Home Vacatures Voorzitter Raad van Toezicht vacatures Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtofferhulp Nederland | Perspectief Herstelbemiddeling via Boer & Croon, Utrecht
Nu solliciteren
Vakgebied Zorgmanagement
Functie Voorzitter Raad van Toezicht
Branche Overigen
Aanstelling Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum 10 augustus 2018
Niveau WO
Ervaring Senior
Dienstverband Parttime

Organisatie

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken, vermissingen  en calamiteiten. Zij zijn er ook voor nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen. De hulp is altijd kosteloos, dankzij financiering vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie en gemeenten.

Slachtofferhulp Nederland werkt met ruim 1.200 vrijwilligers en 450 beroepskrachten, die professioneel zijn opgeleid en getraind. Zij werken als één team samen om slachtoffers zo goed mogelijk te ondersteunen bij alles wat op ze afkomt. De hulp vindt overwegend plaats op één van de locaties. Zij werken vanuit locaties verspreid over het hele land en een landelijk kantoor in Utrecht.

Het is hun missie om slachtoffers te ondersteunen bij het verwerken van de gebeurtenis en, waar mogelijk, herstellen dan wel verlichten van de materiële en immateriële schade. De zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer zijn daarbij het uitgangspunt. Daarnaast spant Slachtofferhulp Nederland zich in voor de verbetering van de positie en rechten van slachtoffers en stimuleert zij de kennisontwikkeling op dit gebied.

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers op juridisch, praktisch en psychosociaal gebied na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Ook treedt Slachtofferhulp Nederland zowel in de politiek als in de media op als belangenbehartiger van slachtoffers. 

Programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 

De wereld om ons heen verandert continu. En Slachtofferhulp Nederland verandert mee. Met het programma Slachtofferhulp Nederland 2.0 ontwikkelen zij nieuwe online diensten en communicatiekanalen om meer slachtoffers te helpen op een manier die bij hen past.

Zij werken aan het (door)ontwikkelen van communicatiekanalen zoals e-mail en chat. Ook maken ze zelfhulptools, bijvoorbeeld een tool om schade inzichtelijk te maken en een tool die inzicht geeft in de mogelijkheden die iemand heeft in het strafproces. Op het online platform komen steeds meer functionaliteiten waarmee zij slachtoffers online beter verder willen helpen. Het programma heeft een looptijd van 3 jaar contactinformatie . Vanaf 2019 moeten - bij gelijkblijvende financiële middelen - de online en offline dienstverlening  geïntegreerd worden aangeboden en moeten 50% meer slachtoffers worden bereikt.

Reorganisatie

Om de online dienstverlening structureel te kunnen leveren/doorontwikkelen én meer slachtoffers te bereiken, waren ingrijpende veranderingen in de organisatie nodig. Slachtofferhulp Nederland heeft een reorganisatie doorgevoerd die zich focust op drie onderdelen:

 • huisvesting; terugbrengen van het aantal locaties in het land;
 • management; terugbrengen van het aantal leidinggevenden en een verzwaring van posities op tactisch en strategisch niveau;
 • kennis; het goed beleggen van kennis en innovatie binnen de organisatie.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.slachtofferhulp.nl.

Perspectief Herstelbemiddeling

Stichting Perspectief Herstelbemiddeling (voorheen Slachtoffer in Beeld) is sinds 2007 dé organisatie voor herstelbemiddeling in Nederland. Perspectief gaat uit van het vermogen van direct betrokkenen van delicten en ongevallen om zelf bij te dragen aan (emotioneel) herstel. De professionele bemiddelaars van Perspectief helpen hen daarbij door contact tussen direct betrokkenen van misdrijven, (verkeers-) ongevallen en andere ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld medische incidenten, zorgvuldig te begeleiden. Betrokkenen kunnen slachtoffers, nabestaanden, verdachten, daders en veroorzakers zijn, patiënten en zorgverleners, maar ook familieleden en getuigen. Perspectief Herstelbemiddeling stelt bij haar bemiddelingen de behoefte van de betrokkenen centraal. Zij hanteert hierbij vrijwilligheid als uitgangspunt. De bemiddelaar maakt duidelijke afspraken met de deelnemers over de vertrouwelijkheid van het bemiddelingstraject en draagt er zorg voor dat alle deelnemers baat hebben bij het traject. Om herstel en herstelgericht werken te bevorderen, verzorgt Perspectief Herstelbemiddeling, naast bemiddeling, ook voorlichtingen en presentaties.

In 2018 zijn 24 bemiddelaars werkzaam voor Perspectief Herstelbemiddeling. Op het landelijk kantoor in Utrecht werken negen stafmedewerkers.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.perspectiefherstelbemiddeling.nl

Raad van Toezicht 

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Slachtofferhulp Nederland uit zes leden. Vanwege het terugtreden van de voorzitter en twee leden, zijn zij op zoek naar kandidaten voor deze posities.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur en is statutair belast met het goedkeuren van de jaarrekening, het jaarverslag en van belangrijke financiële en (strategische) beleidsbeslissingen, waaronder die met aanmerkelijke consequenties voor cliënten en medewerkers. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een adviserende rol, fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en treedt op als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is gezamenlijk, integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn statutaire taken. Elk lid kan daarnaast bijzondere taken vervullen, waaronder zitting nemen in een of meer van de volgende commissies: de Auditcommissie Financiën, de Commissie Kwaliteit & Veiligheid en de Remuneratiecommissie. 

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn

 • Het toetsen en goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur met vergaande consequenties voor het (strategisch) beleid of voor het aangaan van aanmerkelijke  financiële verplichtingen.
 • Het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening.
 • Het benoemen, beoordelen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur. 

De besturings- en toezichtfilosofie

 • De besturings- en toezichtfilosofie van Slachtofferhulp Nederland is gebaseerd op de Governance Code Sociaal Werk.
 • De Raad van Toezicht ziet erop toe, dat de Raad van Bestuur bestuurt in de geest van de missie van de organisatie.
 • De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op afstand en beperkt zich tot strategisch essentiële onderwerpen en hoofdlijnen van beleid.
 • De Raad van Toezicht kiest een proactieve opstelling en bepaalt zelf de agenda en prioriteiten.
 • De Raad van Toezicht levert een duidelijke meerwaarde door kennis, ervaring, niveau, netwerk, optreden en betrokkenheid. 

De Raad van Toezicht kent tenminste de volgende vijf aandachtsgebieden:

1. Strategie en beleid

 • Ervaring in een functie op strategisch niveau, bij voorkeur als bestuurder en/of toezichthouder.
 • Inzicht en interesse in risico's verbonden aan een complexe professionele dienstverleningsorganisatie.
 • Verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van welzijn en good governance.
 • Relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijke niveau. 

2. Maatschappelijke dienstverlening en kwaliteit

 • Relevante ervaring en achtergrond in maatschappelijke dienstverlening.
 • Verdiept zich in de ontwikkelingen op het terrein van dienstverlening in het algemeen en van slachtofferzorg  in het bijzonder.
 • Inzicht en interesse in de kwaliteit en de borging van de kwaliteit van maatschappelijke dienstverlening.
 • Relevant netwerk binnen maatschappelijke dienstverlening op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

3. Financieel/bedrijfseconomisch met kennis van accountability, auditing en risicomanagement

 • Financiële en/of economische opleiding en achtergrond.
 • Ervaring met financiële en/of economische processen op strategisch niveau.
 • Interesse in het financieringsstelsel van maatschappelijke  dienstverlening in het algemeen en van de slachtofferzorg in het bijzonder.
 • Inzicht en interesse in marktwerking.
 • Ervaring met bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op strategisch niveau in complexe organisaties, op het gebied van bijvoorbeeld ICT, logistiek, HRM of financieel-economische processen; kennis van accountability , auditing en risicomanagement.
 • Is voorzitter of lid van de auditcommissie financiën. 

4. Bestuurlijk en juridisch/victimologisch

 • Juridische opleiding, ervaring en achtergrond; kennis van victimologie strekt tot aanbeveling.
 • Inzicht en interesse in wet- en regelgeving op het gebied van publieke dienstverlening.
 • Verdiept zich in publieke dienstverlening in het algemeen en van de slachtofferzorg in het bijzonder.
 • Inzicht en interesse in bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Inzicht en interesse in de ontwikkelingen op het gebied van good governance. Inzicht, interesse en oog voor de (juridische) belangen van slachtoffers en nabestaanden.

5. Sociaal wetenschappelijk, cliënten en andere stakeholders

 • Kennis van en ervaring in human resource management.
 • Kennis en ervaring van de arbeidsverhoudingen in maatschappelijke dienstverlening.
 • Verdiept zich in ontwikkelingen van organisatie- en besturingsmodellen in.
 • Inzicht en interesse in maatschappelijk omgeving van slachtofferzorg.
 • Inzicht, interesse en oog voor belangen van de stakeholders van slachtofferhulp.

Meerdere leden van de Raad van Toezicht kunnen hetzelfde aandachtsgebied hebben. De aandachtsgebieden van de Leden van de Raad van Toezicht zijn bepalend voor de samenstelling van de door de Raad van Toezicht ingestelde en in te stellen commissies. 

Profiel

Gelet op de actuele thema’s en het verloop van benoemingstermijnen bestaat er de behoefte om de Raad van Toezicht aan te vullen met:

 • een voorzitter Raad van Toezicht met een politiek bestuurlijk profiel;
 • een lid Raad van Toezicht met een financieel/bedrijfseconomisch profiel en met kennis van accountability, auditing en risicomanagement;
 • een lid Raad van Toezicht met een juridisch/victimologisch profiel.

Aanvullend op de eerder genoemde specifieke functie-eisen per profiel, gelden voor ieder lid de volgende aspecten:

 • Brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken van maatschappelijke dienstverlening.
 • Ervaring op het gebied van bestuur en/of toezicht is een pre.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling stellen.
 • Affiniteit met maatschappelijk ondernemen.
 • Kennis van governance in bestuurlijke, dienstverlenende of politieke context.
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Vertrouwen gevend en vertrouwen vragend.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden; stimulerende inbreng en vaardigheid in het samenwerken in een team.
 • Analytisch inzicht.
 • Strategisch denkvermogen.
 • Kritisch en met scherpte vragen stellend.
 • Met betrokkenheid en energie.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht, dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en de specifieke functie van Slachtofferhulp Nederland in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Inzet en vergoeding

Voor invulling van deze positie wordt beschikbaarheid en flexibiliteit in uren gevraagd. De inzet wordt geschat op circa een halve dag per maand. De Raad van Toezicht heeft 6 vergadering per jaar van 2 uur, plus 2 uur voorbereidings- en reistijd. 8 uur per jaar deelname aan de jaarlijkse Radendag en 16 uur deskundigheidsbevordering en consultatie door de bestuurder per jaar per persoon. Gemiddeld komt dat neer op 48 uur per jaar.

De bezoldiging bedraagt

 

Vaste vergoeding

Vaste onkostenvergoeding

Vergoeding lidmaatschap van een rvt-commissie

Voorzitter RvT

€ 5.625,--

€ 500,--

-

Lid RvT

€ 3.750,--

€ 500,--

-

Selectietraject

De werving en voorselectie van kandidaten voor deze positie is uitbesteed aan Boer & Croon Executive Management (Boer & Croon). Boer & Croon voert de eerste gesprekken met kandidaten en draagt kandidaten voor aan Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling. Daar vindt de verdere selectie plaats. Hieronder treft u de planning in weken aan waarbij afronding van de procedures in september plaatsvindt.

Week 32          Plaatsing advertentie online en in de NRC (11 augustus)

Week 33-36   Search kandidaten en responstermijn ( t/m 9 september)

Week 37-38   Gesprekken bij Boer & Croon

Week 39          Presentatie van kandidaten

Week 40-42   Gesprekken met de selectie- en adviescommissies bij Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling

Reactie

Indien u geïnteresseerd bent, ontvangt Boer & Croon graag uiterlijk 9 september uw cv en motivatiebrief. Uw motivatiebrief kunt u richten aan mevrouw A. van Aanholt. Voor vragen kunt u contact opnemen met Anoesjka van Aanholt (via contactinformatie .

Augustus 2018

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen