Beleidsmedewerker kwaliteitsborging screeningslaboratoria

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Beleidsmedewerker
Branche
Laboratorium
Aanstelling
Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Fulltime

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken borst­kan­ker, baar­moe­der­hals­kan­ker en darm­kan­ker wor­den in Ne­der­land uit­ge­voerd door 5 scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. Wij wer­ken aan de vroeg­tij­di­ge op­spo­ring van kan­ker door het uit­voe­ren van kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig be­vol­kings­on­der­zoek, met als doel ge­zond­heids­winst te re­a­li­se­ren en sterf­te te­rug te drin­gen. On­ze or­ga­ni­sa­tie is stra­te­gisch en ope­ra­ti­o­neel in ont­wik­ke­ling. Dit vraagt flexi­be­le me­de­wer­kers die in een or­ga­ni­sa­tie wil­len wer­ken die in trans­for­ma­tie is.

Per di­rect zijn wij op zoek naar een:

Be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging screeningsla­bo­ra­to­ria

(32-36 uur per week, stand­plaats Am­ster­dam)

Voor het uit­voe­ren van het be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker (BM­HK) heb­ben de 5 scree­nings­or­ga­ni­sa­ties over­een­kom­sten af­ge­slo­ten met scree­ningsla­bo­ra­to­ria. De­ze scree­ningsla­bo­ra­to­ria moe­ten vol­doen aan lan­de­lijk ge­stel­de kwa­li­teits­ei­sen en wer­ken con­form de van toe­pas­sing ver­klaar­de richt­lij­nen, pro­to­col­len en pro­fes­si­o­ne­le stan­daar­den met be­trek­king tot de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. De ge­ge­vens van de scree­ningsla­bo­ra­to­ria spe­len een be­lang­rij­ke rol in het ver­be­te­ren van een vei­lig en doel­ma­tig be­vol­kings­on­der­zoek. Het be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK kent een aan­tal ont­wik­ke­lin­gen dat de ko­men­de ja­ren zorgt voor dy­na­miek in de kwa­li­teits­bor­ging. Met de func­tie van be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging wordt vorm en in­houd ge­ge­ven aan de kwa­li­teits­bor­ging met be­trek­king tot de scree­ningsla­bo­ra­to­ria. Je werkt in een pool van be­leids­me­de­wer­kers kwa­li­teits­bor­ging met voor de­ze func­tie het ac­cent op het be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK.

De werk­zaam­he­den

 • Je werkt in een team en ook zelf­stan­dig.
 • Je on­der­steunt de ma­na­ger be­vol­kings­on­der­zoek BM­HK en de lan­de­lij­ke re­fe­ren­tie­func­ti­o­na­ris­sen HPV en Cy­to­lo­gie bij de lan­de­lij­ke por­te­feuil­le kwa­li­teits­bor­ging.
 • Je co­ör­di­neert en on­der­steunt een juis­te uit­voe­ring van de kwa­li­teits­bor­ging scree­ningsla­bo­ra­to­ria BM­HK.
 • Je be­oor­deelt ge­ge­vens en stelt rap­por­ta­ges op in het ka­der van mo­ni­to­ring.
 • Je sig­na­leert knel­pun­ten in de kwa­li­teit van de uit­voe­ring en doet voor­stel­len voor ver­be­te­ring.
 • Je ini­ti­eert, ont­wik­kelt en be­reidt ad­vie­zen voor op het ge­bied van kwa­li­teits­bor­ging.
 • Je fun­geert als se­cre­ta­ris voor het over­leg met de scree­ningsla­bo­ra­to­ria in het 'kwa­li­teits­plat­for­m'.
 • Je zorgt voor het op­stel­len en her­zien van de la­bo­ra­to­ri­um­pro­to­col­len baar­moe­der­hals­kan­ker.
 • Je bent aan­spreek­punt voor vra­gen over de kwa­li­teits­bor­ging van­uit de scree­ningsla­bo­ra­to­ria.
 • Je neemt deel aan over­leg­gen voor lo­pen­de aan­be­ste­dingstra­jec­ten, ad­vi­seert over kwa­li­teits­as­pec­ten en schrijft mee aan aan­be­ste­dings­do­cu­men­ten.
 • Je ad­vi­seert de af­de­ling con­tract­ma­na­ge­ment bij kwa­li­teits­as­pec­ten.

Wij vra­gen

 • Je hebt een aca­de­mi­sche op­lei­ding in Li­fe Sci­en­ces; bij­voor­beeld bi­o­me­di­sche we­ten­schap­pen, bi­o­lo­gie of far­ma­cie. Een aan­vul­len­de ver­die­ping in de mo­le­cu­lair me­di­sche mi­cro­bi­o­lo­gie/pa­tho­lo­gie strekt tot aan­be­ve­ling.
 • Je hebt ach­ter­grond­ken­nis en werk­er­va­ring in mo­le­cu­lai­re la­bo­ra­to­ri­um­di­a­gnos­tiek en in­hou­de­lij­ke ken­nis op het ge­bied van cy­to­lo­gie.
 • Er­va­ring met kwa­li­teits­bor­ging en –mo­ni­to­ring, in­clu­sief de daar­voor be­no­dig­de ana­ly­ses is een ver­eis­te.
 • Daar­naast heb je ken­nis en er­va­ring met kwa­li­teits­sys­te­men van la­bo­ra­to­ria. Wen­se­lijk is er­va­ring met het op­zet­ten van va­li­da­ties van la­bo­ra­to­ri­um­tes­ten en ap­pa­ra­tuur en er­va­ring met de op­zet, uit­voe­ring en ana­ly­se van kli­nisch ver­ge­lij­kend on­der­zoek.
 • Ook is het wen­se­lijk dat je ken­nis hebt van da­ta-in­ter­pre­ta­tie en sta­ti­sche ana­ly­se van da­ta­sets.
 • Voor on­ze be­leids­me­de­wer­ker kwa­li­teits­bor­ging scree­ningsla­bo­ra­to­ria is het be­lang­rijk dat hij of zij een goed ana­ly­tisch, pro­bleem­op­los­send en co­ör­di­ne­rend ver­mo­gen heeft, ini­ti­a­tief­rijk is en or­ga­ni­sa­tie­sen­si­tief.
 • Je kunt snel scha­ke­len en hebt ster­ke mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­he­den. Het kun­nen schrij­ven van ad­vie­zen en stuk­ken is be­lang­rijk.

Wij bie­den

 • Een af­wis­se­len­de en zelf­stan­di­ge func­tie in een le­ren­de or­ga­ni­sa­tie met een be­lang­rij­ke maat­schap­pe­lij­ke doel­stel­ling.
 • Een cul­tuur van res­pect­vol­le om­gang, in­clu­si­vi­teit en de ont­wik­ke­ling van me­de­wer­kers en van teams.
 • Mo­ge­lijk­he­den om thuis te wer­ken in lijn met het gel­den­de ad­vies, ge­ge­ven door het RI­VM.
 • Een dienst­ver­band voor 32 tot 36 uur per week, voor de duur van een jaar, met de in­ten­tie tot ver­len­ging.
 • Een maand­sa­la­ris op ba­sis van FWG 60 (Cao Zie­ken­hui­zen): mi­ni­maal € 3.225,- en maxi­maal € 4.682,- bij een full­ti­me dienst­ver­band van 36 uur per week, ex­clu­sief va­kan­tie­geld en ein­de­jaars­uit­ke­ring. Per 1 ja­nu­a­ri 2021 zal het sa­la­ris con­form cao wor­den ver­hoogd.
 • Goe­de se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den vol­gens de Cao Zie­ken­hui­zen.

Meer in­for­ma­tie
De werk­zaam­he­den ken­nen een gro­te band­breed­te. Kan­di­da­ten wor­den daar­om aan­ge­moe­digd te­le­fo­nisch in­for­ma­tie in te win­nen. U kunt daar­toe con­tact op­ne­men met (in­houd) Frank Eve­lein, ma­na­ger be­vol­kings­on­der­zoek baar­moe­der­hals­kan­ker te­le­foon­num­mer contactinformatie of (pro­ces) Ge­rola van Ben­them, ad­vi­seur P&O, te­le­foon contactinformatie .

De ge­sprek­ken zul­len plaats­vin­den op vrij­dag 18 de­cem­ber.

Sol­li­ci­ta­tie
Uw sol­li­ci­ta­tie voor­zien van een kor­te mo­ti­va­tie en re­cent cv ont­van­gen wij graag ui­ter­lijk 13 de­cem­ber 2020 via onze sollicitatiepagina. Re­a­ge­ren op de­ze va­ca­tu­re kan via de knop 'sol­li­ci­teer di­rec­t'. De­ze va­ca­tu­re zal te­ge­lij­ker­tijd in­tern en ex­tern wor­den ge­plaatst. Een as­sess­ment zal deel uit­ma­ken van de pro­ce­du­re.

Ac­qui­si­tie naar aan­lei­ding van de­ze va­ca­tu­re wordt niet op prijs ge­steld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen