Home Vacatures Lid Raad van Toezicht vacatures Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Kwaliteit en Veiligheid)

Lid Raad van Toezicht (Portefeuille Kwaliteit en Veiligheid)

Jeroen Bosch Ziekenhuis, 's-Hertogenbosch
Nu solliciteren
Vakgebied Zorgmanagement
Functie Lid Raad van Toezicht
Branche Ziekenhuis
Aanstelling Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum 2 augustus 2018
Niveau HBO
Ervaring Niet nader bepaald
Dienstverband Niet nader bepaald

Om de mensen uit Den Bosch en omstreken nog beter van dienst te zijn en blijven, willen wij zorg op maat leveren, dichtbij huis en op het moment dat het hen uitkomt. Daarbij leggen we de focus op gezondheid in plaats van ziekte en kijken we vooral naar wat mensen wel kunnen. Dit kunnen we uiteraard niet alleen. Met ieders inbreng, de inzet van moderne technologieën en intensieve samenwerking in het netwerk willen we dit waarmaken. Vergis je niet! De toekomst is dichterbij dan je denkt. Als we er klaar voor willen zijn, moeten nu aan de slag. Met elkaar, met onze patiënten en met onze (zorg)partners. Zou het niet mooi zijn als de mensen uit Den Bosch en omstreken in 2025 hun gezondheidswelzijn het hoogste cijfer van Nederland geven?

Kort toegelicht betekent deze uitdaging: 

Wie staat voor ons centraal? 
De mens in zijn of haar dagelijks leven. Wij bieden hulp waar nodig, zoveel mogelijk op de plaats en op het op moment waarop de mens dat wil. 

Wat is gezondheidswelzijn? 
Het vermogen van mensen om zich aan te passen en de regie te voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het gaat om hoe mensen hun gezondheid beleven in het dagelijks leven. 

Wat leveren wij? 
Topklinische zorg en specialistische kennis en vaardigheden met gebruik van actuele technologie. 

Hoe werken wij? 
Wij werken intensief samen, intern en extern. Met de patiënt en zijn omgeving, met andere professionals en met andere organisaties. 

Op deze manier werken we aan de toekomst van het JBZ. Dat is niet uniek. Voor alle ziekenhuizen geldt, dat disruptieve factoren van invloed zijn op alle aspecten van de organisatie. Dat de wereld om ons heen verandert, is bekend. Het gaat erom dat we wendbaar en passend bij de tijd onze zorgprocessen inregelen en een versnelling geven aan innovatie waaraan de individuele professional op verschillende niveaus input en sturing geeft.

Vacature Raad van Toezicht

In verband met het bereiken van het einde van de benoemingstermijn is er een vacature voor een lid Raad van Toezicht met de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Wij zijn op zoek naar een lid Raad van Toezicht die inbreng levert vanuit de blik van de mensen waarvoor wij werken, voor wie het begrip positieve gezondheid leeft en er bij voorkeur mee werkt of gewerkt heeft en die vanuit de toezichthoudende functie bijdraagt aan de realisatie van de uitdaging als hierboven omschreven. Daarmee stellen we nog meer dan nu de (behoeften van) mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, centraal.

De functie

De samenstelling van de Raad van Toezicht dient zodanig te zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Toezicht in staat stelt zijn taken naar behoren te vervullen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht moet tevens rekening gehouden worden met het feit dat deze zodanig is c.q. moet zijn, dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid: 

Toezichtsrol: 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en de door de Raad van Bestuur uit te voeren taken, te weten onder meer: 

 • Het door de Raad van Bestuur gevoerde bestuur en beleid; 
 • Het functioneren van de Raad van Bestuur; 
 • De strategie en risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie; 
 • De financiële verslaglegging; 
 • De kwaliteit en veiligheid van zorg; 
 • De naleving van wet- en regelgeving. 

Werkgeversrol 
De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de leden van de Raad van Bestuur. Ook evalueert de Raad van Toezicht het functioneren van de Raad van Bestuur, zowel als individu als collectief. Daarnaast zorgt de Raad van Toezicht voor het vaststellen van een maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en de andere arbeidsvoorwaarden. 

Informatievoorziening 
Voor de uitoefening van zijn functie (werkgeversrol, toezichthouder en adviseur) draagt de Raad van Bestuur zorg voor juiste en tijdige informatie aan de Raad van Toezicht.

Voor het eigen functioneren hanteert de Raad van Toezicht de algemene vastgestelde regels uit de Governancecode Zorg 2017. De gedachte is dat we niet alleen een goed ziekenhuis willen zijn, maar ook een ziekenhuis met goed toezicht. Dat begint bij een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht. Alle leden zijn geselecteerd op kennis, ervaring en deskundigheid, waarbij een goede mix wordt nagestreefd tussen mannen en vrouwen, al dan niet regionale binding, ervaring in gezondheidszorg en bedrijfsleven etc.

Het profiel

Binnen de Raad van Toezicht wordt – gezien de huidige samenstelling van de Raad – gezocht naar een kandidaat voor de portefeuille Kwaliteit en Veiligheid. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht beschikt daarom in ieder geval over ruime deskundigheid en relevante ervaring op de volgende gebieden: 

 • Patiëntvraag georiënteerde zorg; 
 • Kwaliteit en veiligheid in een complexe zorgomgeving; 
 • Systemen ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de in een ziekenhuis te verlenen zorg, inclusief de borging ervan; 
 • Maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor mensen om zich aan te passen en de regie te voeren over hun leven, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven;
 • Thema’s die verbonden zijn aan de zorgsector in het algemeen en de cure sector in het bijzonder; 
 • Bedrijfsvoering en bedrijfskundige processen op bestuurlijk/strategisch niveau in complexe organisaties; 
 • Relevant netwerk binnen gezondheidszorg op regionaal niveau en zo mogelijk daarbuiten; 
 • Regionale verankering in de regio ’s-Hertogenbosch en inzicht in de belangen van de mensen uit de regio en specifiek de cliënten van het ziekenhuis zijn een pré;
 • De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met een verpleegkundige achtergrond. 

Voor elk lid van de RvT geldt:

 • Heeft affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en zorgfunctie van het JBZ; - Heeft algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring; 
 • Is in staat een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming; 
 • Heeft het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan; 
 • Heet het vermogen om het beleid van het JBZ en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen; 
 • Heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het JBZ stellen; 
 • Heeft het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden; 
 • Geeft en vraagt vertrouwen; 
 • Verdiept zich blijvend in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van het JBZ in het bijzonder; 
 • Is maatschappelijk actief; 
 • Jaarlijkse scholing conform het programma ‘Goed Toezicht’ van de NVTZ; 

Is voldoende beschikbaar in verband met: 

 • De aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht dan wel auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid; 
 • Zo nodig tussentijds overleg met de Raad van Toezicht en/of de Raad van Bestuur; 
 • Periodieke aanwezigheid bij overleg met het bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie U.A., overlegvergadering met de Ondernemingsraad, vergadering met de Verpleegkundige Staf en met de Cliëntenraad;
 • Bereikbaarheid en zo nodig aanwezigheid in verband met incidenten of crisissituaties; 
 • Aanwezigheid bij themabijeenkomsten en sociale evenementen.

Raad van Bestuur / Medisch Specialistisch Bedrijf / Raad van Toezicht  
Het JBZ kent een Raad van Bestuur die eindverantwoordelijk is voor het beleid en bestuur van het ziekenhuis. Het JBZ heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Sinds 2015 zijn de medisch specialisten van het JBZ georganiseerd in een medisch specialistisch bedrijf: de Bossche Specialisten Coöperatie U.A. (BSC). Alle medisch specialisten zijn hiervan lid, ongeacht het feit of zij vrijgevestigd zijn of in loondienst. De BSC is strategische partner van de Raad van Bestuur en samen zijn zij verantwoordelijk voor de strategie-ontwikkeling en het kwaliteits- en veiligheidsbeleid van het JBZ.  

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het JBZ. Daarmee houdt de Raad van Toezicht indirect ook toezicht op de BSC. Daarnaast vervult hij een klankbordfunctie en adviseert hij de Raad van Bestuur.

De Raad van Toezicht laat zich informeren door de Raad van Bestuur, maar ook door de adviesgremia van het JBZ. Dit zijn de Ondernemingsraad, het Bestuur van de Bossche Specialisten Coöperatie, de Cliëntenraad en Verpleegkundige Staf.

De Raad van Toezicht is onafhankelijk. De leden zijn – buiten hun toezichthoudende rol – op geen enkele manier verbonden met het JBZ.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Wegens het aflopen van een lopende zittingstermijn komt de positie lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit en veiligheid van de zorg, per 1 januari 2019 vacant.

Remuneratie en benoemingstermijn 

De honorering van het lid Raad van Toezicht JBZ is conform de regels van de Wet Normering Topinkomens. Benoeming zal een eerste periode van vier jaar betreffen; volgens de Governancecode is éénmaal herbenoeming mogelijk voor eenzelfde periode. 

Interesse gewekt?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. Irène Verkuylen, ambtelijk secretaris Raad van Toezicht, bereikbaar via 073 – 553 8126. U heeft de mogelijkheid om tot 12 augustus 2018 te solliciteren via het online sollicitatieformulier, te vinden op www.jbz.nl/vacatures. De sollicitatiegesprekken vinden overdag plaats op Vrijdag 14 september 2018. De tweede ronde sollicitatiegesprekken staan gepland in week 38. 

Voor meer informatie over de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, verwijzen wij u graag naar onze website.

 

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen