Home Vacatures Controller vacatures Concerncontroller (positie voor 2 jaar)
Vakgebied Zorgmanagement
Functie Controller
Branche Stichting
Aanstelling Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum 11 oktober 2018
Niveau WO
Ervaring Senior
Dienstverband Fulltime

Organisatie

Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, vermissingen  en calamiteiten. Zij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie en gemeenten.

Slachtofferhulp Nederland werkt met ruim 1.200 vrijwilligers en 450 beroepskrachten, die professioneel zijn opgeleid en getraind. Zij werken als één team samen om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen bij alles wat op ze afkomt. De hulp vindt overwegend plaats op één van de locaties. Zij werken vanuit locaties verspreid over het hele land en een landelijk kantoor in Utrecht.

Het is hun missie om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers op juridisch, praktisch en psychosociaal gebied na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Ook treedt Slachtofferhulp Nederland zowel in de politiek als in de media op als belangenbehartiger van slachtoffers. Perspectief Herstelbemiddeling bevordert en begeleidt het voeren van bemiddelingsgesprekken tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, incidenten en (verkeers)ongevallen.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.slachtofferhulp.nl

Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van delicten en ongevallen om zelf bij te dragen aan herstel.

De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen slachtoffers en daders en direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-) ongevallen of ingrijpende incidenten zorgvuldig te begeleiden. Herstelbemiddeling draagt bij aan de (emotionele) verwerking bij slachtoffers en nabestaanden en schuldverwerking bij daders. Ook kunnen deelnemers tijdens het traject, waar relevant, concrete afspraken voor de toekomst maken. Perspectief Herstelbemiddeling stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de betrokkenen centraal. Ze begeleidt en ondersteunt hen waar nodig. Zij hanteert hierbij vrijwilligheid als uitgangspunt. Perspectief hecht zeer aan de onafhankelijkheid en integriteit van haar bemiddelaars, zodat de belangen van alle deelnemers behartigd worden.

Naast het begeleiden van de bemiddelingstrajecten verzorgt Perspectief regelmatig voorlichtingen en trainingen aan professionals om herstelbemiddeling te bevorderen. Begin 2018 zijn er 24 bemiddelaars vanuit het hele land verbonden aan Perspectief (deels in loondienst en deels verbonden als ZZP’er) die samen gemiddeld 2000 zaken per jaar behandelen. Op het landelijk kantoor in Utrecht werken negen stafmedewerkers. De organisatie wordt gefinancierd door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor meer informatie over de organisatie zie: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl  

Functie

De Concerncontroller is verantwoordelijk voor de financiële bedrijfsvoering bij Stichting Slachtofferhulp Nederland en Stichting Perspectief Herstelbemiddeling, geeft advies en benoemt risico’s ten behoeve van de Raad van Bestuur ten aanzien van alle financiële aspecten van het gevoerde en te voeren beleid en vervult dezelfde rol richting de Raad van Toezicht via de Raad van Bestuur. Beide stichtingen hebben eenzelfde Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Het betreft een positie voor een periode van twee jaar.

Organisatorische positie

De Concerncontroller ressorteert hiërarchisch onder de Raad van Bestuur en neemt als adviseur deel aan het bestuursoverleg. De Concerncontroller stuurt de afdeling Financiën aan. 

Taken/verantwoordelijkheden              

Adviseren Raad van Bestuur

 • Neemt als adviseur deel aan het bestuursoverleg.
 • Geeft zwaarwegend advies bij besluitvorming die direct of indirect van invloed is op de financiële positie/het aangaan van financiële verplichtingen, de verantwoordingspositie ten opzichte van subsidiegevers en de continuïteit van de organisatie in het algemeen.

Leidinggeven

 • Geeft leiding aan de afdeling Financiën met senior medewerkers financiën, management controllers en de medewerkers financiële administratie.

Risico’s

 • Houdt toezicht op (voorgestelde) organisatieontwikkelingen en -veranderingen en de effecten hiervan op de financiële bedrijfsvoering.
 • Draagt zorg voor de opzet, bestaan en werking van het risicomanagement binnen Slachtofferhulp Nederland.

Subsidies

 • Is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de financiële en financieel-administratieve component bij subsidies (aanvraag, toekenning en verantwoording). Werkt hierbij nauw samen met de Raad van Bestuur en Directie.
 • Overlegt hiertoe met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en andere subsidiegevers.
 • Draagt zorg voor de periodieke financiële rapportage & verantwoording richting het Ministerie van Justitie en Veiligheid en heeft een sturende en controlerende rol bij de verantwoording richting Gemeenten.
 • Heeft intern de regie bij subsidietrajecten en draagt zorg voor het bewaken van afspraken en termijnen en het toetsen van aanvragen.

PDCA

 • Draagt zorg voor de PDCA-cyclus in het financiële proces en ondersteunt tevens de business control.
 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het jaarplan en draagt zorg voor het financiële jaarplan als onderdeel hiervan.
 • Stuurt het jaarlijkse begrotingsproces planmatig aan en draagt zorg voor de verwerking van de definitieve totaal- en deelbegrotingen in de financiële systemen.
 • Adviseert de Raad van Bestuur en de Directie bij eventuele knelpunten en bijzonderheden rondom het begrotingsproces.
 • Stelt algemene plannings- en controlprincipes, richtlijnen en -procedures op.
 • Is eigenaar van de systemen, dashboards en rapportages die leiden tot managementinformatie.

Controlling en financiële administratie

 • Stuurt de controlling en financiële administratie aan.
 • Is verantwoordelijk voor de aansturing en uitvoering van de financiële processen en het financieel beheer en zorgt dat leidinggevenden bij de financiële bedrijfsvoering worden ondersteund.
 • Draagt zorg voor het opstellen van de begroting, jaarrekening, het jaarverslag etc. en onderhoudt daartoe contacten met de accountants.
 • Begeleidt de jaarrekening en de interim controles.

Europese aanbestedingen

 • Is gedelegeerd opdrachtgever voor alle Europese aanbestedingen voor goederen en diensten en stuurt hiertoe alle aanbestedingsprojecten aan.
 • Keurt de plannen van aanpak en concept gunningbeslissingen en eventuele wijzigingen hierop goed, en voert de eindtoets uit op de aanbestedingsdocumenten voordat deze (digitaal) worden gepubliceerd.

Inkoop en contractmanagement

 • Toezicht op/draagt zorg voor het proces van inkoop en contractmanagement en het contractbeheer in de organisatie.
 • Draagt zorg voor de controle op procedures en het bewaken van de uitvoering.

Vermogensbeheer

 • Verantwoordelijk voor het vermogensbeheer op basis van een conservatief beleid.
 • Verantwoordelijk voor de treasury functie (beheersen, besturen, bewaken financiële posities). 

Functieniveau

 • Academisch.

Competenties

 

Competentie

Niveau voor functie

Kerncompetenties

Klantgericht

Kwaliteitsgericht

Resultaatgericht

4

4

4

Functiecompetenties

Probleemanalyse

Overtuigingskracht

Flexibel gedrag

Groepsgericht leidinggeven

Initiatief

4

4

4

4

4

Naast genoemde taakgebieden heeft de nieuwe Concerncontroller twee ontwikkelopdrachten, die uiterlijk 2020 geïmplementeerd dienen te zijn. Het gaat om:

 • Het herdefiniëren van de taakgebieden van de afdeling Financiën (zoals controlling, advisering, contractbeheer, risicomanagement en fin. administratie) binnen de SHN-organisatie en het uitwerken van een voorstel voor een optimale organisatorische inbedding.
 • De ontwikkeling van business-control: de transitie van financial control naar business partnerschap waarin grondige analyse van cijfers en gedegen kennis van de organisatie de basis zijn voor effectieve advisering, coaching en ondersteuning van bestuur, directie en management met als speerpunten het signaleren van trends en ontwikkelingen in de dienstverlening; het opstellen van voorspellingen (forecast) en aanbevelingen voor de realisatie; het vertalen van voorspellingen naar strategische doelstellingen en duidelijke KPI’s.

Profiel

Functie-eisen

 • Een WO-opleiding op financieel/bedrijfskundig gebied.
 • Van oorsprong een stevige financieel-administratieve basis.
 • Leidinggevende ervaring aan professionals zowel direct als indirect.
 • Ervaring met verander- en procesmanagement.
 • Kennis van en ervaring op het gebied van internal auditing.
 • Een brede oriëntatie op businesscontrolling, zowel vanuit het bedrijfsleven als in het publieke domein.

Competenties

Analyseren/oordeelsvorming, helicopterview, innoverend, kwaliteitsgericht, resultaatgericht, contactvaardig, klantgericht, organisatiesensitief, integriteit, stressbestendig, veranderingsbereid, analytisch sterk onderlegd, uitstekende communicatieve- en samenwerkingsvaardigheden.

Inzet en vergoeding

Het betreft een positie voor 36 uur per week binnen schaal 14/15 CAO Sociaal Werk: maximaal € 104.419,- inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.      

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt kandidaten voor aan Slachtofferhulp Nederland. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder treft u de planning in weken aan waarbij afronding van de procedure in november plaatsvindt. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Week 42-44                        Search kandidaten en responstermijn (4 november)

Week 45-46                        Gesprekken bij Boer & Croon

Week 47                              Presentatie van kandidaten

Week 48                              Vervolggesprekken bij Slachtofferhulp Nederland en Perspectief                                                        Herstelbemiddeling

                                            Mogelijk een assessment center

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 4 november uw cv en motivatiebrief. Deze kunt u uploaden via deze link. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

Oktober 2018

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen

Gerelateerde vacatures