Bestuurder | Avoord

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Instelling/tehuis
Aanstelling
Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

Avoord is thuis in moderne ouderenzorg en levert een breed palet aan diensten, in de wijk en op locaties in Etten-Leur, Rijsbergen en Zundert. Avoord is gespecialiseerd in ouderenzorg, dementiezorg, (medische specialistische) thuiszorg, tijdelijk verblijf, welzijn en palliatieve zorg thuis of in het high care hospice. Avoord biedt integrale zorg aan cliënten waarbij de expertise met name ligt op het gebied van zorg rond dementie en palliatieve zorg. Voor de cliëntengroep dementie bezit Avoord het Topcare-predicaat.

Meer dan 1000 medewerkers en 700 vrijwilligers staan elke dag klaar voor 1200 cliënten in Etten-Leur,  Rijsbergen en Zundert. Zij hebben een groot hart voor de ouderenzorg, zijn ondernemend en denken mee in mogelijkheden om datgene te doen wat de cliënt belangrijk vindt. 

“Wat vindt ú belangrijk?” Dat is waar het om draait bij Avoord. Bij alles wat de medewerkers van Avoord doen, vragen zij de cliënt wat hij belangrijk vindt. Iedere cliënt is immers een uniek persoon, met zijn eigen levensgeschiedenis en gewoontes. 
Avoord behaalde in 2019 een top 10-notering op ZorgkaartNederland voor de hoogst gewaardeerde zorginstellingen in de categorie verpleeghuizen.

In het strategisch beleidsplan (Strategisch beleid Avoord contactinformatie worden de visie, missie en kernwaarden beschreven.
 
Meer informatie over de organisatie vindt u op www.avoord.nl

Besturingsmodel

De besturing van Avoord vindt plaats volgens het Raad van Toezicht / Raad van Bestuur model. De taken en bevoegdheden van de toezichthouders zijn geborgd in de statuten. De dagelijkse besturing van de organisatie ligt in handen van de eenhoofdige Raad van Bestuur. De principes van de Governancecode Zorg 2017 zijn leidend voor de organisatie.

Karakteristiek van de Bestuurder

De Bestuurder is primair eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, een gezonde bedrijfsvoering en de continuïteit van Avoord en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor het operationele en strategische functioneren van de organisatie. De Bestuurder geeft leiding aan de Directeur zorg, de Directeur bedrijfsvoering, de Bestuurssecretaris en de Manager onderzoek en innovatie. De Bestuurder is tevens het boegbeeld van de organisatie en draagt zorg voor een duidelijk en herkenbaar gezicht van Avoord op regionaal en lokaal niveau. De Bestuurder bestuurt met aandacht en betrokkenheid en is in staat zowel binnen als buiten de organisatie actief verbindingen te leggen en betrokkenen te boeien. Met het oog op deze opgaven wordt gezocht naar kandidaten die elders opgedane bestuurlijke ervaring constructief kunnen inzetten voor Avoord. 

Profiel, functie-eisen en competenties van de te benoemen Bestuurder vindt u onderstaand.

Profiel Bestuurder Avoord

De ouderenzorg staat naar de toekomst toe voor complexe opgaven. Het aantal ouderen neemt toe en daarmee ook de vraag naar zorg- en dienstverlening. Het is van belang om de aard van die vraag goed te leren kennen en het aanbod van Avoord daarop af te stemmen. Duidelijk is in elk geval dat de grootste groep (ook kwetsbare) ouderen in de toekomst zelfstandig zal wonen, thuis of in een specifieke woonvorm. Daarnaast is het een gegeven dat voor de uitvoering van de zorg- en dienstverlening een kleiner potentieel aan medewerkers beschikbaar zal zijn dan thans het geval is.

Tegen het bovenstaande decor is Avoord op zoek naar een Bestuurder die met een duidelijke visie vorm geeft aan de strategie (inclusief het toekomstig strategisch plan) van de organisatie. Een man/vrouw die buiten de bestaande kaders kan denken en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling hoort daar voor de gezochte Bestuurder als vanzelfsprekend bij.  

Nader uitgewerkt betekent e.e.a. dat Avoord op zoek is naar een kandidaat, die:

 • beschikt over een lange termijnvisie op maatschappelijke ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het werkveld van de ouderenzorg;
 • in staat is om vanuit een duidelijke visie een strategie te ontwikkelen die past bij de gewenste positie van Avoord; 
 • inhoud geeft aan maatschappelijk ondernemerschap en bereid is om daarbij verantwoorde risico’s te nemen;
 • het bestaande aanbod van zorg- en dienstverlening waar nodig vernieuwt en onderzoek naar kwaliteitsverbetering bevordert;  
 • nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening en nieuwe werkwijzen entameert; 
 • zicht heeft op en vorm geeft aan de bijpassende opgaven voor het vastgoed en de zorginfrastructuur van Avoord enerzijds en het HR-beleid anderzijds;
 • met plezier de regie voert over het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie;
 • het boegbeeld van Avoord in de regio is en de positie van Avoord in het gemeentelijke en regionale speelveld, zowel in het sociale als in het medische domein, stevig verankert en uitbouwt; 
 • op inspirerende wijze leiding geeft aan de Directeur zorg en de Directeur bedrijfsvoering en aan het versterken van de verbinding tussen deze beide domeinen;
 • een gewaardeerde en toegankelijke gesprekspartner is voor medewerkers in het algemeen en voor de congregatie, de centrale cliëntenraad en de ondernemingsraad in het bijzonder.

Functie-eisen

De kandidaat:

 • beschikt over relevante bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in een zorgorganisatie;
 • heeft een academisch denk- en werkniveau;
 • beschikt over generalistische kennis op alle aspecten van het besturen van een zorgorganisatie;
 • heeft affiniteit met vastgoedvraagstukken in de zorg;
 • is NVZD-geaccrediteerd of heeft de bereidheid dit te worden ;
 • respecteert de religieuze herkomst van de organisatie en de relatie met de congregatie.

Competenties

De kandidaat:

 • neemt primair de vraag van burgers/cliënten als uitgangspunt voor beleid;
 • heeft hart voor de zorg;
 • is benaderbaar en toegankelijk voor cliënten en medewerkers;
 • heeft integriteit hoog in het vaandel staan;
 • is een teamspeler;
 • is omgevings- en organisatiesensitief;
 • weet te boeien en te binden en is enthousiasmerend;
 • is authentiek en gezaghebbend en verwerft daarmee draagvlak;
 • heeft goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • voelt zich thuis in de Brabantse cultuur.

Arbeidsvoorwaardenpakket

Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT-2). Avoord is ingedeeld in klasse IV.

Vervolg

Benoeming geschiedt voor de duur van vier jaar, met de mogelijkheid van verlenging van een tweede termijn (nogmaals vier jaar). Avoord laat zich in deze procedure bijstaan door Corsten & Corsten. Specifieke vragen kunt u stellen aan Michiel Corsten. U kunt hem telefonisch en via email bereiken: 

Michiel Corsten: 071 – 524 92 19 | michiel@corstencorsten.nl 

Het functieprofiel is beschikbaar op www.corstencorsten.nl. Uw belangstelling voor deze functie kunt u uitsluitend via de website kenbaar maken. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op zondag 15 maart 2020. De eerste selectiegesprekken met Corsten & Corsten vinden plaats op donderdag 19 maart. De selectiegesprekken bij Avoord vinden plaats op dinsdag 14 april en vrijdag 17 april.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen