Bestuur (de Bestuurder) met een adviserende rol voor de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. De Bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, het hoogste orgaan binnen ZuidZorg. De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en houdt toezicht op de kwaliteit van zorg en welzijn, de optimale aanwending van de aan de organisatie toegekende middelen en op de cliënt- en medewerkerstevredenheid. Bij impactvolle ontwikkelingen fungeert de Raad bovendien als klankbord voor de Bestuurder. 

In de dagelijkse praktijk opereert de Raad van Toezicht voor zover mogelijk op de achtergrond, waarbij zij zich op de hoogte stelt van de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, om zo de belangen van de cliënten en de medewerkers optimaal te behartigen.

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur laten zich in hun handelen leiden door geldende wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg en de reglementen en statuten van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.
 

De Bestuurder

Je bent als Bestuurder extern en intern het boegbeeld van de organisatie. Daarbij neem je het voortouw in het realiseren van de ingezette strategie, maar volg je ook de ontwikkelingen in de samenleving en in de thuiszorgsector op de voet en heb je een uitstekend gevoel voor de behoefte van de eigen medewerkers en van de cliënten. Je beweegt hierin mee en je speelt hierop in. Dit zonder de grote lijnen en de gestelde doelen uit het oog te verliezen. Daarin ben je een maatschappelijk ondernemer, die met oprechte betrokkenheid en met veel inlevingsvermogen mensen meeneemt in verandering en verbetering. Je bent een echte verbinder en je omarmt innovatie, maar je houdt daarbij de haalbaarheid en de consequenties voor de bedrijfsvoering altijd scherp in het vizier. 

Extern ga je profijtelijke samenwerkingsverbanden aan en zet je ZuidZorg als uniek merk en kwalitatieve partner in de thuiszorg stevig op de (regionale) kaart. Vanuit een duidelijke visie op beheerste groei zet je mogelijke acquisities en verdere uitbreiding van de dienstverlening van ZuidZorg in gang en je benut op een verantwoorde manier de kansen die je hiervoor in de markt ziet. Als geboren netwerker vergroot je op een professionele manier de zichtbaarheid van ZuidZorg voor de relevante buitenwereld.

Intern ben je de bevlogen, energieke en inspirerende leider, die richting geeft aan de medewerkers en aan het management, die waar nodig grenzen stelt, maar die ook ruimte laat voor eigen initiatief, zelforganisatie en voor individuele inbreng. Daarbij weet je gevoel voor de menselijke factor en je verantwoordelijkheid voor het bedrijfsresultaat vanuit ‘warme zakelijkheid’ optimaal te combineren. Je waakt over goed werkgeverschap en je bent de verpersoonlijking van de kernwaarden van ZuidZorg. Bovendien kenmerken integriteit, transparantie en geloofwaardigheid je handelen en optreden. Tegelijkertijd stuur je op een goede financiële en beheersmatige huishouding, veranker je veranderingen in de bedrijfsvoering en houd je de organisatie efficiënt en wendbaar, ook bij verdere groei. Dit altijd in nauwe samenspraak en in een prettige samenwerking met alle bij de besturing van ZuidZorg betrokken gremia en adviesorganen (CR, OR en VAR).

Al met al een brede en boeiende rol als voortrekker binnen een unieke thuiszorgorganisatie in beweging. Een functie waarin je een mooie toekomst voor ZuidZorg concreet mede vormgeeft.
 

Profiel

Voor jou geldt:

 • je kunt vlot schakelen tussen strategisch en tactisch niveau
 • je bent een innovatief denker, hebt abstractievermogen en je vindt het realiseren van concrete resultaten belangrijk
 • je weet je visie te concretiseren en te operationaliseren, je blijft niet ‘hoog over’
 • je trekt de grote lijnen gericht op de langere termijn, maar hebt ook een scherp oog voor veelbetekenende details
 • je kunt goed organiseren en delegeren, je maakt duidelijke afspraken en je zorgt met oog voor de sfeer dat afspraken nagekomen worden
 • je bent als Bestuurder een cultuurdrager met een voorbeeldfunctie voor de organisatie
 • je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden en je bent op alle niveaus een prettige gesprekspartner.
   

Functie-eisen

Als kandidaat heb je:

 • een afgeronde academische opleiding
 • directie- of bestuurlijke ervaring in hoogwaardige thuiszorg of binnen complexe zorgorganisaties met verpleegzorg, zoals ziekenhuizen of de GGZ
 • bewezen kwaliteiten in het realiseren van substantiële groei binnen een zorgorganisatie, zowel in financieel rendement als in marktaandeel
 • aantoonbare ervaring in het (samen)werken met de lokale/provinciale politiek, met belangenorganisaties en met verwijzers
 • aantoonbare ervaring met het realiseren van heel diverse samenwerkingsverbanden en partnerships
 • het liefst ook kennis van de regio en van haar zorglandschap.
   

Competenties

Verder ben je:

 • extravert, sociaal, initiatiefrijk, 
 • innovatief van aard
 • inspirerend, communicatief, resultaatgericht
 • tactvol, eerlijk en transparant
 • stevig en je laat je mening horen
 • veranderingsgezind en je hebt lef
 • visionair, conceptueel en een snelle denker
 • organisatiesensitief met een moreel kompas
 • invoelend en verbindend
 • enthousiasmerend en goed benaderbaar.
   

Honorering

De honorering vindt plaats conform de WNT-2. ZuidZorg is ingedeeld in klasse III.
 

Procedure

ZuidZorg laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kun je stellen aan Michiel Corsten. Je kunt hem telefonisch en via email bereiken:

Michiel Corsten: 071 – 581 4410 | michiel@corstencorsten.nl

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Jouw belangstelling voor deze functie kun je uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 28 mei a.s.

De data voor de eerste selectiegesprekken bij Corsten & Corsten en de data voor de selectiegesprekken bij ZuidZorg worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen