Bestuurder Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland

Nu solliciteren
Vakgebied
Zorgmanagement
Functie
Bestuurder
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Niet nader bepaald

Inleiding

De Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland (MSCK) U.A. is opgericht door de medische staf van het Spaarne Gasthuis te Haarlem/Hoofddorp. De MSCK omvat ruim 300 leden en heeft ca. 130 personeelsleden in dienst waaronder ANIOS, secretaresses, chefs de clinique en research medewerkers alsmede enkele bureaumedewerkers. De werkzaamheden worden uitgeoefend in het Spaarne Gasthuis te Haarlem en Hoofddorp.

Het Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis wil zich ontwikkelen tot een sociaal innovatief ziekenhuis waarin een groot beroep gedaan wordt op de kennis, kunde en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Er zijn drie domeinen gedefinieerd waarbinnen sociale innovatie voor het Spaarne Gasthuis de komende jaren verder vormgegeven gaat worden. Het gaat om de domeinen, “Mensgerichte zorg, Actieve rol in de maatschappij en Toekomstbestendige organisatie”.

Gemeenschappelijke uitgangspunten Raad van Bestuur en medisch specialisten

De volgende uitgangspunten zijn in 2018 door de voormalige besturen VMS (vereniging medische staf), MSB SG (Medisch Specialistisch bedrijf Spaarne Gasthuis), VMSD SG (Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband Spaarne Gasthuis) en de Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis als basis genomen voor de samenwerking tussen de medische staf en het ziekenhuis:

 • Het Spaarne Gasthuis (SG) kiest nadrukkelijk voor dokters ‘in the lead’, waarbij de medisch manager samen met de manager zorg binnen een collegiaal bestuur het primaire proces vormgeven, verbeteren en aanpassen.
 • De bestuurlijke complexiteit mag zeker niet toenemen, en neemt bij voorkeur zelfs af. Dit betekent waar mogelijk één gesprekspartner voor de RvB die de hele medische staf kan vertegenwoordigen in alle facetten.
 • Uitgangspunt van het coöperatie-model is dat de vorming van een combi-coöperatie waarin specialisten in vrije vestiging en loondienst vertegenwoordigd zijn, waarmee eenzelfde overlegtafel gecreëerd zou worden.

De combi-coöperatie

Per 1 januari 2019 is op basis van bovenstaande uitgangspunten de combi-coöperatie opgericht voor de gehele medische staf (voormalige VMS). Dat betekent dat er vanaf dat moment één gremium bestaat voor de gehele medische staf. Tevens zal er een professioneel bestuurder worden aangetrokken. Met de vorming van de combi-coöperatie worden de functies en overlegstructuren van de maatschap MSB-SG, VMSD en VMS geïntegreerd in één coöperatie. Deze combi-coöperatie biedt de medische specialisten mogelijkheden om aan de gestelde doelen te voldoen.

De combi-coöperatie kent een Bestuur met in de statuten vastgelegde bestuurstaken. Bestuurders van de coöperatie ontvangen een vergoeding. Het Bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waarbij tenminste de helft van het aantal Bestuurders bestaat uit Medisch Specialisten. De Bestuursleden hebben ieder een portefeuille en een aantal vakgroepen/organisatorische eenheden als aandachtsgebied. Dit betekent dat elk van de Bestuursleden één of meer onderwerpen en vakgroepen/organisatorische eenheden krijgt waar hij/zij de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor draagt binnen het Bestuur en het aanspreekpunt vormt voor een bepaald onderwerp dan wel vakgroep/organisatorische eenheid.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de medewerkers van het bureau medische staf als voltallig bureau overgegaan naar de combicoöperatie en worden geïntegreerd met de drie reeds bestaande staffuncties van het MSB. Vanaf dat moment zal er een Bureau Bestuursondersteuning combi-coöperatie zijn.

Opdracht voor de Bestuurder

De kern uitdaging (ontwikkelopdracht) voor de (professioneel) Bestuurder is, als onderdeel van het Bestuur van het MSCK,  het (verder) professionaliseren en ondersteunen van de MSCK als bedrijf en het implementeren van een goed functionerende bestuurlijke organisatiestructuur. Het gaat dan met name om het ontwikkelen van beleid, een stip op de horizon op alle aspecten van bedrijfsvoering (financiën, HR, juridisch, fiscaal e.d.). Het ontwikkelen van de zorginhoudelijke kwaliteit ligt expliciet bij het bestuur van de combi-coöperatie.

De complexiteit van de functie is gelegen in het feit dat niet alle opdrachten, te behalen resultaten, taken en bevoegdheden nu al helder omschreven of vastgelegd zijn. Het is vooral de opdracht om dit de komende periode te ontwikkelen en in overleg met het coöperatiebestuur (specifiek de voorzitter) en het hoofd Bestuursondersteuning uit te werken en de toegevoegde waarde die de Bestuurder kan gaan leveren gezamenlijk vast te stellen en verder te operationaliseren. Het verkrijgen van vertrouwen en mandaat zal dus geleidelijk vorm moeten krijgen.

Specifieke opdrachten

 • De realisatie (implementeren en borgen) van een te ontwikkelen strategische koers voor de MSCK in lijn met de strategische koers van het Spaarne Gasthuis.
 • Het formuleren van een ‘stip op de horizon’ en het creëren van draagvlak bij de MSCK, en de medewerkers van het coöperatie bureau voor de gekozen ambities.
 • Realiseren van een gezonde bedrijfsvoering van de MSCK.
 • Realiseren van een effectieve samenwerking en verstandhouding met de externe partijen zoals de Raad van Bestuur van het Spaarne Gasthuis, de zorgverzekeraar en overige stakeholders.

Profiel van de Bestuurder

De Bestuurder is een zeer stevige persoonlijkheid die rust en overzicht uitstraalt en op basis van samenwerking zaken tot stand weet te brengen, niet op basis van hiërarchie maar op basis van persoonlijk charisma. Een Bestuurder die een heldere visie heeft, passie voor de doelstellingen van de MSCK en als geen ander in staat is om met (ondernemende) professionals om te gaan.

De Bestuurder heeft oog voor de belangen van de medewerkers van het bureau, heeft regelmatig overleg en betrekt hen bij besluitvorming die de organisatie van de dienstverlening aan het MSCK betreffen. De Bestuurder is resultaatgericht en speelt in op in- en externe ontwikkelingen en kansen, ziet nadrukkelijk toe op de positionering van de MSCK en is een goede onderhandelaar.

De Bestuurder weet samen met het coöperatiebestuur een team te vormen dat de koers bepaalt, visie ontwikkelt en op inspirerende en effectieve wijze de gestelde doelen weet te realiseren.

Functie-eisen

 • Ervaring in een (eind)verantwoordelijke bestuurlijke functie in een curatieve zorgorganisatie.
 • Een generalistische bedrijfskundige achtergrond.
 • Succesvol in het maatschappelijke ondernemerschap.
 • Ervaring in een complexe politiek-bestuurlijke context.
 • Het vermogen een strategische en bestuurlijke oriëntatie te combineren met een scherp gevoel voor de organisatie van de processen in een cure organisatie.

Arbeidsvoorwaarden

De functie wordt marktconform de Wet Normering Topinkomens (WNT) klasse IV gewaardeerd en uitgewerkt in de regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. In eerste instantie wordt een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan. Het betreft een aanstelling tussen de 24 en 32 uur per week.

Procedure

Het MSCK laat zich in deze procedure bijstaan door Stefan van Bergen van bureau Van Bergen Search www.vanbergensearch.nl. Een uitgebreid functieprofiel is op te vragen via contactinformatie . Graag ontvangen wij uw motivatie en CV vóór 31 maart 2019 via secretariaat@vanbergensearch.nl.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen